Odsek za biokemijo in molekularno biologijo

Rekombinantni proteini, dobljeni s pomocjo mikroorganizmov, so v raziskovalnih laboratorijih nenadomestljivi

Po tem, ko so sredi sedemdesetih let v laboratorijih prvic uspeli prenesti gen, ki je nosil zapis za tocno doloceno beljakovino, iz enega mikroorganizma v drugega, se je v biokemijskih laboratorijih po vsem svetu zacelo novo obdobje raziskav. Ta dosezek je dokazoval, da so znanstveniki tedaj v osnovi razumeli reakcije, potrebne za obstoj in razmnozevanje organizmov, torej tiste procese, ki potekajo v zivih celicah vsak trenutek: delitev DNA, prepisovanje v RNA in prevajanje v proteine. Hkrati pa so poznali tudi encime, ki sodelujejo pri izrezovanju košckov DNA, njihovem ponovnem spajanju in pri podvojevanju in prepisovanju. Vse to znanje, ki se je v osemdestih letih še bistveno izpopolnilo, je temelj tako imenovanemu genskemu inzeniringu, ki nam danes omogoca, da proizvedemo posamezno clovesko beljakovino v bakterijah, kvasovkah, ali pa v gojenih insektnih ali sesalskih celicah. Razen tega danes znanstveniki lahko transformirajo zivali ali rastline tako, da na osnovi na novo vnesenih genov proizvajajo njim nelastne beljakovine. Tega pa raziskovalci ne pocnemo iz kaksne objestnosti, temvec zato, ker lahko s pomocjo rekombinantnih beljakovin ali s studijem transgenih organizmov (to so organizmi, v katere smo vnesli tuj gen na tak nacin, da ga bodo lahko podedovali tudi njihovi potomci) razjasnimo masikateri doslej nerazumljen nacin delovanja posameznih beljakovin, predvsem pa njihove interakcije z drugimi molekulami in nacine regulacije znotraj posameznih celic, pa tudi organizmov.

V prvi polovici osemdesetih let je v svetu vecina naprednih laboratorijev, ki so se ukvarjali s proteinsko biokemijo, zacela z raziskavami na podrocja genskega in proteinskega inzeniringa. Odsek za biokemijo Instituta "Jozef Stefan" je v letu 1986 zacel s prvimi raziskavami na tem podrocju, sprva v sodelovanju z Institutom za biokemijo Medicinske fakultete, kmalu pa ze samostojno in s pomocjo znanja, ki so ga nasi sodelavci prinesli iz Nemcije in Zdruzenih drzav Amerike. ze v letu 1988 smo objavili prvi clanek s tega podrocja. V njem smo porocali o pripravi rekombinantnega stefina B, sorazmerno majhne beljakovine, ki smo jo nekaj let prej odkrili na nasem odseku (in nosi ime po institutu) in ki ima lastnost, da zavira delovanje nekaterih encimov. Sestaviti nam je uspelo sintetski gen z zapisom za cloveski stefin B in na osnovi gena pripraviti to beljakovino v bakterijskih celicah. Znanje in obseg dela sta se v zacetku devetdesetih let toliko povecala, da se je odsek preimenoval v Odsek za biokemijo in molekularno biologijo, od prvotnih izolacij in dolocanja kemijskih lastnosti beljakovin pa je odsek bolj in bolj prehajal na raziskave celicnih procesov in vloge posameznih encimov pri tem. Najsodobnejse aparature za dolocanje aminokislinskega zaporedja beljakovin, cirkularnega dikrografa in rentgenskega refraktometra omogocajo vpogled v strukturo beljakovin od zaporedja aminokislin, preko nacina, kako se te aminokisline med seboj nizajo v urejene strukture, do trodimenzionalne predstavitve velikih molekul in nacrtovanja molekul, ki se vezejo na beljakovine. Skupina biokemikov na Institutu "Jozef Stefan" se danes lahko kosa z najboljsimi laboratoriji za raziskovanje strukture in funkcije proteinov v Evropi.

