SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO SBD SLOVENIAN BIOCHEMICAL SOCIETY

TERMINOLOŠKA KOMISIJA


This page is devoted to discussions about Slovenian biochemical terminology and is thus written in Slovenian language. For any information, you can contact the president of the Terminology Committee, Prof. Dr. Marija Zakelj Mavric .

Ta stran je namenjena izmenjavanju mnenj in soočanju predlogov o biokemijskih izrazih v slovenskem jeziku.
Slovensko biokemijsko društvo je ustanovilo Terminološko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje srečujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed. Izraze, za katere iščete slovenske besede in predloge za prevode izrazov, ki so že navedeni na tej strani, pošljite predsednici terminološke komisije, prof. dr. Mariji Žakelj Mavrič ali na naslov urednika te strani.


Na tej strani: Člani komisije / Seznam izrazov / Splošne določbe / Splošni izrazi / Zapleteni prevodi (primeri)


ČLANI KOMISIJE:

prof. dr. Veronika Abram (od 2007), prof. dr. Bronja Črešnar (od 2006), doc. dr. Marko Dolinar - oblikovanje te strani, prof. dr. Peter Dovč, prof. dr. Radovan Komel, prof. dr. Irina Milisav (od 2007), prof. dr. Tomaž Sajovic - svetovalec slavist, prof. dr. Milan Sterle, dr. Igor Štern (od 2005 [?]), prof. dr. Tom Turk, prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič - koordinacija

ALUMNI:
prof. dr. Franc Gubenšek (do 2006), doc. dr. Blagajana Herzog-Velikonja (2003 [?] do 2007), doc. dr. Roman Jerala (do 2007), prof. dr. Jože Pungerčar (do 2008)


SEZNAM IZRAZOV

Komisija se sestaja občasno. Trenutno pripravlja končno verzijo usklajenih izrazov za tisk. Slovarček naj bi izšel poleti 2011.

novoČe imate težave pri dostopanju do celotne vsebine tega slovarja, si lahko naložite verzijo v formatu PDF, ki vsebuje stanje z dne 6. avgusta 2008.  

Izrazi, ki so označeni z # , so v delovni verziji usklajeni, drugi so še v postopku. Oznake KEM označujejo izraze, o katerih se je treba odločiti v sodelovanju s kemiki. Oznake SL so na mestih, kjer čakamo na mnenje slavista. FARM pomeni, da izraz uporabljajo farmacevti.  MTS pomeni, da je izraz v tej obliki napisan v Medicinskem terminološkem slovarju.


Bližnjice do izrazov: kliknite na črko, s katero se začne iskani izraz!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z X Y 2 3 5   splošni izrazi pravila in razlage


A

#ABC TRANSPORTER ABC-prenašalec, ABC-transporter; prenašalec z ATP-vezavno domeno
ABSCISIC ACID abscizinska kislina
#ABSORBANCE absorbanca
ABSORBANCY absorbnost
(zastarelo -> glej ABSORBANCE)
ABZYME abcim
#ACCEPTOR (s)prejemnik, akceptor
#ACYL CARRIER PROTEIN (ACP) proteinski prenašalec acilne skupine (ACP); acilprenašalni protein (MTS)
ACP
glej acyl carrier protein (možni so tudi drugi pomeni)
ACETYL-COENZYME A (Ac-CoA)  acetilkoencim A (Ac-CoA)
#ACQUIRED
pridobljen; acquired immune defficiency syndrome (AIDS) sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti (AIDS)
#ACRIDIN ORANGE akridinoranžno
ACTIN aktin
#ACTIVE SITE aktivno mesto, active site cleft reža aktivnega mesta, active site gorge (?)
(upor. predvsem pri AChE)
ACTIVITY COEFFICIENT aktivnostni koeficient
#ADAPTER,
ADAPTOR adapter, prilagojevalec
#ADAPTER PROTEIN (npr. vinkulin, talin) adapterski protein, prilagojevalni protein
#ADAPTIVE prilagoditveni, adaptivni (adaptive evolution adaptivna evolucija)
#ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE adenozin-5'-trifosfat [MTS]
#ADENOSINE TRIPHOSPHATE adenozin-trifosfat (MTS priporoča pisanje skupaj)
#ADENOVIRUS adenovirus (pišemo skupaj)
ADENYLATE CYCLASE adenilat-ciklaza 
(lahko tudi adenilil-ciklaza oz. adenililciklaza (MTS) (gre za drugo poimenovanje istega encima - ker adenilat nastopa v celici kot ion, ne kot radikal))
#ADHESION adhezija, pritrditev; focal adhesion fokalna adhezija (cel. biol.), adhesion juction fokalni stik (cel. biol.)
ADIPOCYTE adipocit, maščobna celica
ADIPOSE maščobni; adipose cell maščobna celica, adipose tissue maščobno tkivo
#AEQUORIN ekvorin
(ne: akvarin)
#AFFINITY
afiniteta, afiniteten; affinity ligand afinitetni ligand, affinity constant afinitetna konstanta, affinity labeling afinitetno označevanje
#AGAROSE agaroza; agarose gel electrophoresis agarozna gelska elektroforeza, elektroforeza na agaroznem gelu
#AGENT povzročitelj, sredstvo (glede na pomen)
#AGGREGATE agregat, skupek (prim. cluster); kopičiti, združiti, agregirati
AGONIST agonist
AIDS
glej acquired immune deficiency syndrome
ALLANTOIN alantoin
#ALLELE alel; allele frequency pogostost alela, frekvenca alela, alelna frekvenca

#ALLOSTERIC alosteričen
ALLOSTERY, ALLOSTERSIM alosterija
#ALIGNMENT
poravnava, vzporejanje; 3D alignment: prostorska poravnava
#ALIQUOT enaki del, alikvot; razdeliti na enake dele
#ALPHA HELIX alfa vijačnica (če pišemo alfa z grško črko pred besedo 'vijačnica', pišemo z vezajem)
#AMINO ACID aminokislina
#AMINOACYL aminoacil; aminoacyl adenylate aminoaciladenilat (skupaj, ne z vezajem); aminoacyl tRNA synthetase aminoacil-tRNA-sintetaza (z 2 vezajema)
#AMMODYTOXIN amoditoksin
AMP-activated protein kinase z AMP aktivirana protein-kinaza
#AMPHIPHATIC amfipatičen
(pojav) , amfipatski (zgradba, zaporedje)

#AMPHOLYTIC amfolitski (amfolitske molekule - opisuje lastnost molekule), amfolitni (amfolitne molekule = molekule amfolitov - označuje vrsto molekul) (ne: amfolitičen)
AMPK glej AMP-activated protein kinase
#AMPLICON amplikon

