SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO  SBDSLOVENIAN BIOCHEMICAL SOCIETY

TERMINOLOŠKA KOMISIJA


This page is devoted to discussions about Slovenian biochemical terminology and is thus written in Slovenian language. For any information, you can contact the president of the Terminology Committee, Prof. Dr. Marija Zakelj Mavric .

Ta stran je namenjena izmenjavanju mnenj in soočanju predlogov o biokemijskih izrazih v slovenskem jeziku.
Slovensko biokemijsko društvo je ustanovilo Terminološko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje srečujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed. Izraze, za katere iščete slovenske besede in predloge za prevode izrazov, ki so že navedeni na tej strani, pošljite predsednici terminološke komisije, prof. dr. Mariji Žakelj Mavrič ali na naslov urednika te strani.


Na tej strani:  Člani komisije / Seznam izrazov / Splošne določbe


ČLANI KOMISIJE:

dr. Marko Dolinar-oblikovanje te strani
prof. dr. Peter Dovč
prof. dr. Franc Gubenšek
doc. dr. Blagajana Herzog-Velikonja
doc. dr. Roman Jerala
prof. dr. Radovan Komel
prof. dr. Jože Pungerčar
dr. Tomaž Sajovic -svetovalec slavist
prof. dr. Milan Sterle
prof. dr. Tom Turk
prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič - koordinacija


SEZNAM IZRAZOV

Na sestanku 27.10. je komisija obravnavala izraze do vključno črke M.Naslednjisestanek bo 1. novembra.

Izrazi, ki so označeni z # , so v delovni verziji usklajeni, drugi so še v postopku. Oznake KEM označujejo izraze, o katerih se je treba odločiti v sodelovanju s kemiki. Oznake SL označujejo izraze, o katerih se je treba odločiti v sodelovanju sslovenisti.


Bližnjice do izrazov: klikni na črko, s katero se začne iskani izraz!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y


(24.1.) PRIMER V PREMISLEK:    targeting to compartments: ciljanje v razdelke (po trenutnih predlogih prevodov)
 

3
#3D STRUCTURE 3D-zgradba, 3D-struktura

A
#ACQUIRED pridobljen
#ADAPTER adapter
#ADAPTER PROTEIN (npr. vinkulin, talin) prilagojevalni protein, adapterski protein
#ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE adenozin-5'-trifosfat*
#ADENOSINE TRIPHOSPHATE adenozin-trifosfat (medicinski terminol. slovarpriporoča pisanje skupaj)
#AFFINITY LIGAND afinitetni ligand
#AGENT dejavnik
#ALIGNMENT poravnava, vzporejanje; 3D alignment: prostorska poravnava
#ALPHA HELIX alfa vijačnica (če pišemo alfa z grško črko pred besedo 'vijačnica', pišemo z vezajem)
#AMINOACID aminokislina
#AMPLIFICATION  pomnoževanje (DNA amplification );ojačevanje (npr. signala)
#ANAPLEROTIC REACTIONS anaplerotične reakcije
#ANNEALING prileganje
#ANTISENSE protismiseln; protismeren
#APOPTOSIS apoptoza
APOPTOTIC apoptozen (npr.apoptozna celica, telo)
#APPARATUS naprava, aparatura
#ASSAY  test, preizkus
#ATOMIC FORCE MICROSCSOPY mikroskopija z atomsko silo
#ATTENUATION atenuacija
#ATTENUATOR atenuator

B
#BETA SHEET ploskev beta; beta ploskev (če pišemo betaz grško črko pred besedo 'ploskev', pišemo z vezajem)
#BINARY dvojni, binarni (npr. binarna nomenklatura)
#BIOASSAY biološki test
#BIOCHIP biočip
#BIOLYSTIC biolistika
#BLOT prenos (metoda); odtis (membrana) : odtis northern, odtis western, odtis po Southernu; Southern blot (metoda) Southernov prenos ali prenos po Southernu; Northern blot northern prenos (brezvezaja) ali prenos northern,   Western blot western prenos ali prenos western; dot blot točkovni prenos
#BLOTTING prenašanje (postopek)
#BLUNT END topikonec
BOOTSTRAPPING (metoda ocenjevanjakvalitete filogenetskih dreves) metoda vezanja
BOTTLE-TOP FILTER presesalni filter
#BOX glej TATAbox
#BRANCHING ENZYME vejitveni encim