V vecini zivih celic, tudi cloveskih, beljakovine neprestano nastajajo in se neprestano razgrajujejo. Raziskovalce na nasem odseku zanimajo predvsem poti razgradnje celicnih beljakovin: razumeli bi radi kompleksno naravo same cepitve velikih proteinskih molekul do kratkih fragmentov in aminokislin, ki jih lahko celica porabi za ponovno sintezo novih beljakovin, hkrati pa nacine regulacije tovrstne razgradnje, saj je zelo pomembno, da celica razgradi le beljakovine, ki ji niso potrebne. Razen tega nas zanima delovanje proteaz - encimov, ki razgrajujejo beljakovine - pri mnogih boleznih, od katerih je nasa pozornost najpogosteje usmerjena na rakasta obolenja, saj je vloga teh encimov pri siritvi in metastaziranju tumorjev ze dokazana. Za encime je znacilno, da so zelo aktivne molekule, saj lahko ena molekula encima cepi na tisoce molekul beljakovine, ki jo razgrajuje. Ker so encimi tako aktivni, jih celica za brezhibno delovanje potrebuje zelo malo, to pa seveda otezkoca njihov studij. Osnovno razumevanje delovanja encimov je mogoce samo, ce jih studiramo v cisti obliki. Zato moramo encime iz celic najprej izolirati in pogosto jih je v celicah tako malo, da jih v zapletenih in dolgotrajnih postopkih (vlecejo se lahko vec tednov ali celo mesecev) uspemo iz enega kilograma tkiva izolirati komaj nekaj mikrogramov. Za studij encimov, se posebej cloveskih, ki jih je tezko pridobiti iz naravnih tkiv, je genski inzeniring ponudil pravo resitev, saj lahko te redke beljakovine pridobimo v enakem casu v tisockrat vecjih mnozinah. Iz celic izoliramo gen, ki nosi informacijo za sintezo encima, ta gen preko tocno definiranih vektorjev vstavimo v bakterjske celice in bakterije bodo zacele proizvajati rekombinantni encim na osnovi gena, ki smo ga npr. izolirali iz cloveskih celic. Bakterije lahko v laboratoriju v nekaj dneh proizvedejo vec sto miligramov rekombinantne beljakovine, postopki ciscenja pa so pogosto enostavnejsi kot so tisti, ki so jih raziskovalci razvili za ciscenje encimov iz zivalskih ali rastlinskih tkiv.

Osnovne raziskave na nasem podrocju lahko privedejo tudi do nekaterih prakticnih zakljuckov. ceprav je vecina raziskovalnega dela na odseku usmerjenega na znotrajcelicne proteaze, smo se v enem od raziskovalnih projektov lotili studija kimozina, to je encima, ki povzroca sesirjenje mleka, in ga uporabljajo pri proizvodnji sirov. Mlekarji uporabljajo za svoje delo razlicne preparate. Dolgo so mleko sirili tako, da so mu dodali izvlecek iz telecjih zelodcev. Tak ekstrakt je bil zelo heterogen in je razen nujno potrebnega kimozina vseboval se mnoge druge sestavine. Ko smo raziskovali kimozin pri govedu in drobnici, smo ugotovili, da se goveji in ovcji encim med seboj nekoliko razlikujeta, ceprav je res, da lahko z govejim encimom sesirimo ovcje mleko in obratno. Na odseku smo ob raziskavah delovanja obeh encimov razvili tudi postopek, po katerem lahko proizvedemo cist rekombinantni ovcji kimozin s pomocjo zdravju neskodljivih laboratorijskih sevov bakterije Escherichia coli. Postopek smo patentirali in v poskusni proizvodnji v sodelovanju z Biotehnisko fakulteto tudi dokazali, da je z rekombinantnim ovcjim kimozinom mogoce pripraviti zelo kvaliteten in okusen sir.