#AMPLIFICATION pomnoževanje (DNA amplification);ojačevanje (npr. signala)citogenet.:  genski presežek
AmpFLP glej amplified fragment length polymorphism
AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (AmpFLP) polimorfizem dolžin pomnoženih fragmentov (AmpFLP) (glej tudi RFLP)
#AMYLOID amiloid, novoamyloid precursor protein (APP) amiloidni prekurzorski protein (?), prekurzorski protein amiloida (?); amyloid beta peptide amiloidni peptid beta (16.3.)
AMYLOIDOGENIC amiloidogen, amiloidotvoren
#AMYLOIDOSIS
amiloidoza
ANABOLIC anaboličen
ANABOLISM anabolizem
#ANALYTE analit
#ANAPLEROTIC REACTIONS
anaplerotske reakcije
ANCHORING sidranje
#ANGIOGENESIS angiogeneza, ožiljenje, razvoj žil
#ANGIOGENIC angiogenezni, angiogenetski (MTS); angiogen (dva pomena: ki izvira iz žile - npr. angiogeni tumor - ali: ki spoduja tvorbo žil, npr. angiogeni dejavnik)
ANGIOTENSIN angiotenzin; angiotensin converting enzyme angiotenzin pretvarjajoči encim
#ANNEALING
prileganje
#ANNOTATION določitev, obdelava (v bioinformatiki); pripis (npr. funkcije na osnovi strukturne podobnosti)
ANOIKIS anoikis [oblika apoptoze]
ANOMER anomer
ANTAGONIST antagonist
#ANTIBODY protitelo
#
ANTIGEN
antigen; antigen-presenting cell antigen-predstavitvene celice
ANTIPORT antiport
#ANTISENSE
protismiseln; protismeren
#APOPTOSIS apoptoza      
#APOPTOTIC apoptotski (z značilnostmi apoptoze, npr. apoptotska celica), apoptozen (v procesu apoptoze)apoptotic body apoptotsko telo
#APPARATUS naprava, aparatura, aparat (npr. Golgijev aparat)
#ARRAY mreža; antibody array mreža s protitelesi; protein expression arrays proteinske ekspresijske mreže; glej tudi microarray
ARS
glej autonomously replicating sequence (možni so tudi drugi pomeni)
#ASSAY test, preizkus
#ASSEMBLY združevanje, sestavljanje; združek (glej tudi self-assembly)
#ASSIGN pripisati; assigned function pripisana funkcija
#ASSOCIATED FACTOR povezani dejavnik; TBP-associated factors  s TBP povezani dejavniki
ASSOCIATION asociacija, povezava (odvisno od konteksta); association constant asociacijska konstanta
#ASYMETRIC UNIT asimetrična enota (v kristalografiji)
#ATOMIC FORCE MICROSCOPY
mikroskopija na atomsko silo
ATP BINDING DOMAIN ATP-vezavna domena
#ATPase ATPaza
(brez vezaja), npr. K+/Na+-ATPaza
#ATTACHMENT pripenjanje, pritrjanje, pritrjevanje
#ATTENUATED (vaccine) oslabljen(o cepivo)
#ATTENUATION
atenuacija, oslabitev
#ATTENUATOR atenuator
novoAUTOANTIBODY avtoprotitelo (20.5.)
#AUTONOMOUSLY REPLICATING SEQUENCE (ARS)
avtonomno podvajajoče se zaporedje (ARS)
AUTOPHAGIC avtofagni (
npr. avtofagna vakuola)
AUTOPHAGY avtofagija
AUTOPHAGOSOME avtofagosom

B
B-CELL celica B
BAC
glej bacterial artificial chromosome
#BACKBONE ogrodje, skelet
#BACTERIAL ARTIFICAL CHROMOSOME umetni bakterijski kromosom, umetni kromosom bakterije
#BAICALEIN baikalein (spojina)
#BAND
lisa (pri elektroferogramih), sloj ( pri gradientem centrifugiranju), proga (pri kromosomih); bandwidth (v spektroskopiji) območje valovnih dolžin
#BASAL LAMINA bazalna lamina
#BASELINE bazna linija, osnovna črta
#BASEMENT MEMBRANE bazalna plast, bazalna membrana (v resnici ni membrana; sestavlja jo bazalna lamina in fibrilni material)
#BAIT vaba
(pri dvohibridnem sistemu kvasovk)
#BATCH
(npr. batch culture, batch adsorption) šarža (šaržna kultura, šaržna adsorpcija), fed-batch dohranjevalna šarža
#BEACON ( molecular beacon, imaging beacon) molekularno svetilo
novoBEAD kroglica
#BETA BEND beta upogib
#BETA BARREL
beta sodček (če pišemo beta z grško črko pred besedo 'sodček', pišemo z vezajem)up-and-down beta barrel (npr. retinol-vezavni protein) pokončno orientirani beta sodček,  beta sodček z nasprotno usmerjenimi beta trakovi [sodček ima lahko vse beta trakove usmerjene enako - navzgor ali navzdol - lahko pa so usmerjeni izmenjaje navzgor in navzdol]
BETA SHEET
ploskev beta ali plošča beta; beta ploskev ali beta plošča, novobeta ravnina (?) (če pišemo beta z grško črko pred besedo 'ploskev' oziroma 'plošča', pišemo z vezajem) ne: beta plast (ker ne gre za plastovitost). Po mnenju strukturnih biologov je izraz beta ploskev zavajajoč, ker ne gre za ploskev (2D), pač pa za 3D strukturo. Zato smo na komisiji kljub prvotnemu mnenju, da je izraz beta ploskev že preveč uveljavljen, da bi ga spreminjali, sprejeli kot alternativen izraz beta plošča. beta pleated sheet plošča beta (gre za izraz, ki predstavlja enako strukturo kot beta sheet)
#BETA STRAND trak beta (ne vlakno) [ploščo beta gradijo trakovi beta]
#BETA STRUCTURE struktura beta, beta struktura. Primera beta struktur sta beta plošča in beta sodček.
BICOID bikoid; bicoid gene gen bikoid, bicoid protein protein bikoid [v španščini in nemščini so uporabili izraz 'bicoid´ - kot v izvirniku; prim. wingless]
#
BILAYER dvosloj
#BIMOLECULAR bimolekulski, dvomolekulski;
bimolecular reaction bimolekularna reakcija
#BINARY
dvojni, binarni (npr. binarna nomenklatura)
#BINDING vezava; vezalni, vezavni [vezavni: 'ki ima lastnost vezave'; vezalen: 'za vezavo']; binding buffer vezalni pufer; binding protein vezavni protein, TATA binding protein protein, ki se veže na zaporedje TATA; TATA-vezavni protein
#BIOASSAY
biološki test
BIODIVERSITY biološka pestrost
#BIOCHIP
biočip; nano biochip nanobiočip
BIOCONVERSION biološka sprememba (tehnika, načrtovano delovanje; pri tehniki biokonverzije poteka proces biotransformacije)
#BIOENERGETICS bioenergetika
#BIOLYSTIC
biolistika
#BIOMIMETIC biomimetičen
BIOREMEDIATION bioremediacija
BIOTRANSFORMATION biološka pretvorba
(proces), biotransformacija (skupina reakcij v organizmu, ne nujno v praktične namene)
#BLADE lopatica (
npr. 5-bladed propeller structure struktura propelerja s 5 lopaticami)
#BLOT
prenos (metoda); odtis (membrana) : odtis northern, odtis western, odtis po Southernu; Southern blot (metoda) Southernov prenos ali prenos po Southernu; Northern blot prenos northern ali  northern prenos (brez vezaja), Western blot prenos western ali western prenos; dot blot točkovni nanos
#BLOTTING prenašanje (postopek)
#BLUNT END topi konec
#BOND vez)
#BONDING povezovanje z  vezjo; hydrogen bonding povezovanje z vodikovimi vezmi
#BOOTSTRAPPING
(metoda ocenjevanja kvalitete filogenetskih dreves) metoda vezanja
#BOTTLE-TOP FILTER presesalni filter
BOTULINUM TOXIN botulinski toksin*, botulinum toksin
#BOX
glej TATA box
BRANCH POINT (adenozin pri izrezu introna) mesto razvejitve
#BRANCHING ENZYME
razvejilni encim
#BRCA glej breast cancer susceptibility
BREAST CANCER SUSCEPTIBLITY gene / protein (BRCA) gen (ali) protein dovzetnosti za raka dojke (BRCA); BRCA1, BRCA2 - kratice ne prevajamo, če govorimo o proteinu/genu, kratico razložimo kot protein/gen tipa 1 (oz. 2) dovzetnosti za raka dojke
#BROMOPHENOL BLUE
bromfenolmodro
#BURIED zakrit, skrit (v notranjosti strukture)

C
C-REACTIVE PROTEIN (CRP) reaktivni protein C (CRP); C-reaktivni protein (veže se na pnevmokokni polisaharid C)
cAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE od cAMP odvisna protein-kinaza
cAMP RESPONSE ELEMENT BINDING PROTEIN (CREBP) vezavni protein za odzivni element za cAMP (CREBP)
CANCEROGEN
kancerogen, rakotvoren
#CANNONICAL STRUCTURE  kanonična struktura

