Seznam jedkih in toksicnih snovi ter organskih topil, ki jih uporabljamo na Odseku za biokemijo in molekularno biologijo

V=vnetljivo, T=strupeno (M=mutageno R46), J=jedko, H=skodljivo, Ir=drazljivo, E=nevarno za okolje, Ox=oksidant

CH5-1: stopnje skodljivosti po svicarski klasifikaciji (Swiss toxicity classification): 1*= izredno strupene snovi s karcinogenim, teratogenim ali mutagenim ucinkom; 1=izredno strupene snovi, 2=zelo strupene snovi; 3=strupene snovi; 4=snovi, ki so lahko nevarne; 5=rahlo skodljive snovi; - = nenevarne snovi

Oznake lastnosti, nevarnosti in varnostnih ukrepov so po sifrantu: za R (risk) fraze ga najdete na naslovu http://www.bio.hw.ac.uk/edintox/RISKP.HTM, za S (safety) pa na http://www.bio.hw.ac.uk/edintox/SAFETYP.HTM.
Pomišljaji locujejo posamezne elemente, posevne crte pa kazejo na kombinacijo elementov (na koncu vsakega seznama).

snov
ozn1
ozn2
lastnosti
nevarnost (risk)
ukrepi 
(safety phrases)
Aceton CH5 V

R11 S9-16-23-33
Acetonitril CH2 V T
R11-23/24/25 S16-27-45
Adeninsulfat

F8
S22-24/25
Akrilamid CH2
TM
F8-10 R45-46-24/25-48/23/24/25 S53-45
Aminoetilkarbazol
T
R23-25/40
t-Amilalkohol
Amonijev hidroksid (amonijak) CH2 J

R34-37 S7-26-45
Amonijev klorid CH4 H

R22-26 S22
Amonijev persulfat
(am. peroksodisulfat) (APS) CH3
Ox T F3 R20/21/22-23 S13
Amonijev sulfat CH5S22-24/25
Benzamidin Ir
F9-23 R36/37/38 S26-36
Benzoil-arginil-fenil-naftilamid


#1
Na-Benzoil-DL-arginin-2-naftilamid hidroklorid (BANA) 

F10-21 #1
Na-Benzoil-DL-arginin-4-nitroanilid hidroklorid (BAPNA) 

F3-8-10
S22-24/25
Naftilamin (po cepitvi naftilamidnih substratov) #1 CH1* T
F8-23 R45-22 S53-24-45
Butanol CH4 H

R10-20 S16
Cianogenbromid ( CNBr) CH1 T J F8-17-19-21 R26/27/28-34 S18-26-36/37/39-45
Diaminobenzidin (DAB) T
F8-10-23 R23/24/25-40 S36/37/39-45
Dietilpirokarbonat (DEP, DEPC) CH4 H
F4-9-21 R20/22-36/37/38 S26-36
Diizopropil-fluoridat ( diizopropilfluorofosfat) (DFP) CH1 T
F10 R26/27/28 S36/37/39-45
Diklorometan H

R10 S23-24/25-36/37
Dimetil-suberat ( DMS
Dimetilsulfoksid (metil sulfoksid) ( DMSO

F3
S24/25
Dinatrijev tetraborat  .10 H 2O (borax) CH5
Disukcinimidil-suberat (DSS)
5,5'-Ditio-bis(2-nitrobenzojska kisl.) 
(DTNB, Ellmanov reagent)

1,4-Ditio-DL-treito l (DTT) 

F3-10-16-23
S22-24/25


Escherichia coli

F10
S22-24/25
Etanol
V

R11 S7-16
Eter (dietileter) CH4 V

R12-19 S9-16-29-33
Etidijev bromid ( link2 TM
F3-8-10 R46 S53-45
Etilacetat CH5
V

R11 S16-23-29-33
Etilen diamin tetraacetat ( EDTA) CH4 Ir

R22-36/37/38 S26-61
Fast Garnet GBC sol(diazonium-o-aminoazotoluen)  T
F8 R45 S53-36/37/39-45
Fast Green FCF H
F3 R40 S36/37/39
Fenil-izotiocianat CH2 T

R25-36/37/38 S26-36/37/39-45
Fenil-metil-sulfonil-fluorid (PMSF) = alfa-toluen-sulfonil fluorid J
F10-21 R34 S26-36/37/39-45
Fenol CH2 T
F3-8-10-23 R24/25-34 S26-28-36/37/39-45
Fluorovodikova kislina HF 40% CH1 ( link2) T J
R26/27/28-35 S7/9-26-36/37-45
Formaldehid ( link2 T