Vecina dela v gensko tehnoloskih laboratorijih pa je se vedno usmerjenega v temeljne raziskave. Da bi razumeli delovanje encimov, nam je v veliko pomoc, ce lahko raziscemo prostorsko strukturo teh molekul. Beljakovine so v vecini primerov kroglaste molekule s premerom nekaj 10 nm, ki imajo povrsino nagubano in posejano z rezami in izrastki. Kot trodimenzionalne molekule jih lahko prikazemo po tem, ko smo iz uklonskih zarkov rentgenske svetlobe, ki seva skozi kristal beljakovine, izracunali razdalje med posameznimi atomi, ki sestavljajo molekulo. Govorimo o rentgenskih strukturah beljakovin, gre pa za trodimenzionalno strukturo, ki kaze, katere aminokisline so na povrsini in katere na mestih, ki so odlocilna za delovanje teh beljakovin. Prepoznamo lahko vezavna mesta za druge molekule, razumemo lahko, zakaj proteaza cepi samo nekatere vrste beljakovin, drugih pa ne in zakaj nekatera protitelesa spoznajo le dolocene dele beljakovin. (Podobne rezultate, vendar za zdaj le pri manjsih proteinskih molekulah, nam daje tudi analiza beljakovin z jedrsko magnetno resonanco.) Da pa eksperimentalno poiscemo pogoje, pri katerih bo protein tvoril kristal, kakrsnega rabimo za dolocanje rentgenske strukture, potrebujemo v povprecju vsaj 10 mg beljakovine. Pred uporabo tehnik rekombinantne DNA bi bilo prakticno nemogoce dobiti dovolj nekaterih proteaz v cisti obliki, da bi sploh lahko pomislili na kristalizacijo. Zdaj temu ni vec tako.

V nasi raziskovalni skupini nam je v preteklem letu uspelo v bakteriji Escherichia coli pripraviti rekombinantni prokatepsin B, to je neaktivno obliko enega od znotrajcelicnih proteoliznih encimov, ki v celicah po odcepu priblizno ene tretjine molekule preide v aktiven encim. Ta je sposoben cepiti mnoge celicne beljakovine in dokazali so, da je pomemben pri procesu metastaziranja tumorjev. Rekombinantni prokatepsin B smo kristalizirali in na osnovi kristala dolocili njegovo prostorsko strukturo. To je bil prvi cloveski proencim iz skupine cisteinskih proteaz (v aktivnem mestu imajo aminokislino cistein), katere kristalna struktura je bila objavljena, na kar smo se posebej ponosni. Pokazalo se je, da je proencim neaktiven zato, ker tista tretjina molekule, ki se kasneje v celici odcepi, kot debela nit prekriva rezo, v kateri lezijo aminokisline aktivnega centra in tako onemogoca dostop beljakovinskim substratom. Ugotovili smo tudi, da je prakticno nemogoce, da bi se proencim sam aktiviral do zrele, aktivne oblike, saj mesto, kjer se proencim precepi, lezi dalec od aktivnega mesta.

Znanje, ki smo ga pridobili pri raziskavah znotrajcelicnih proteaz smo lahko s pridom uporabili, ko smo v sodelovanju s farmacevtsko tovarno Krka iz Novega mesta razvili komplete kemikalij, ki omogocajo imunokemijsko dolocanje koncentracij posameznih proteaz ali inhibitorjev (beljakovin, ki zavirajo delovanje proteaz) v vzorcih seruma ali celicnih ekstraktih, dobljenih pri biopsiji pacientov z rakom. Dokazali smo, da so mnoge proteaze zanesljiv prognosticni pokazatelj: koncentracija teh beljakovin v vzorcih nam pove, kaksne so moznosti pacienta za daljse prezivetje in s tem odlocilno pomagajo zdravnikom pri izbiri najprimernejse terapije. Kompleti kemikalij vsebujejo tudi kontrolni protein, na podlagi katerega klinicni in raziskovalni laboratoriji umerjajo teste. Kontrolni proteini so rekombinantni cloveski proteini, dobljeni iz bakterijskih celic. V sodelovanju z Zavodom za transfuzijo krvi pa smo razvili teste za dolocanje krvnih skupin s pomocjo monoklonskih protiteles. Teste so kasneje na Zavodu izpopolnili in jih uporabljajo pri svojem rutinskem delu.