#cap kapa (na mRNA) 
CAP glej catabolite activator protein
#CAPPING PROTEIN
(npr. capZ, tropomodulin) pokrovni protein
#CARBONIC ANHYDRASE karboanhidraza [MTS]
#CARBOHYDRATE ogljikov hidrat, ogljikohidraten [MTS]
CARCINOGEN karcinogen, rakotvoren (MTS: sopomenka kancerogen), proximal carcinogen vmesni karcinogen, ultimate carcinogen končni karcinogen; glej tudi precarcinogen
#CARGO PROTEIN proteinski tovor (pri prenosu z vezikli)
#CASPASE kaspaza
#CASSETTE kaseta, kaseten (kasetna mutageneza)
CATABOLIC kataboličen
novoCATABOLITE ACTIVATOR PROTEIN (CAP) katabolitni aktivatorski protein
CATABOLISM katabolizem
#CATALYTIC katalitičen
[tip procesa], katalitski (ne katalizen) SL
CDK glej cyclin-dependent kinase
#CELL celica; cell forming unit celična enota, cell-free brezceličen, cell line celična linija, cell streaming 
celično strujanje
#CENTROMERE centromer
CETP glej cholesteryl ester transport protein
CHAIN veriga; side chain stranska veriga
novoCHALKONE halkon, (SL) kalkon (prim. pravilo glede slovenjenja CH na koncu slovarja)
#CHANNEL kanal
#CHANELLING usmerjanje (npr. substrata)
CHAOTROPIC AGENT kaotropni dejavnik
#CHAPERONE
šaperon, molekulski spremljevalec
#CHAPERONIN šaperonin
#CHEMICAL kemičen (lastnost; raba se opušča) , kemijski (npr. kemijska vez)
novoCHEMILUMINISCENCE kemoluminiscenca, kemiluminiscenca (prim. kemoterapija)
#CHEMOTAXIS
kemotaksija, kemotaksa
(MTS)
#CHELATION kelacija, keliranje; iron-chelation therapy zdravljenje s kelacijo železa
#CHELATOR kelator
#CHIMERE himera
#CHIRALITY kiralnost
CHITIN hitin
#
CHOLERA TOXIN koleratoksin, toksin kolere
CHOLESTERYL ESTER TRANSPORT PROTEIN (CETP) protein za prenos holesterolnih estrov (CETP)
#CHONDROITIN hondroitin; chondroitin sulphate hondroitinsulfat; chondroitin sulphate proteoglycan hondroitindulfat-proteoglikan
(praviloma bi pisali ta izraz kot eno besedo, a je zaradi dolžine smiselno uvesti pomišljaj)
#CHROMATOFOCUSING kromatofokusiranje
#CHROMOSOME
kromosom; chromosome jumping skakanje po kromosomu (metoda morda ni več v uporabi), chromosome walking hoja po kromosomu
novoCHRONIC WASTING DISESASE bolezen kroničnega hiranja (18.3.)
#CHYLOMICRONS hilomikroni
(ne: kilomikroni (prim. chymotrypsin), ker je kilo- predpona, ki označuje x1000))
#CHYMOSIN kimozin

#CHYMOTRYPSIN kimotripsin
CID
glej collision-induced dissociation
#CISTRON
cistron
CITRIC ACID citronska kislina; citric acid cycle ciklus citronske kisline
CLAUSENAMIDE klausenamid
(molekula iz rastline Clausena lansium)
#CLEARANCE
očistek (farm.)
#CLEAVAGE cepitev; cleavage site mesto cepitve; cleavage factor cepitveni dejavnik
#CLEFT reža; active site cleft reža z aktivnim mestom
(ne: reža aktivnega mesta)
#CLONING VECTOR klonirni vektor, vektor za kloniranje
CLONING VEHICLE glej cloning vector
#CLOT strdek
#CLOTTING strjevanje
(krvi); blood clotting factor faktor strjevanja krvi, dejavnik strjevanja krvi

#CLUSTER gruča
#CLUSTERING zbiranje (v skupke)
COATED VESICLE prevlečeni vezikel, prevlečeni mešiček
#COATED PIT
prevlečena jamica
#COCHAPERONE košaperon
#CODE FOR, ENCODE kodirati (npr.gen kodira beljakovino)
CODING kodirajoč; coding strand kodirajoča veriga (ne kodogena veriga)
#CODON kodon
(na RNA); start codon začetni kodon, startni kodon, start-kodon; stop codon zaključni kodon, končni kodon, stop-kodon
#COFACTOR kofaktor
COIL
klobčič; coiled coil obvita, ?ovita vijačnica;  positive coiled single-stranded RNA pozitivno zvita enoverižna RNA
COLD-SHOCK PROTEIN protein ohladitvenega šoka, protein šoka ohladitve (izraz se opušča --> stresni protein)
COLLISION-INDUCED DISSOCIATION (= CID) s trkom povzročena disociacija
(pri masni spektroskopiji) (= CID)
novoCOLOCALIZATION kolokalizacija (16.4.)
#COLONY kolonija, colony forming unit (CFU) kolonijska enota; colony-stimulating factor spodbujevalni dejavnik rasti kolonij; colony PCR PCR na osnovi kolonije (ne: kolonijski PCR)
#COLOUMN kolona; coloumn packing polnilo v koloni
#COMPACTION povečevanje kompaktnosti, zgoščevanje
chromatin compaction zgoščevanje kromatina
#COMPARTMENT
razdelek
#COMPARTMENTALIZATION (prevajamo opisno) (prostorsko) ločevanje, ločevanje v razdelke, organiziranje v razdelke
COMPLEMENT komplement; complement system sistem komplementa
#COMPLEX
kompleks, kompleksen

#COMPOUND spojina; parent compound izhodna spojina
#CONDENSATION kondenzacija
(primerj. compaction)
#CONFORMATION
konformacija; conformational disease konformacijska bolezen; staggered conformation prekrižana konformacija; eclipsed conformation prekrita konformacija [Voet: torzijski koti v strukturi] 
#CONJUGATION
konjugacija
#CONSENSUS SEQUENCE skupno zaporedje
#CONSERVATIVE SEQUENCE ohranjeno zaporedje
#CONTIG (=contiguous sequence) soseska

#CONTROL nadzor, kontrola; nadzirati; control unit nadzorne enota
#CONVERSION
pretvorba
#CONVERT
pretvoriti; preoblikovati (prim.: turnover) ...-converting enzyme encim, ki pretvarja ..., novoangiotensin-converting enzyme encim, ki pretvarja angiotenzin (16.3.); endothelin-converting enzyme 1 (ECE-1) endotelin-pretvarjajoči encim 1; encim 1 pretvorbe endotelina 
COPY NUMBER VARIANT (CNV) različica v številu kopij
#CORE sredica, jedro; osrednji; 
core enzyme osrednji encim, osrednji del encima; core histones osrednji histoni, histoni sredice; core promoter osrednji del promotorja; protein core proteinska sredica, core protein protein sredice; core element osrednji (regulacijski) element
#CORONA VIRUS koronavirus, virus korona
COSMID kozmid
#COUNTERSTAINING nasprotno barvanje
#COUPLING
sklopitev; coupling agent sklopitveni dejavnik, coupling reactions sklopljene reakcije
CREBP  glej cAMP response element binding protein
CROSS-FLOW ? (cross-flow ultrafiltration) (ne
protitočna ultrafiltracija)
#CROSSING-OVER  prekrižanje; #unequal crossingover neenako prekrižanje
#CROSSLINKER prečni povezovalec, mrežni povezovalec (kadar gre v resnici za nastanek mreže)
#CROSSLINKING zamreženje (v smislu imobilizacije), povezovanje (kovalentno); cross-linking agent sredstvo za povezovanje, sredstvo za zamreženje
#CROSS TALK
medsebojni vpliv (npr. signalnih poti), (medsebojno) sporazumevanje
#CRYOVIAL zamrzovalna posodica, zamrzovalna steklenička (ne: krioviala)
CRYSTALLOGRAPHIC REPEAT kristalografska ponovitev
CUT-OFF mejna vrednost (npr. pri membranah)
#CYCLE
ciklus (metabolizem), cikel (celični, pri PCR)
CYCLIN-DEPENDENT KINASE (CDK) od ciklina odvisna kinaza (CDK)
#CYCLING
kroženje; krožeč
#CYCLOPROPANE FATTY ACID maščobna kislina s ciklopropanskim obročem, ciklopropanska maščobna kislina
novoCYSTEINE SWITCH cisteinsko stikalo (aktivacija metalopeptidaz, kjer se pri neaktivni obliki Cys veže na Zn)
CYTOCHROME
citokrom;
NADPH-cytochrome P450 reductase NADPH:citokrom-P450-reduktaza (pozor: raba ločila je drugačna kot v angleščini)