C
#CAPPING PROTEIN (npr. capZ, tropomodulin) pokrovni protein
#CASPASE kaspaza
#CELL-FREE brezcelični
#CELL STREAMING celično strujanje
#CHANNEL kanal
#CHANELLING usmerjanje (npr. substrata)
#CHROMOSOME JUMPING skakanje po kromosomu metoda morda ni več v uporabi
CHROMOSOME WALKING sprehajanjepo kromosomu
#CHAPERONE šaperon, molekulski spremljevalec
#CHAPERONIN šaperonin
#CISTRON cistron
#CLONING VECTOR klonirni vektor, vektor za kloniranje
#CLUSTER skupek
#CLUSTERING zbiranje (v skupke)
COATED PIT prevlečena jamica
#CODE FOR, ENCODE kodirati (npr.gen kodira beljakovino)
COIL klobčič; coiled coil snopasti zvitek; obvita vijačnica
#COLONY kolonija, colony forming unit (CFU) kolonijska enota
#COMPARTMENT razdelek
#CONJUGATION konjugacija
#CONSENSUS SEQUENCE skupno zaporedje
#COUPLING sklopitev; coupling agent sklopitvenidejavnik, coupling reactions sklopljene reakcije

D
#DATABASE podatkovna zbirka
DEBRANCHING ENZYME oklestitveni encim SL
#DEFICIENCY pomanjkljivost, pomanjkanje
#DEFICIENT pomanjkljiv, okvarjen (npr. ABA-deficientbrez ABA)
#DELETION izpad, delecija
#DENATURATION denaturacija
#DEPENDENT (od...)odvisen (...); (npr. caspase-dependent-DNAseod kaspaze odvisna DNAza)
#DESATURATION uvedba dvojne vezi, desaturacija
#DETECT  zaznati, opaziti, odkriti
#DETECTION zaznava, odkritje
#DIFFERENTIAL CENTRIFUGATION diferencialno centrifugiranje
#DIFFERENTIAL DISPLAY diferencialni prikaz
#DISPOSABLE za enkratno uporabo (npr. disposablepipette: pipetaza enkratno uporabo)
#DNA FINGERPRINT prstni odtis DNA
#DNA FINGERPRINTING iskanje prstnih odtisov DNA
DNA MICROARRAYS DNA-mikroraster, DNA-mikromreža
#DNA REPLICATION - glej replication
#DNA RESTRICTION restrikcija, rezanje DNA; glej tudi restrict
#DNAse 1 FOOTPRINTING  sledenje z DNAzo 1
#DOMAIN domena
#DOT BLOT HYBRIDISATION hibridizacija točkovnega odtisa
#DOT MATRIX točkovna matrika
#DOUBLE STRANDED dvoverižen (nedvovijačen)
#DOWNSTREAM navzdol (pri DNA)
#DOWNSTREAM PROCESSING zaključni postopki

E
#ELECTRON ACCEPTOR  prejemnik elektronov
#ELECTRON DONOR  dajalec elektronov
#ELONGATION podaljševanje
#ELONGATION FACTOR podaljševalni dejavnik
#ELUTION elucija, izpiranje; elution profile -elucijski diagram
#ELUATE eluat, izpirek
#ENCODE, CODE FOR kodirati (npr.gen kodira beljakovino)
#ENHANCER ojačevalec, ojačevalno zaporedje
#ENZYME encim
#ERROR-PRONE REPAIR popravljanje, podvrženo napakam
#EXCISION REPAIR popravljanje z izrezovanjem
#EXPERIMENT poskus
#EXPRESS izraziti,izražati
#EXPRESSION izražanje, ekspresija; expression vector; e. system - vektor, sistem za izražanje (genov); protein expression: pridobivanje proteinov (strokovni žargon; v resnici gre za izražanje genov, ne proteinov)