Poseben problem predstavlja razumevanje delovanja beljakovin, ki imajo vec funkcij in interagirajo z vec tarcnimi molekulami. Ena od takih beljakovin je fosfolipaza iz modrasovega strupa. Fosfolipaze so encimi, ki razgrajujejo elemente celicnih membran, vendar pa neodvisno od te encimske aktivnosti delujejo tudi kot toksini. Da bi razumeli, kako je to mogoce, smo pred leti pripravili vec monoklonskih protiteles, ki so zakrila tocno dolocena obmocja na povrsini molekule. Poskusali smo ugotoviti, katera protitelesa po vezavi na fosfolipazo ugasnejo encimsko aktivnost in katera toksicno delovanje. Vendar pa popolnega odgovora s tem pristopom nismo dobili. Ko nam je uspelo pripraviti rekombinantno modrasovo fosfolipazo v bakterijah (kar smo naredili tako, da so bakterije proizvajale nestrupene molekule, ki smo jih najprej iz bakterij izolirali, potem pa sele aktivirali), je bila pot do resitve problema odprta. Gen za fosfolipazo lahko modificiramo tako, da na tocno dolocenih mestih zamenjamo eno ali vec baz, s temi mutacijami pa spremenimo zaporedje aminokislin v rekombinantni beljakovini. ce spremenimo tiste aminokisline, za katere predvidevamo, da so v aktivnem mestu encima oziroma tiste, ki so v toksicnem centru, lahko na podlagi encimske in toksicne aktivnosti mutirane fosfolipaze ugotovimo, ali so nase predpostavke pravilne. Trenutno se ukvarjamo s testiranjem vec mutant, pri katerih studiramo tako encimsko aktivnost kot njihovo toksicnost, pa tudi vezavo na receptorje, velike molekule na celicni povrsini, ki so bistvene za toksicno delovanje fosfolipaz.

Genska tehnologija omogoca tudi dolocanje zaporedja (sekvence) baz v genih. Geni nosijo zapis ne le za beljakovine, pac pa tudi informacijo o tem, kako pogosto, v katerih celicah in v kateri razvojni fazi se bo gen prepisoval. Dolocanje zaporedja baz nam tako lahko odgovori na vprasanja, ki jih proteinska biokemija ne bi mogla razresiti. Razen tega lahko primerjava sekvenc med razlicnimi organizmi pojasni nekatera zanimiva opazanja v zvezi z evolucijo. Tako smo na primer ugotovili, da je nek tocno dolocen vkljucek v kromosomski DNA (retropozon ART-2) nenavadno podoben pri plazilcih in govedu. Ob klasicnem poteku evolucije bi bilo to prakticno nemogoce. Podobni primeri znotraj posameznih vrst so sicer znani, to pot pa gre za poseben nacin prenosa genov med filogenetsko oddaljenima razredoma, ki doslej ni bil znan.

Ko smo preucevali odziv strocnic na suso in krompirja na poskodbe in virusne bolezni, smo opazili, da pogosto pride do povecanja koncentracije nekaterih proteaz in inhibitorjev. Ob tem smo osvojili tudi tehnike, s katerimi lahko vnesemo tuje gene v rastlinske celice. Pred kratkim nam je uspelo v laboratoriju pripraviti transgeni krompir, ki nosi gen za clovesko proteazo. Ko nam bo uspelo dokazati, da se gen za proteazo v rastlini tudi izraza kot beljakovina, bo to omogocalo, da na cenen nacin pridobimo velike kolicine cloveskega encima iz rastlinskih celic.

Brez kloniranja genov s pomocjo mikroogranizmov torej veliko aktualnih vprasanj v biokemiji in molekularni biologiji ne bi bilo mogoce resiti, saj je to edini nacin, kako pridobiti zadostne kolicine izredno redkih beljakovin. Po drugi strani genski inzeniring omogoca spreminjanje tocno dolocenih aminokislin v beljakovini. Pridobljene mutante nam sluzijo kot modeli, ki edini lahko odgovorijo na vprasanje, kateri deli beljakovinskih molekul so odgovorni za posamezne lastnosti teh molekul. sele, ko razumemo, kako so encimi zgrajeni in kako delujejo pa lahko nacrtujemo snovi, ki so sposobne delovanje encimov zavreti. Pri mnogih boleznih, med katere sodi na primer osteoporoza, pride do razvoja bolezni zaradi prekomernega delovanja nekaterih proteaz. Molekule, ki bi ustavile to skodljivo delovanje bi lahko uporabili kot zdravilo.

Gensko tehnologijo na siroko uporabljajo v vseh sodobnih laboratorijih s podrocja proteinske biokemije in celicne biologije, pa tudi v nekaterih aplikativnih panogah, in med njimi je tudi vse vec slovenskih raziskovalnih skupin. Odsek za biokemijo in molekularno biologijo Instituta "Jozef Stefan" ima na tem podrocju veliko znanja in izkusenj, o uspehih s tega podrocja pa pricajo clanki, objavljeni v najuglednejsih mednarodnih revijah.