D
#DATABASE podatkovna zbirka
#DEATH DOMAIN domena smrti (pri apoptoznih proteinih)
DEATH EFFECTOR DOMAIN efektorska domena smrti (pri apoptoznih proteinih: prokaspaze in njihovi regulatorji imajo DED, njihova interakcija pa sproži aktivacijo encimov, ki privedejo do celične smrti)
#DEBRANCHING ENZYME
klestilni encim
DECOY RECEPTOR vabni receptor, lažni receptor (s proteolizo ali alternativno cepitvijo RNA nastali topni proteini na osnovi zapisov za receptorje)
#DEFICIENCY
pomanjkljivost, pomanjkanje
#DEFICIENT pomanjkljiv, okvarjen, brez (npr. ABA-deficient brez ABA)
DEGENERATION degeneracija, mnogoličnost genetskega koda; degeneriranost, izroditev
#DELETION izpad, izbris (pri mutagenezi), delecija; citogenet.: genska izguba
#DELIVERY dostava
#DENATURATION
denaturacija
#DENSITY gostota; density gradient gostotni gradient
#DEPENDENT
(od...) odvisen (...); (npr. caspase-dependent-DNAse od kaspaze odvisna DNaza)
DEPLETION izguba, izgubljanje, osiromašenje (npr. striatal dopamine depletion izguba striatnega dopamina)
DEPRIVATION odtegovanje; serum deprived cells celice, ki so jim odtegovali serum
(v gojišču); opisno: celice, ki so rasle v prisotnosti postopno nižje koncentracije seruma
#DESATURATION
uvedba dvojne vezi, desaturacija
#DESENSIBILISATION desenzibilizacija (npr. receptorja, ne desenzitacija)
#DESMOSOME dezmosom
#DETECT zaznati, opaziti, odkriti
#DETECTION zaznava, odkritje
#DIALYSIS dializa
DIASTEREOISOMER diastereoizomer
DICER dicer
(izgov. dajser) (encimski kompleks pri RNA-interferenci)
#DIFFERENTIAL CENTRIFUGATION
diferencialno centrifugiranje; razločevalno centrifugiranje
#DIFFERENTIAL DISPLAY diferencialni prikaz; razlikovalni prikaz
DIFFERENTIAL EXPRESSION diferenčno izražanje (v različnih tkivih)
#DIFFERENTIAL SCREENING
razlikovalno presejanje, diferenčno presejanje

#DIFFERENTIATION diferenciacija
DIFFRACTION difrakcija, uklon
DIHEDRAL ANGLE dihedralni kot (org. kem.)
DILUTE razredčina; redčiti
DILUTION redčitev, razredčitev; limited dilution mejna redčitev
(določanje titra)

#DIMER dimer (ne: dimera)
DIPHTERIA TOXIN difterijski toksin [MTS], toksin davice
# -DIRECTED s (z) ... usmerjen
(prevajamo od primera do primera različno); RNA-directed DNA methylation z RNA usmerjana metilacija DNA; PCR-directed mutagenesis mutageneza s PCR
#DISASSEMBLY razdruževanje, razstavljanje
novoDISPENSER dispenzer (20.3.)
DISPLACEMENT izpodrinjenje, izpodrivanje (npr. ligandov); single-displacement reaction ? reakcije mono- (uni-) molekularne substitucije (Voet)double-displacement reaction ? reakcije bimolekularne substitucije
#DISPOSABLE
za enkratno uporabo (npr. disposable pipette pipeta za enkratno uporabo)
#DISSOCIATE disociirati (dvojni i !); disociate from disociirati z/od (ne: oddisociirati)
#DISSOCIATION disociacija
#DIVERSITY raznolikost, pestrost
#DNA DNA (deoksiribonukleinska kislina - ne dez oksi...); DNK (uporabljamo samo v poljudnih besedilih, ne v strokovnih prispevkih ali učbenikih); DNA-binding domain domena, ki se veže na DNA; domena za vezavo na DNA; DNA laddering nastanek lestvice DNA
#DNA RESTRICTION restrikcija, rezanje, cepitev DNA; glej tudi restrict
#DNAase I FOOTPRINTING sledenje z DNazo I
#DOCKING umestitev (primerj. anchoring - sidranje)
#DOMAIN
domena
#DONOR dajalec, donor
#DOSE odmerek, doza
#DOT BLOT HYBRIDISATION
hibridizacija točkovnega odtisa
#DOT MATRIX točkovna matrika
#DOT PLOT točkovni diagram
#DOUBLE STRANDED
dvoverižen (ne dvovijačen), dvojnoverižen
#DOWNREGULATION zmanjš(ev)anje (koncentracije), zniž(ev)anje (ravni izražanja)
#DOWNSTREAM navzdol (pri DNA)
#DOWNSTREAM PROCESSING zaključni postopki
#DOWNSTREAM EFFECTOR navzdolnji efektor
#DRUG
zdravilo, učinkovina; parent drug  izhodna učinkovina
#DRUG METABOLISING ENZYME encim, ki pretvarja učinkovino
#DUPLEX dupleks; duplex PCR dupleks-PCR, dvojni PCR
DUPLICATION podvojitev; gene duplication podvojitev gena, duplikacija gena
DYNEIN dinein

E
ECTOPIC ektopičen (neobičajen za neko mesto); ectopic expression ektopično izražanje, izražanje na neobičajenem mestu
ECTODOMAIN ektodomena (zunajcelični del transmembranskih proteinov); ectodomain shedding odcep ektodomene
#EDMAN DEGRADATION
Edmanova razgradnja (lahko tudi: edmanova - z malo)
EDTA glej ethylenediaminetetraacetic acid
EF-HAND EF-roka, EF-dlan, roka EF, dlan EF
ELECTRO-SPRAY IONISATION MASS SPECTROMETRY (ESI-MS) 
masna spektrometrija z ionizacijo z elektrorazprševanjem (*DŽ); MS z elektrorazpršilno ionizacijo
#ELECTRON ACCEPTOR
prejemnik elektronov
#ELECTRON DONOR dajalec elektronov
ELECTROPHORESIS elektroforeza; capillary electrophoresis kapilarna elektroforeza
ELECTROPHORETIC MOBILITY SHIFT ASSAY (EMSA)  test zamika elektroforezne mobilnosti
ELISA
glej enzyme-linked immunosorbent assay
#ELONGATION
podaljševanje
#ELONGATION FACTOR podaljševalni dejavnik, elongacijski faktor
#ELUTION elucija, izpiranje; elution profile elucijski diagram ; elution time elucijski čas, čas izpiranja (ne: izpiralni čas)
#ELUATE eluat, izpirek
#EMBRYO zarodek
EMBRIONAL
embrionalen, zarodkov, embrijski (SL); embrional development razvoj zarodka
#ENCODE, CODE FOR
kodirati (npr.gen kodira beljakovino)
ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS (EDC) motilci endokrinega sistema
ENDOCYTOSIS endocitoza
#ENDOPLASMIC RETICULUM endoplazemski retikulum; endoplazemski retikel (?)
#ENHANCER ojačevalec, ojačevalno zaporedje
#ENVELOPE ovojnica (npr. virusna, jedrna); enveloped z ovojnico; unenveloped brez ovojnice
#ENZYME
encim
ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY [ELISA] encimskoimunski test, encimski imunski test * [ELISA]
ENZYME-LINKED RECEPTOR z encimom povezani receptor
EPIMER epimer
#EPITOPE epitop; epitope tag označevalni epitop, oznaka z epitopom; epitope tag sequence zaporedje označevalnega epitopa, zaporedje oznake z epitopom
#EQUILIBRATION uravnoteženje; equilibration buffer pufer za uravnoteženje
#EQUILIBRIUM ravnotežje; equilibrium constant ravnotežna konstanta (Medic. terminol. slovar: ravnovesje, ravnovesna konstanta; ravnovesje je širši pojem v biofiziki - npr. ravnovesje sil)
EQUINATOXIN ekvinatoksin
#ERROR-FREE REPAIR popravljanje brez napak
#ERROR-PRONE REPAIR
popravljanje, podvrženo napakam
ESI MS glej electro-spray ionisation MS
EST
glej expressed sequence tag
ESSENTIAL esencialen; essential fatty acid esencialna maščobna kislina
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID (EDTA)
etilendiaminotetraocetna kislina (EDTA) KEM