R23/24/25-34-40-43 S26-36/37-45-51
Formamid CH3 H

R36/37/38-63 S26-36/37/39
Fosforna kislina CH2 J

R34 S26-45
Fosforjev pentoksid CH2 J
F3 R35 S22-26-45
Glutaraldehid (50%) (CH3) T J
R23/25-34-41-43 S26-36/37/39-45
Gvanidinijev hidroklorid
F3-10 R22-36/38 S22
Gvanidinijev tiocianat CH3 H

R20/21/22-32 S13
Heksadeciltrimetilamonijev bromid (CTAB) CH3 H
F3 R22-36/37/38 S26-36/37/39
Heptan CH5 V

R11 S9-16-23-29-33
8-Hidroksikvinolin ( 8-Quinolinol) CH4 H

R20/21/22 S13-36/37
Izoamilalkohol (3-metil-1-butanol) CH4 H

R10-20 S24/25
Izobutanol CH4

R10-20 S16
Izopropanol CH-

R11 S7-16
Jodacetamid T
F8-10-21 R25 S36/37/39-45
Jodocetna kislina CH2 T J F8-9 R25-35 S22-36/37/39-45
Kakodilat (Na- sol) (CH3) T
F3 R23/25 S20/21-28-45
Kalijev hidroksid CH2 J

R35 S26-37/39-45
Kloroform CH1* - nevarnost sproscanja fosgena! H

R22-38-40-48/20/22 S36/37
p-kloromerkuribenzojska kislina T

R26-27-28/33 S13/28/36/45
L-Cistein CH4
F10-23 R22 S22-24/25
L-Izolevcin
L-Levcin-2-naftilamid . HCl

F3-10 #1
Litijev hidroksid CH2 J
F3-9-34 R34 S26-36/37/39-45
Merkaptoetanol CH3 T
F3-10-13-23 R22-23/24-34 S26-36/37/39-45
Metanol CH3 V T
R11-23/25 S7-16-24-45
Metilkumarini
Mravljincna kislina J

R34 S23-26-45
Natrijev azid CH2 T

R28-32 S28-45
Natrijev dodecil sulfat ( SDS) CH4 H
F3 R22-36/38 S26-36
Natrijev hidroksid CH2 J

R35 S26-37/39-45
Natrijev sulfit CH3 H

R22-36/38 S26-36
N-butil-klorid (1-klorobutan) CH4 V

R11 S9-16-29
N-etil-morfolin (4-etil-morfolin) CH4 J
F8-23 R10-34 S26-36/37/39-45
N-metil-morfolin (4-metil-morfolin) CH4 V J
R11-20/21/22-34 S16-26-36/37/39-45
Ocetna kislina CH3 ( link2) J

R10-35 S23-26-45
Polietilenimin (etilen imin polimer) (50%)
Propanol CH4 V

R11 S7-16
Solitrna kislina (65%) CH2 J

R35 S23-26-36-45
Solna kislina HCl (32%) CH2 J

R34-37 S26-45
Srebrov nitrat CH3 J
F8 R34 S26-36/37/39-45
N,N,N',N'-tetrametil-etilendiamin TEMEDCH4 V J F3-8-34 R11-20/22-34 S16-26-36/37/39-45
Tetrahidrofuran (THF) CH3 V Ir
R11-19-36/37 S16-19-33
Tetraklorogljik ( tetraklorometan) CH1* T E
R23/24/25-40-48/23-59 S23-36/37-45-59-61
Tetrametilbenzidin (TMB)
F8-10 R20/21/22-36/37/38-40 S26-36/37
Tetrametilendiamin (putrescin; 1,4-diaminobutan)  J
F3-9-23 R34-37 S26-28-36/37/39-45
Trietanolamin CH5 Ir 
F3-10-23 R36/37/38 S26-36
Trietilamin CH3 V Ir F10-34 R11-36/37 S16-26-29
Trifluorocetna kislina (TFA) CH3 J
F3 R20-35 S9-26-27-28-45
Triklorocetna kislina (TCA) CH2 J

R35 S24/25-26-45
1,1,1-Trikloroetan (metil-kloroform) CH5 H E
R20-59 S24/25-59-61
Triton X-100 H
F3-8-23 R22-36/37/38 S26-36
4-Vinil-piridin CH3 T
F8-10 R10-23/25-34-42/43 S23-26-36/37/39-45
Vodikov peroksid (30%) CH3 J

R34 S3-28-36/39-45
Zivalski toksini TZveplova kislina CH2 J
F3 R35 S26-30-45
Dopolnila in pripombe posredujte dr. Vladimiru Coticu ali Marku Dolinarju
 
 

verzija 1.01 (03/97), delno dopolnjena 10.8.2001; povezave na Fischer Sci. nadomescene 10.2.99; povezave na HHMI popravljene 24.11.99