F
#FACTOR dejavnik
FIXED-ANGLE (rotor) ? (9.11.)
#FOLDING zvitje; izpeljanka: folded- zvit (glej tudi unfolded)
FPLC (fast protein liquid chromatography) FPLC tekočinska kromatografija za hitro ločevanje proteinov
#FRACTION frakcija

G
#GAP vrzel; presledek (v cel. biol.) gap penalty teža vrzeli
#GAS - LIQUID CHROMATOGRAPHY plinsko-tekočinska kromatografija
#GAS - SOLID CHROMATOGRAPHY plinsko-trdninska kromatografija
GAUGE velikost (brez enote; npr. 20-gauge needle igla velikosti 20); merilec (npr. 10 bar gauge merilec s skalo do 10 barov)
#GEL SHIFT ASSAY metoda elektroforeznega zamika
#GENE BANK genska knjižnica (= gene library)
#GENE CLUSTER gruča genov
#GENE LIBRARY genska knjižnica (= gene bank)
#GENE LINKAGE  genska povezanost; glej tudi linkage analysis
#GENE MAPPING gensko kartiranje; kartiranje genov
#GENE TARGETING ciljanje genov
#GENE THERAPY gensko zdravljenje
#GENETIC ANALYSIS genetska preiskava
#GENETIC ENGINEERING genetsko inženirstvo; gensko inženirstvo (ožje)
#GENETIC IMPRINTING  genetsko vtisnjenje
#GLICEROL 2,3-BIPHOSPHATE glicerol-2,3-bifosfat
#GLIDING WINDOW (=sliding window) drseče okno
#GLOBULE kroglica
#GLOBULAR krogličast, globularen
#GLUCOSE 6-PHOSPHATE glukoza-6-fosfat (2. sklon: glukoza-6-fosfata)*
#GLYCOCALYX glikokaliks, sladkorni plašč
#GRADIENT gradient, gradienten
#GROOVE (major, minor) žleb (veliki, mali)
#GROUP skupina

H
#HAIRPIN lasnica; hairpinloop lasnična zanka
#HELICAL WHEEL vijačno kolo
#HELIX BUNDLE sveženj vijačnic
#HETEROLOGOUS heterologen, tujeroden
#HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC)
#HIV virus imunskepomanjkljivosti(HIV)
#HOMEO... homeo...npr.homeo domena
#HOMEOBOX homeo zaporedje
#HOMOLOGOUS homologen, lastni; sorodni (proteini)
#HOMOLOGY homologija
HPLC glej high performance liquid chromatography
#HYBRIDISATION hibridizacija; Northern blot hybridisation:   hibridizacija odtisa northern, Western blothibridisation: hibridizacija odtisa western

I
IDENTITY identičnost, enakost (zaporedij; npr. 60%identity: 60-odstotna enakost)
#INCLUSION BODIES inkluzijska telesca
#INDEL indel
#INDUCE inducirati; sprožiti ( npr.izražanje gena)
#INDUCER induktor (npr.genov), povzročitelj (npr.cell response inducer povzročitelj celičnega odgovora)
#INDUCIBILE PROMOTER sprožljiv, inducibilen promotor
#INDUCTION sproženje, indukcija
#INICIACIJSKI FAKTOR začetni dejavnik (prepisovanja, prevajanja)
#INNATE (immunity) prirojen (prirojena imunost)
INSERT vstavek, vključek (glede na način vstopa: načrtovanoali naključno) , insert
#INSERTION vstavitev, vključitev; insertion sequence vstavitveno zaporedje, insercijsko z.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofaglambda)
INTERACT delovati:sodelovati, delovati na...  [they interact to form a chain; antigen interacts with MHC], vplivati na..., medsebojno vplivati
#INTERACTION medsebojno delovanje, vplivanje
#INTERCALATION vrinjanje; intercalating agents vrinjevalne snovi
#INTERCALATOR vrinjevalec
#INTERFACE vmesna površina
#INTERPHASE interfaza
#INTERMEDIATE intermediat, vmesno stanje (konformacija);vmesna spojina
#ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY  ionsko-izmenjevalna kromatografija

J
JACKKNIFE (metoda ocenjevanja kvalitete filogenetskih dreves) metoda rezanja (20.1.)
JELLY-ROLL STRUCTURE / FOLD ?[...a  novel 'jelly roll' structure which comparative sequence analysis suggests is a characteristic of a new and diverse structural family of enzymes... Opis - glej:C. Orengo, Classification of protein folds. Curr.Opinion in Structural Biology 4, 429-440 (1994) ]
#JUNK DNA odvečna DNA

K
#KETONE BODIES ketonska telesca
#KIT komplet
#KNOCK-OUT TECHNOLOGY tehnologija izbijanja genov
KRINGLE ?(20.9.)