#EUCHROMATIN evkromatin
#EUKARYOTIC
evkariontski (ne evkariotski)
#EXCISION REPAIR popravljanje z izrezovanjem
EXCITABILITY vzdražljivost; neural excitability vzdražljivost živčevja
#EXOCYTOSIS eksocitoza
#EXOCYTOTIC eksocitozen
#EXPERIMENT
poskus, eksperiment
#EXPRESS izraziti, izražati
EXPRESSED SEQUENCE TAG (EST) oznaka izraženega zaporedja (EST); označevalec izraženega zaporedja (EST) (v primeru, da uporabljamo kot sondo); EST clone klon EST
#EXPRESSION
izražanje, ekspresija; expression vector; e. system - vektor, sistem za izražanje (genov); protein expression: pridobivanje proteinov (strokovni žargon; v resnici gre za izražanje genov, ne proteinov)
EXTINCTION ekstinkcija (zastarelo); extinction coefficient ekstinkcijski koeficient
#EXTRACELLULAR zunajceličen
(ne izvenceličen); extracellular matrix zunajcelični matriks
EXTRINSIC ekstrinzičen; extrinsic pathway ekstrinzična pot (npr. pri apoptozi, strjevanju krvi)

F
FACILITATED DIFFUSION olajšana difuzija, pospešena difuzija
FACS
glej fluorescence-activated cell sorter
#FACTOR
dejavnik, faktor
#FAR UV SPECTRUM daljnji UV-spekter
#FATTY ACID maščobna kislina;
fatty acid synthase complex kompleks sintaze maščobnih kislin; type I fatty acid synthase sintaza tipa I maščobnih kislin, sintaza maščobnih kislin I (zaradi dvoumnosti spustimo besedo 'tipa')
#FEEDBACK povratna zveza; feedback inhibition inhibicija s povratno zvezo
#FETAL plodov(ni), fetusni; fetal bovine serum (FBS) fetusni serum goveda, plodov serum goveda
#FIBER vlakno; fibers vlakna, vlaknine (v hrani)
#FIBRIL vlakence [npr. amiloidno, mišično vlakence; ne: nitka], fibrila [mišična fibrila] - glej tudi pravilo spodaj glede tvorbe spola pri tujkah!
#FIBRILARY vlaknast, fibrilaren
#FILAMENT
nit, filament; filamentous nitast
#FINGERPRINT prstni odtis; DNA fingerprint prstni odtis DNA
FINGERPRINTING iskanje prstnih odtisov, določanje značilnega vzorca; DNA fingerprinting iskanje prstnih odtisov DNA, small molecule fingerprinting iskanje prstnih odtisov malih molekul
FITNESS sposobnost; genetic fitness genetski doprinos
#FIXED-ANGLE ROTOR
rotor s stalnim nagibom
FLANKING sosednji, obdajajoč, robni; flanking region sosednje območje, robno območje
#FLOW CITOMETRY pretočna citometrija
#FLUORESCENCE-ACTIVATED CELL SORTER (FACS) ločevalnik fluorescenčno označenih celic
#FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER  prenos energije z resonanco fluorescence; fluorescenčni prenos resonančne energije
#FOLD zvitje, vzorec zvitja
#FOLDING
zvitje, zvijanje (proces); izpeljanka: folded - zvit (glej tudi unfolded)
FOLLICLE-STIMULATING HORMONE (FSH) hormon, ki vzpodbuja razvoj foliklov (Medic. slovar: folikle stimulirajoči hormon)
FOLLITROPIN folitropin
#FOLLOW-UP sledenje, spremljanje; follow-up study sledilna študija

#FOOTPRINTING sledenje, iskanje odtisov; footprinting study študij iskanja (proteinskih) odtisov
FORENSICS forenzika
#FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY infrardeča spektroskopija s Fourierjevo transformacijo
#FPLC (fast protein liquid chromatography)
FPLC (tekočinska kromatografija za hitro ločevanje proteinov) - gre za komercialno ime
FRACTION frakcijafraction collector zbiralec frakcij, (?) zbiralnik frakcij
#FRAMEWORK ogrodje, okvir, osnova
#FRAMESHIFT
premik (bralnega) okvira
#FREEZE-ETCH (technique) zamrzovalno jedkanje, tehnika zamrzovalnega jedkanja
#FREEZE-FRACTURE zamrzovalno lomljenje
FRET
glej fluorescence resonance energy transfer
FSH
glej follicle-stimulating hormone
#FULL-LENGTH
s polno dolžino, celoten
(npr. full-length transcript celoten prepis)
#FUNCTION funkcija, delovanje, vloga; functional genomics funkcijska genomika

G
G PROTEIN G-protein
G-QUADRUPLEX G-kvadrupleks
(struktura DNA)
#GAP
vrzel; presledek (v cel. biol.); gap penalty utež vrzeli (bioinform.) ; gap junction presledkovni stik (cel. biol.- uveljavljen izraz)
#GAS - LIQUID CHROMATOGRAPHY plinsko-tekočinska kromatografija
#GAS - SOLID CHROMATOGRAPHY plinsko-trdninska kromatografija
#GAUGE velikost (brez enote; npr. 20-gauge needle igla velikosti 20); merilec (npr. 10 bar gauge merilec s skalo do 10 barov)
#GEL gel; gel electrophoresis gelska elektroforeza
#GEL SHIFT ASSAY
test zamika na gelu (pri elektorforezi); glej tudi Elctrophoretic mobility shift assay
GELATION želiranje [MTS]
#GENE
gen
#GENE BANK
genska knjižnica (= gene library)
#GENE CLUSTER gruča genov
GENE DOSAGE število kopij gena, genska doza (žargonsko); genski odmerek (pri genskem zdravljenju)
GENE EXPRESSION izražanje gena (genov); constitutive g. e. konstitutivno izražanje genov; inducible g. e. inducibilno i. g., repressible g. e. represibilno (?) i. g.
GENE KNOCKOUTS organizmi z
onesposabljenim genom, organizmi z izničenim genom, organizmi z izbitim genom
#GENE LIBRARY genska knjižnica (= gene bank)
GENE LINKAGE genska povezanost; vezava genov glej tudi linkage analysis
#GENE MAPPING kartiranje genov, gensko kartiranje
GENE POOL glej POOL; genski sklad, genski nabor (ne: genski bazen)
#GENE SHIFT genski premik
#GENE SILENCING utišanje genov
#GENE TARGETING ciljanje genov
#GENE THERAPY gensko zdravljenje
#GENETIC ANALYSIS genetska analiza
GENETIC CODE gen(et)ski kod, gen(et)ska koda (genski/genetski - odvisno od smisla)
GENETIC DRIFT
genetski zdrs, genetski drift, naključni tok (frekvence alelov)
#GENETIC ENGINEERING
genetsko inženirstvo; gensko inženirstvo (ožje)
#GENETIC HITCHHIKING genetsko priskledništvo
#GENETIC IMPRINTING genetsko vtisnjenje
#GENETIC VARIABILITY genetska raznolikost, genetska pestrost
GENETICALLY ALTERED ORGANISM
glej Genetically modified organism
GENETICALLY MODIFIED ORGANISM gen(et)sko spremenjen(i) organizem
#GENOME
genom
#GENOMICS
genomika; structural genomics strukturna genomika
#GERM CELL klična celica, zarodna celica
GHRELIN grelin
GIBBERELLINS giberelini
(rastlinski hormoni)
GLIA CELL 
celica glie, gliacelica
(s pisanjem skupaj se izognemo težavam pri sklanjanju; podobno: aminokislina)
GLIDING WINDOW - glej sliding window
#GLOBULE kroglica
#GLOBULAR krogličast, globularen
#GLUCOSE 6-PHOSPHATE glukoza-6-fosfat (2. sklon: glukoza-6-fosfata)*
GLYCATION glikacija
#GLYCEROL 2,3-BISPHOSPHATE
glicerol-2,3-bisfosfat
#GLYCOCALYX glikokaliks, sladkorni plašč
#GLYCOPROTEIN glikoprotein; glycoprotein coat glikoproteinski plašč
GLYCOSYLATION glikozilacija, glikoziliranje (poudarek je na poteku dodajanja stranskih verig); N-linked glycosylation N-glikozilacija; O-linked glycosylation O-glikozilacija; glycosylation site glikozilacijsko mesto, mesto glikozilacije
#GOLGI APPARATUS Golgijev aparat
GOSSYLIC gosilo- (gossylic lactone gosilolakton)
GOSSYPOL gosipol (spojina iz bombaža, Gossipium sp.)
#GRADIENT
gradient, gradienten; gradient elution gradientna elucija
GRAFTING presaditev; CDR grafting presaditev CDR-jev (sopomenka: reshaping)
GRAM-NEGATIVE / GRAM-POSITIVE
po Gramu negativni  (gramnegativni) / po Gramu pozitivni (grampozitivni)
#GREEK KEY TOPOLOGY
topologija grškega ključa
#GREEN FLUORESCENT PROTEIN (GFP)
zeleno fluorescirajoči protein, zeleni fluorescenčni protein
#GROOVE (major, minor)
žleb (veliki, mali)
#GROUP skupina; prosthetic group prostetična skupina
#GROWTH rast, rastni; growth factor rastni faktor; growth medium gojišče, rastni medij
GYRASE giraza

H
H(A)EMOGLOBIN hemoglobin
#HAIRPIN
lasnica; hairpin loop lasnična zanka; hairpin turn lasnični obrat
HEAT SHOCK PROTEIN protein toplotnega šoka (izraz se opušča --> stresni protein)
#
HELICAL vijačen; helical wheel vijačno kolo; non-helical structure nevijačna zgradba
#HELIX vijačnica; helix bundle sveženj vijačnic;  helix-breaking residue ostanek, ki prekinja vijačnico
HELPER CELL celica pomagalka
#HELPER PHAGE
pomožni fag
(izraz ni najbolj primeren - alternativa: fag-pomagalec)
#HEMATOPOESIS hematopoeza
HEMATOPOETIC hematopoetski [MTS], krvotvoren, hematopoezni
#HEPATITIS 
nonA-E hepatitis ne A-E (pišemo narazen)
#HETEROCHROMATIN heterokromatin
#HETEROLOGOUS
heterologen, nelasten, tuj
#HIGH FREQUENCY OF RECOMBINATION (Hfr) visoka pogostnost rekombinacije
#HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC); denaturing HPLC (DHPLC) denaturacijska HPLC; normal-phase HPLC (NP-HPLC) HPLC z normalno fazo; reverse-phase HPLC (RP-HPLC) HPLC z obrnjeno fazo (ne: obratnofazna HPLC), HPLC z reverzno fazo
#HIV  glej Human immunodeficiency virus
#HOMEO... homeo... npr. homeodomena (pisano skupaj)
HOMEOTIC homeotičen [MTS], homeozni
#HOMEOBOX
homeo zaporedje  [SL - prim. homeodomena]
#HOMOLOGOUS homologen, lastni; sorodni (proteini)
#HOMOLOGY homologija (sorodnost po izvoru; prim. similarity - podobnost, identity - identičnost; zaporedja so si med seboj xx-odstotno identična, ne homologna)
#HORSERADISH PEROXIDASE  hrenova peroksidaza
#HOUSEKEEPING (gene) vzdrževalni (gen), hišni (gen)
#HPLC
glej high performance liquid chromatography
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV)
#HYBRIDISATION hibridizacija; Northern blot hybridisation hibridizacija odtisa northern, Western blot hybridisation hibridizacija odtisa western 
HYDROLYTIC hidrolizen, hidrolitski, hidrolitičen  SL [prevod 'hidrolitičen' je nastal z dodajanjem obrazila na angleško končnico, kar ni pravilno, vendar se ponekod uporablja]
HYDROXYAPATITE hidroksiapatit
HYPERANDROGENAEMIA 
hiperandrogenemija

I
#IDENTITY identičnost, enakost (zaporedij; npr. 60% identity 60-odstotna enakost); identity by descend (IBD) identičnost po izvoru (IBD)
#IMAGING prikazovanje, slikanje, upodabljanje; molecular imaging molekularno prikazovanje, slikanje
IMINO- iminski; imino group iminska skupina
IMMUNE imunski; immune system imunski sistem
IMMUNO- imuno-;
immunoaffinity chromatography imunoafinitetna kromatografija; immunoblot imunski odtis; immunoblotting imunoprenos (strokovno nepravilno oblikovan izraz); immunocitochemistry imunocitokemija; immunohistochemistry imunohistokemija
IMMUNODEPLETED imunološko osiromašen (npr. serum)
IMPRINTING vtisnjenje, vtisk v genom (v razvoju vzpostavljen vzorec metilacije DNA)
INBORN ERROR prirojena napaka
INCLUSION BODIES
inkluzijska telesca,  inkluzijska telesa
#INDEL indel
#INDUCE inducirati; sprožiti ( npr.izražanje gena)
#INDUCED FIT inducirano prileganje (velja za encime; prileganje pri nukl. kislinah - annealing)
#INDUCER
induktor (npr.genov), povzročitelj (npr. cell response inducer povzročitelj celičnega odgovora)
#INDUCIBILE PROMOTER sprožljiv, inducibilen promotor
#INDUCTION sproženje, indukcija
#INHIBITOR
inhibitor

#INHIBITORY inhibitoren / inhibitorni, zaviralen
#INITIATION FACTOR začetni dejavnik (prepisovanja, prevajanja)
#INNATE (immunity) prirojen (prirojena imunost)
#INOCULATE vcepiti v, nacepiti na
#INOCULATION vcepitev v, nacepitev na (na trdno gojišče, v tekoče gojišče), inokulacija (ne: nacep)
#INOCULUM vcepek, inokulum
#INSERT
vstavek, vključek (glede na način vstopa: načrtovano ali naključno) , insert
#INSERTION vstavitev, vključitev; insertion sequence vstavitveno zaporedje, insercijsko z.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofag lambda)
#INSULIN inzulin; insulin receptor substrate (IRS) substrat receptorja za inzulin
#INTERACT
delovati, sodelovati, delovati na..., vplivati na..., medsebojno vplivati; interagirati (uporabimo samo, če ne moremo opredeliti bolj natančno); reagirati z, vstopati v interakcijo z, vezati se na
#INTERACTION medsebojno delovanje, medsebojno vplivanje; interakcija
#INTERCALATION vrinjanje, interkalacija; intercalating agents vrinjevalne snovi
#INTERCALATOR vrinjevalec, interkalator
#INTERFACE vmesna površina
INTERFERE interferirati
INTERFERENCE RNA (iRNA) interferenčna RNA (iRNA)
#INTERMEDIATE
intermediat, vmesno stanje (konformacija); vmesna spojina
#INTERPHASE interfaza
#INTERSPERSED (sequence) razpršen(o zaporedje)
#INTERVENING (sequence)  vrinjeno, vmesno (zaporedje) (npr. intron)
INTRACELLULAR znotrajcelični, intracelularni
INTRINSIC intrinzičen; intrinsic pathway intrinzična pot
#INVERSION obrat  
(npr. kromosomski obrat)
#INVERTED REPEAT obrnjena ponovitev
#ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY
ionsko-izmenjevalna kromatografija
#ION-SPRAY (mass spectroscopy) MS z razpršenimi ioni
iRNA glej RNA
#ISOFORM izooblika (ne: izoforma)
ISOSCHISOMER izoshizomer

J
JACKKNIFE (metoda ocenjevanja kvalitete filogenetskih dreves) metoda rezanja
JELLY-ROLL STRUCTURE zgradba rolade
#JUNK DNA odvečna DNA

K
KAEMPFEROL kampferol [flavonoid] 
KERATAN SULFATE keratansulfat; keratan sulfate proteoglycan keratansulfat-proteoglikan
(praviloma bi pisali ta izraz kot eno besedo, a je zaradi dolžine smiselno uvesti pomišljaj)
#KETONE BODIES ketonska telesca  SL
#KIT komplet; reagent kit komplet reagentov
#KNOCK-OUT TECHNOLOGY tehnologija onesposabljanja genov, tehnologija izničenja genov, tehnologija izbijanja genov
#KRINGLE "kringle"

L
#LABEL oznaka
#LABELLING označevanje
LADDER lestvica
(proteinov ali (fragmentov) nukleinskih kislin)
LADDERING
glej DNA laddering
LAGGING STRAND zastajajoča veriga, sledilna veriga
(pri podvojevanju DNA)
#LANE
proga, stolpec, steza (pri elektroforezah)
#LARGE SCALE
velik (npr.velika proizvodnja); v večjem obsegu
#LAMINARY FLOW sterilna komora, laminarij
LC-MS/MS glej liquid chromatography MS
#LEADER PEPTIDE vodilni peptid (redkeje se uporablja isti izraz za signalni peptid)
#LEADER SEQUENCE vodilno zaporedje
(npr. pri Trp-operonu)

#LEADING COMPOUND spojina vodnica (FARM)
LEADING STRAND vodilna veriga (pri podvojevanju DNA)
LEAFLET enosloj (luminal leaflet of ER luminalni sloj ER) (ne: list, plast)
#LENGTH POLYMORPHISM polimorfizem dolžin