L
LADDERING lestvičenje(DNA)
#LARGE SCALE velik (npr.velika proizvodnja); v večjem obsegu
#LAMINARY FLOW sterilna komora
#LIBRARY knjižnica( cDNA library:knjižnicacDNA, genomic library:genomska knjižnica); genska knjižnica= cDNAali genomska knjižnica )
#LIGASE ligaza (npr. DNA-ligaza)
#LIGATE ligirati
#LIGATION ligacija ligation chain reaction verižna reakcija zligazo, verižna ligacija
#LINKAGE ANALYSIS analiza genske povezanosti
LINKAGE NUMBER navojno število, vezajno število? (pri dodatno zviti DNA)
#LINKER povezovalec, linker
#LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY tekočinsko-tekočinska kromatografija
#LOADING BUFFER nanašalni pufer
#LOCUS mesto (nakromosomu), lokus (npr. prolinski lokus - vedno gre za eno ali večpodročij, ki jim lahko pripišemo določeno funkcijo );množ.: lokusi
#LYSOSOME lizosom
#LYSOZYME lizocim

M
#MAMMALIAN sesalski (ne sesalčji)
#MARKER označevalec; size marker označevalecvelikosti
MASTER MIX osnovna, delovna, začetna zmes, mešanica
#MATCH MAKER posrednik, molekularni posrednik
#MATING paritev; matingtype paritveni tip
#MATRIX matriks
MAXIMAL LIKELIHOOD ? (29.9.)
MECHANISM BASED INHIBITORS  glej suicide substrate
#MEDIATOR  posrednik
MEDICAL SUBJECT HEADING (MeSH) medicinski izbrani izraz
MEDIUM gojišče, medij (growth medium: rastnogojišče; Grace's medium: Gracejev medij, Gracejevo gojišče ali medij po Graceju - problem spola: ?Gracejin medij; LB medium: gojišče LB ali LB-gojišče )
#MEIOSIS mejoza
#MEIOTIC mejozni
#MESSENGER obveščevalec
#MICROBOMBARDMENT mikrobombardiranje
#MICROCENTRIFUGE TUBE (Eppendorf tube) mikrocentrifugirka
#MICROINJECTION mikroinjiciranje
#MICROTITER PLATE mikrotitrska ploščica
# MICROTITER PLATE WELL vdolbinica na mikrotitrski ploščici
#MISMATCH neujemanje
#MISMATCH REPAIR popravljanje neujemanja; mismatch repair gene gen za popravljanje neujemanja
MISSENSE drugačnosmiseln / drugačnopomenski
#MOLECULAR molekulski (kloniranje), molekularen (biologija). Molekulski uporabljamo, kadar so neposredno udeležene molekule; molekularen pa, kadar je pomen širši (npr. veda).
#MOLTEN GLOBULE  razrahljani klobčič
#mRNA informacijska RNA, mRNA (kratice ne prevajamo); ne sporočilna RNA
#MULTICOPY v več kopijah (npr. plazmid, gen)
#MULTIPLE CLONING SITE multiplo mesto za kloniranje
#MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT poravnava več zaporedij
 

N
#NECROSIS nekroza
NEIGHBOUR JOINING metoda povezovanja sosedov
#NICK  zareza
#NICK TRANSLATION pomikanje zareze
#NONSENSE nesmiseln; nepomenski

O
#OLIGOMYCIN SENSITIVITY CONFERRING PROTEIN opisni prevod
#OOCYTE oocit (m.sp.)
#ORGANELLE organel (m.sp.)
#ORIGIN OF REPLICATION (ORI) izhodišče podvojevanja, izhodišče replikacije
#OVEREXPRESSION   prekomerno izražanje
#OVERHANG (pri DNA)   štrleči konec
#OVERNIGHT CULTUREprekonočnakultura