#LEUCINE ZIPPER
levcinska zadrga

#LETHAL letalen, smrten; lethal mutation letalna mutacija, smrtonosna mutacija; lethal dose letalna doza, smrtonosni odmerek
#LICENSING FACTOR
licenčni dejavnik, licenčni faktor (pri podvojevanju evkariontske DNA)
#LIBRARY
knjižnica ( cDNA library knjižnica cDNA, genomic library genomska knjižnica); genska knjižnica= cDNA ali genomska knjižnica 
#LIGAND ligand
#LIGASE ligaza (npr. DNA-ligaza)
#LIGATE ligirati, povezati z ligazo
#LIGATION ligacija ligation chain reaction verižna reakcija z ligazo, verižna ligacija
LINE glej long interspersed nuclear element
#LINKAGE povezanost,
vez; linkage analysis analiza (genske) povezanosti; linkage map karta (genske) povezanosti; anhydride linkage anhidridna vez
#LINKAGE NUMBER navojno število (pri dodatno zviti DNA)
#LINKER povezovalec, linker, vezni člen
#LIPID RAFT lipidni raft
LIQUID CHROMATOGRAPHY MS/MS (LC-MS/MS) tekočinska kromatografija s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS)
#LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY tekočinsko-tekočinska kromatografija
#LOADING BUFFER nanašalni pufer
#LOCUS mesto (na kromosomu), lokus (npr. prolinski lokus - vedno gre za eno ali več področij, ki jim lahko pripišemo določeno funkcijo); množ.: lokusi
LONG INTERSPERSED NUCLEAR ELEMENT (LINE) dolgi razpršeni jedrni element (vrsta ponavljajočih se zaporedij v genomu)
#LUXURY GENE luksuzni gen
(gen, ki je prisoten samo ponekod in ni nujno potreben)
#LOOP zanka
#LYSIS liza
#LYSOSOME
lizosom
#LYSOZYME lizocim
#LYTIC litičen; lytic cycle litični cikel

M
#MAINTENANCE vzdrževanje, ohranjanje; gene maintenance ohranjanje genov
MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC) poglavitni histokompatibilnostni kompleks (MHC)
MALDI-TOF
glej matrix assisted laser desorption ionisation
#MALIC ENZYME malatni encim; od NAD+-odvisna malat-dehidrogenaza (sistematsko ime je malat:NADP-dehidrogenaza)
MAP glej mitogen-activated protein; microtubule-associated protein
MAP kinase
MAP-kinaza

#MAPPING kartiranje (peptidno kartiranje, kartiranje genov)
#MARKER
označevalec; size marker označevalec velikosti; marker gene označevalni gen, markerski gen
#MAST CELL mastocit
#MASTER MIX
osnovna zmes, izhodiščna zmes
#MASTER PLATE izhodiščna plošča, osnovna plošča
#MATCH MAKER
posrednik, molekularni posrednik
#MATING paritev; mating type paritveni tip
#MATRIX matriks; matrika (matem.)
MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION IONISATION - TIME OF FLIGHT ionizacija v matriksu  z desorpcijo z laserjem (MALDI) in masnim analizatorjem na čas preleta ionov (TOF)  (*DŽ)
#MAXIMUM LIKELIHOOD največje verjetje (metoda v statistiki, tudi pri evolucijskih drevesih)
MDR protein protein MDR (izloča kemoterapevtike iz celic); glej tudi multi-drug resistance
MECHANISM BASED INHIBITORS
glej suicide substrate
#...-MEDIATED z ... povzročen, posredovan; enzyme-mediated fragmentation z encimom povzročena fragmentacija
#MEDIATOR
posrednik
#MEDICAL SUBJECT HEADING (MeSH) medicinski izbrani izraz; medicinsko geslo [izbrano iz več ključnih besed; se uporablja v zbirkah člankov]
#MEDIUM gojišče, medij (growth medium : rastno gojišče; Grace's medium: Gracejev medij, Gracejevo gojišče ali medij po Graceju - če bi bil Grace priimek ali ime neke ženske, bi rekli Gracejin medij ali medij po Gracejevi; LB medium : gojišče LB ali LB-gojišče); novomedium-throughput (srednje)zmogljiv
#MEIOSIS mejoza
#MEIOTIC mejoznimeiotic drive mejotski poriv (ima za posledico mejotski odklon) (prof. Peterlin, MF)
#MELTING CURVE talilna krivulja (ne talitvena krivulja)
#MESSENGER obveščevalec
#METABOLIC metaboličen / metaboličnipresnoven / presnovni; metabolni [SL ?]
#METAL kovina; METAL RESPONSE ELEMENT odzivni element za kovine (kovinske ione); metal-activated enzyme s kovino aktivirani encim
#METALLOENZYME metaloencim
#METHYLTRANSFERASE metiltransferaza
MICELLE 
micel (v biofiziki) 
MICELLIUM
micelij (gliv)
#MICROARRAY
mikromreža, mikroraster; DNA-microarray DNA-mikroraster, DNA-mikromreža; microarray slide mikromrežna ploščica
#MICROBOMBARDMENT
mikrobombardiranje
MICROCENTRIFUGE TUBE (Eppendorf tube) mikrocentrifugirka; mikroepruveta
#MICROINJECTION mikroinjiciranje
#MICROTITER PLATE mikrotitrska plošč(ic)a; microtiter plate well vdolbinica na mikrotitrski ploščici (glej tudi WELL)
MICROTUBULE-ASSOCIATED PROTEIN (MAP) z mikrotubuli povezani protein
miRNA glej RNA
#MISFOLDING napačno zvitje, napačno zvijanje; misfolding disease bolezen zaradi napačnega zvitja (proteina)
#MISMATCH
neujemanje (mesto nekomplementarnih baz)
#MISMATCH REPAIR popravljanje neujemanja (popravljanje na mestih nekomplementarnih baz); mismatch repair genes geni za popravljanje neujemanja
MISSENSE glej MUTATION
#MITOCHONDRIUM mitohondrij
#MITOCHONDRIAL mitohondrijski (ne mithondrialen), npr. mitohondrijski matriks
MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN (MAP) z mitogenom aktivirani protein (MAP);
glej tudi MAP kinase
#MIXED INHIBITION
mešana inhibicija
- glej tudi Dodatek
MLPA glej Multiplex Ligation dependend Probe Amplification
MLST glej MULTILOCUS SEQUENCE TYPING
#MOBILITY mobilnost
(npr. gene mobility - mobilnost genov); premičnost (v smislu spremebe mesta), gibljivost
#MODEL model; space-filling model prostorsko zapolnjen model
MODULATION
modulacija
#MODULATOR modulator
MOI
glej multiplicity of infection
#MOLECULAR
molekulski (kloniranje), molekularen (biologija). Molekulski uporabljamo, kadar so neposredno udeležene molekule; molekularen pa, kadar je pomen širši (npr. veda).
#MOLECULAR REPLACEMENT molekulsko nadomeščanje
MOLECULAR WEIGHT CUT-OFF (MWCO) izključitvena molekulska masa; mejna mol. masa, pražna mol. masa
(nekateri proizvajalci navajajo MWCO z enoto (Da), drugi brez)
#MOLTEN GLOBULE
razrahljani klobčič
#MONOCLONAL monoklonski (ne monoklonalen)
MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN 5 (MCP5) kemoatraktantski (-ni ? SL)  protein 5 za monocite
MONOTOPIC monotopični (integralni membranski proteini, ki enkrat prehajajo membrano; primerj. polytopic)
#MOTIF motiv
MRE
glej metal response element
mRNA glej RNA
MS/MS glej tandem MS
#MULTI-DRUG RESISTANCE
odpornost proti več snovem (npr. antibiotikom), multipla odpornost
#MULTI-PASS TRANSMEMBRANE PROTEIN transmembranski protein z več prehodi verige (sinon. politopičen; prim. single-pass)
#MULTICOPY v več kopijah (npr. plazmid, gen)
#MULTILOCUS PROBE sonda za več lokusov / mest, multilokusna sonda
MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) tipizacija na osnovi multilokusnih zaporedij (tipizacija na osnovi zaporedij več lokusov)
MULTIPLE CLONING SITE
območje z več mesti za kloniranje; multiplo mesto za kloniranje
#MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT poravnava več zaporedij
MULTIPLEX PCR hkratna PCR, multipla PCR
MULTIPLEX LIGATION DEPENDENT PROBE AMPLIFICATION (MLPA) od ligacije odvisno hkratno pomnoževanje sond (MLPA)  - razlaga postopka
#MULTIPLICITY OF INFECTION multipliciteta infekcije
#MUTAGENIC mutageni (oligonukleotid), mutagena (snov)
#MUTAGENESIS
mutageneza; mutagenesis by overlap extension mutageneza s prekrivajočimi oligonukleotidi
#MUTANT mutant (organizem), mutanta (celica, bakterija, organizem, ki je ž. sp.); mutanten; mutantni protein
#MUTATE
mutirati
MUTATION mutacija; point mutation točkovna mutacija; down mutation zaviralna mutacija; up mutation pospeševalna mutacija (glede na učinek na izražanje gena); missense mutation drugačnosmiselna mutacija, drugačnopomenska mutacija; nonsense mutation nesmiselna mutacija, nepomenska mutacija; silent mutation tiha mutacija;  novodriver mutation gonilna mutacija; passenger mutation spremljevalna mutacija, pridružena mutacija, prikrita mutacija; truncation mutation skrajševalna mutacija (18.3.)
#MUTATOR
mutator
MWCO
glej molecular weight cut-off