P
PARSIMONY metoda varčnosti
PCR -glej polymerase chain reaction; PCR CYCLER naprava za PCR, aparatura za PCR
#PEAK vrh
PELLET usedlina
PENALTY glej GAP penalty
#PHAGE DISPLAY predstavitev na fagu
#PHYLOGENY filogenija, rodoslovje
PLAQUE leha, plak, npr. adhezijska (sprijemnostna) leha; PFU (plaque-formingunit) plakna enota, plak-formirajoča enota (PFU)
POLYLINKER glej multiple cloning site
#POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) verižna reakcija s polimerazo (ne polimeraznaverižna reakcija), verižna polimerizacija
POSITION MATRIX pozicijska matrika (20.1.)
PRECIPITATE oborina
#PRECURSOR izhodna spojina, prekurzor
PRE-PRIMING COMPLEX predzačetni kompleks
PRIME SITE črtica-mesto
PRIMER začetni oligonukleotid, začetnik; začetni oligosaharid (pri glikogenu)
PROBE (gene, RNA, DNA, oligonucleotide probe) sonda
#PROFILE profil
PROLIFERATION proliferacija? (26.10.)
#PROMOTER promotor
#PROOFREADING kontrolno branje
#PROTEIN protein, beljakovina
 

Q
QUARTARY kvartaren
QUENCHER dušilec
QUENCHING dušenje
 

R
#RANDOM COIL naključni klobčič
#RECEPTOR CLUSTERING zbiranje receptorjev v gručo, grupiranje receptorjev  (glej tudi clustering)
RELAXED PLASMID  relaksiran plazmid (a) brez dodatnega zvitja, b) plazmidi s sproščenim podvojevanjem )
#RECOMBINANT DNA TEHNOLOGY tehnologija rekombinantne DNA (ne rekombinantna DNA tehnologija)
#REGION območje, regija
#REMNANT PARTICLES preostanki delcev (npr.chylomicron remnant preostanek hilomikrona)
#REMODELLING REACTIONS preoblikovalne reakcije
#REPLACEMENT MATRIX (=substitution matrix) matrika zamenjav
REPLACEMENT VECTOR nadomestni vektor
#REPLICATION podvojevanje, replikacija (DNA)
#REPORTER GENE poročevalski gen
#REPRESSOR represor
#RESIDUE ostanek
RESTRICT rezati (ne restringirati, cepiti); glej tudi DNA restriction
RESTRICTASE restriktaza
RESTRICTION rezanje, restrikcija
RESTRICTION ENDONUCLEASE restrikcijska endonukleaza
#RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM(RFLP)   polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov
#RESTRICTION MAP restrikcijska karta
#RETENTION TIME zadrževalni čas, retenzijski čas
#RNA TRANSCRIPTION prepisovanje,transkripcija RNA
ROLLING CIRCLE REPLICATION  podvojevanje na način (po načinu) kotalečega se kroga
#REVERSE TRANSCRIPTION  obratna transkripcija; RT-PCR obratna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo

S
#SALVAGE PATHWAY reciklažna pot
SATURATION nasičenje, saturacija
SCAVENGER čistilec
#SCAVENGER RECEPTOR receptor za spremenjene delce
SCALE DOWN zmanjševanje obsega
SCALE UP povečevanje obsega
SCORE rezultat, zadetek
SCORING MATRIX ocenjevalna matrika
SCREEN, SCREENING (genetic screening, gene screens, screen tests) pregledovanje, iskanje ; presejalni test
#SECONDARY MESSENGER sekundarni obveščevalec
SECRETAGOGUE  spodbujevalec izločanja (sekrecije), sekretagog
#SECRETION  izločanje, sekrecija
SEGMENT odsek
SELF CLONING SYSTEM ?
SELFISH DNAsebična DNA
-SENSE -smiseln ; smer (5.10.)
SENSITIVE (e.g. ABA-sensitive) občutljiv na (za)
#SEQUENCE zaporedje; (glagol) določanje zaporedja
#SEQUENCER napravazadoločanje zaporedja, sekvenator
#SEQUENCING določanje zaporedja; sequencing reaction reakcija za določanje zaporedja
SEVERING PROTEIN (npr.gelsolin)- cepitveni (oddelitveni, ločitveni, razdelitveni, prekinitveni) protein
#SHUTTLE SYSTEM prenašalni sistem
SHUTTLE VECTOR ? (25.9.)
#SILENCER utiševalec, utiševalno zaporedje
#SIMILARITY podobnost
#SINGLE STRANDED enoverižen (ne enovijačen)
#SITE mesto
#SITE-SPECIFIC MUTAGENESIS (=site-directed mutagenesis) usmerjena mutageneza
SIZE-EXCLUSION CHROMATOGRAPHY kromatografija z ločevanjem po velikosti
SLIDING WINDOW  glej gliding window
SMALL SCALE v manjšem obsegu
SONICATOR ultrazvočna naprava
#SPACER vmesnik
SPEEDVAC vakuumski koncentrator
SPIN CONCENTRATOR (centrikon) mikrokoncentrator
SPINNER FLASK mešalna steklenica
SPLICING izrezovanje (npr. intronov)
SPLICEOSOM izrezovalno telesce
STACKING GEL zbiralni gel
#STEADY STATE dinamično ravnotežje
#STICKY ENDS  lepljivi konci
STOCK zaloga, založni; stock solution založna raztopina
#STRAND pramen (pri proteinu), veriga (pri DNA)
#STRESS FIBER stresno vlakno (nitka)
STRUCTURE zgradba,struktura
STRINGENT PLASMIDS plazmidi z omejenim podvojevanjem
STRINGENT RESPONSE težavnostni odziv, odziv na težavne razmere
SUBSTITUTION MATRIX glej replacement matrix
#SUICIDE SUBSTRATEsamomorilski substrat (=mechanism-based inhibitor)
#SUPERCOILINGdodatno zvitje; supercoiled DNA: dodatno zvita DNA
SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY ?superkritična tekočinska kromatografija
#SUPPRESSOR supresor
SUPPRESSION SUBTRACTIVE HYBRIDIZATION ? (31.3.)
SWING-OUT(rotor) ? (9.11.)
#SYNTENIC GROUP sintenična skupina

T
TARGETING ciljanje
#TATA BOX  zaporedje TATA, TATA-zaporedje
TERMINATOR zaključevalno zaporedje, terminator
TERNARY trojen, trojni
TERTIARY terciaren, terciarni
THERMO-CYCLER ciklični termostat
THREE DIMENSIONAL STRUCTURE tridimenzionalna zgradba (struktura)
TRANSCRIPTION prepisovanje, transkripcija
TRANSCRIPTION FACTOR prepisovalni dejavnik, transkripcijski dejavnik
#TRANSDUCTION transdukcija
#TRANSFECTION transfekcija
#TRANSITION STATE prehodno stanje
TRANSIENT EXPRESSION prehodno izražanje (genov)
#TRANSFORMATION transformacija
TRANSLOCATOR prenosnik ?
#TRANSMEMBRANE SEGMENT transmembranski odsek
TRANSPOSABLE ELEMENT transpozicijski element
TRANSPOSITION transpozicija
TRANSPOSON transpozon
#TUMOR SUPPRESSOR GENES geni, ki zavirajo rast tumorja

U
ULTRASONIC DISINTEGRATOR naprava za razbijanje z ultrazvokom; glej tudi sonifier
UNCOUPLER, UNCOUPLING AGENT odklopnik;uncoupling protein   odklopni protein
#UNEQUAL CROSSINGOVER neenako prekrižanje
#UNFOLDED razvit
#UNFOLDING razvitje
UPSCALING povečanje obsega (proizvodnje)
UPSTREAM  navzgor;  UPSTREAM PROCESSING pripravljalni procesi (13.12.)

V
#VECTOR vektor
#VOID VOLUME prosti volumen

W
WILD-TYPE divji tip (sev)
WOBBLE  ohlapen, ohlapnost, npr. wobble base, position ohlapna baza, mesto

X
#X-ray rentgenski; rentgenski žarek

Z
ZWITTERION ion dvojček ;zwitterionic v obliki ionov dvojčkov
ZYMOGENzimogen (ali cimogen? enzyme = encim) (26.10.)

________________
 

SPLOŠNE DOLOČBE:

Encimatika: imena encimov, izvedena iz njihove aktivnosti:
npr. LACTATE DEHYDROGENASE laktat-dehidrogenaza(z vezajem)** ;ne laktat dehidrogenaza (brez vezaja) , ne laktatna dehidrogenaza
DNA POLYMERASE DNA-polimeraza
 

#Pogosto uporabljane kratice:
predlagamo, da kratic ne slovenimo [kot na primer DNA : možna prevoda bi bila DNK (deoksiribonukleinska kislina) ali DJK (deoksiribojedrna kislina)]
 

Končnice:
# -somal -somski: npr. ribosomski, peroksisomski, lizosomski
# -lytic -lizni; npr. proteolizni ( če je potrebno, lahko uporabimo končnico -litični; tako je npr. razlika, če rečemo analizni (postopek) ali analitični (znanstvenik); včasih tvorimo končnico tudi na -itski, npr. katalitski mehanizem, encim; toda: katalizna reakcija)

-ible, -lar (inducible; globular, molecular) -ilen (inducibilen)   oz. -ilni (inducibilni) ,-laren (globularen) oz.-larni (globularni) ali -ski (molekularen/~larni, molekulski)

#Kvartarna zgradba:
monomer (ne monomera) , homotrimer, oligomer

#K ali H za CH?
glede rabe ni mogoče postaviti pravila, čeprav kaže, da bi v zvezah,ko CH nastopa pred samoglasnikom, uporabiličrko H (holesterol, holin, hitin),če pa je CH pred soglasnikom, pa K (kromosom, dikroizem); to ne velja vedno:npr. kemija (chemistry), kimotripsin (chymotrypsin)

Pravopisna določila
  


napačno: priporočeno: razlaga:
5 min inkubacija 5 minutna inkubacija 5 min pomeni 5 minut, ne pa 5 minuten
0.15 mM 0,15 mM slovenščina uporablja decimalno vejico, ne pike
10% glicerol 10-odstotni glicerol 10% pomeni 10 odstotkov, ne 10-odstotno
obr/min obr./min obr. je okrajšava za obrate, ni enota v merskem sistemu
gama žarki žarki gama, g-žarki za gr. črko g je vezaj; sicer pišemo najprej samostalnik, potem določilo
10 ml steklenička 10 ml-steklenička ali steklenička (10 ml) brez vezaja pomeni '10 mililitrov steklenička'

cianogen bromide cianogen bromid (brez vezaja - tako kot: natrijev klorid)
 

Nomenklatura organskih kislin s primeri (prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič):
 
 
 angl. končnica slov. končnica primeri izjeme
-lic -lna adenylic, salicylic, cholic, oxalic, linolic=linoleic malic: jabolčna
-ric -rna fumaric, hippuric: hipurna stearic: stearinska, tartaric: vinska, citiric: citronska, butyric: maslena
-dic -dna phosphatidic: fosfatidna  
-nic -nska linolenic, arachidonic, malonic succinic: jantarna
-mic -mska carbamic: karbamska glutamic: glutaminska, formic: mravljinčna
-eic -einska maleic, oleic linoleic=linolic: linolna
-sic -zinska homogentisic: homogentinska  
-bic -binska ascorbic: askorbinska  
-oic -ojska benzoic, lipoic  
-gic -gična lysergic  
-vic -vična pyruvic  
-tic -inska phytic: fitinska, myristic: miristinska, palmitic orotic: orotska, aspartic: asparaginska, lactic: mlečna, acetic: ocetna,acetoacetic: acetocetna, aconitic: akonitna
       

_______
* predlog slavistov pri Medicinskem terminološkem slovarju (MTS)
** predlog prof. Pavliča za Medicinski terminološki slovar


Predlogi, pripombe, komentarji

Pošljite jih na naslov Marko.Dolinar@IJS.SI.


Stran obnovljena 10. novembra.  Skupno število dostopov (od  20.9.99):