N
N-LINKED N-vezan; vezan preko dušika (sladkor na protein)
NANOSCALE LIQUID CHROMATOGRAPHY tekočinska kromatografija v nanomerilu
#NATURAL KILLER CELLS celice ubijalke
#NATIVE nativen (ne: naraven) (npr. nativni proteini - nedenaturirani proteini)
#NEAR-UV, NEAR-IR (spectrum) bližnji UV, bližnji IR (spekter)
#NECROSIS
nekroza
NEIGHBOUR JOINING metoda povezovanja (združevanja ?) sosedov
#NESTED vgnezden; nested PCR vgnezdena PCR
#NEURONAL nevronski (ne: nevronalni, živčni); neuronal death smrt nevronov
#NEUROPROTECTION zaščita nevronov, zaščita živčevja (odvisno od konteksta)
#NICK
zareza
#NICK TRANSLATION pomikanje zareze
NK CELLS
glej natural killer cells
NMR
glej nuclear magnetic resonance
NOE
glej nuclear Overhauser effect
#NON-COMPETITIVE INHIBITION
nekompetitivna inhibicija
- glej dodatek: Tipi inhibicije
#NONOVERLAPPING neprekrivajoč (npr.: genetski kod je neprekrivajoč, neprekrivajoča zaporedja DNA)
NONSENSE
glej MUTATION
#NONSPLICEOSOMAL SPLICING spajanje eksonov brez izrezovalno-spajalnega kompleksa (prim. spliceosom)
#NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) jedrska magnetna resonanca
#NUCLEAR OVERHAUSER EFFECT (NOE) jedrski Overhauserjev efekt (NOE)
#NUCLEATION
ojedritev, nastanek jedra (npr. kristalizacijskega, mineralizacijskega)
NULL- ničeln (npr. transgenske miši)

O
#OCCLUDING LOOP zaporna zanka
#O-LINKED O-vezan; vezan preko kisika (sladkor na protein)
#OLIGOMER
oligomer
#OLIGOMYCIN SENSITIVITY CONFERRING PROTEIN protein, odgovoren za občutljivost na oligomicin
OMEGA3 UNSATURATED omega-3-nenasičen (če pišemo omega z grško črko, ni vezaja pred 3)
#OOCYTE
oocit (m.sp.)
#OPEN READING FRAME odprti bralni okvir
#OPTIMIZE optimirati
(slov. tujk), optimizirati
ORF
glej open reading frame
#ORGANELLE
organel (m.sp.)
#ORIGIN OF REPLICATION (ORI) mesto začetka podvojevanja
ORPHAN sirota, osamel; orphan drug zdravilo sirota; orphan gene gen sirota; orphan receptor receptor sirota
#ORTHOLOGUE ortolog
#OSMOLARITY osmolarnost
#OSMOSE osmoza
#OVERALL celoten, splošen,
celokupen; overall fold celotno zvitje, splošno zvitje (ne: končno zvitje); overall equilibrium constant celokupna ravnotežna konstanta
#OVEREXPRESSION
čezmerno izražanje; čezmerna ekspresija
#OVERHANG (pri DNA) štrleči konec
#OVERLAP prekritje, prekrivanje; overlapping prekrivanje
#OVERNIGHT CULTURE
prekonočna kultura
#OXY-HAEMOGLOBIN oksihemoglobin


P
#PACKAGING (extract, signal) pakirni (ekstrakt, signal) pri bakteriofagih
PAN-ACTIVE SITE INHIBITOR inhibitor, ki se veže v vsa aktivna mesta
#PARALOGUE paralog
#PARATOPE paratop
#PAIRWISE SEQUENCE ALIGNMENT poravnava parov zaporedij
#PARSIMONY
metoda varčnosti
PARTICLE delec, skupek (pogojno, v primeru, da so delci heterogeno sestavljeni)
PATCH-CLAMP tehnika/ metoda vpete krpice; 
metoda vpete krpice membrane [MTS]; whole cell patch clamp metoda vpete membrane cele celice; cell attached patch clamp vpeta membrana pripete celice; voltage-clamp metoda vpete membrane
#PATHWAY pot
(metabolic pathway presnovna pot, metabolična pot); pathway-specific regulator  specifični regulator metabolične poti
PBS glej phosphate buffered saline
PCR -glej polymerase chain reaction; PCR CYCLER naprava za PCR, aparatura za PCR; mutagenesis by PCR-driven overlap extension PCR-mutageneza s podaljševanjem prekritja, mutageneza s prekrivajočim podaljškom
#PEAK vrh
#PELLET usedlina
#PEPTIDE peptid
#PEPTIDE MAPPING peptidno kartiranje (gre za uporabo PMF - glej spodaj)
PEPTIDE MASS FINGERPRINT (PMF) masni zapis peptida (*DŽ), določanje značilnega vzorca na osnovi peptidnih mas
PERFORMIC ACID = PEROXYFORMIC ACID peroksimravljinčna kislina
PEROXISOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR (PPAR) receptor, aktiviran s peroksisomskim proliferatorjem (?), novoreceptor, aktiviran s proliferatorjem peroksisomov
PFGE glej PULSE-FIELD GEL ELECTROPHORESIS
PFU
glej plaque forming unit
#PHAGE DISPLAY predstavitev na fagu; phage display library fagna predstavitvena knjižnica
PHASE ASSIGNEMENT določevanje faz, določitev faz
#PHEROTYPISATION feromonska tipizacija

# PHOSPHATE BUFFERED SALINE (PBS) fosfatni pufer z NaCl (PBS)
#PHYLOGENY filogenija, rodoslovje
#PHYTOCHEMICALS fitokemikalije
#PIPETTE pipeta
PIPETTOR pipetor, micro-pipettor mikropipetor
#PLAQUE
plak
PLAQUE-FORMING UNIT (PFU) plakotvorna enota (PFU)
PLASMA plazma, plazemski (ne plazmatski) [po analogiji: citoplazemski, periplazemski]
#PLATE 1) plošča
(agarna plošča - petrijevka z gojiščem) (glej tudi master plate, theoretical plate); 2)
razmazati na ploščo; 3) ploščica (glej microtiter plate)
#PLATING razmaz na ploščo; dilution plating razmaz razredčine; selective plating test testiranje z razmazom na selektivno gojišče
#POLYACRYLAMIDE polikarilamid; polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) poliakrilamidna gelska elektroforeza, elektroforeza v poliakrilamidnem gelu
#POLYCLONING SITE poliklonsko mesto
(pri vektorjih)

#POLYLINKER polilinker
#POLYMER polimer
#POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) verižna reakcija s polimerazo (ne polimerazna verižna reakcija) , verižna polimerizacija
#POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTE (PMNL) polimorfonuklearni levkocit
POLYMORPHISM polimorfizem; single nucleotide polymorphism (SNP) novopolimorfizem posameznega nukleotida; mn. polimorfizmi posameznih nukleotidov
POLYTOPIC politopični (membranski proteini; sinon. multi-pass; primerj. monotopic)
#POOL 1) zbirek (zbirek frakcij); 2) združiti (frakcije); 3) zaloga (metabolite pool zaloge metabolitov)razpoložljiva količina, celotna količina (odvisno od konteksta); free iron pool razpoložljiva količina prostega železa; 4) rezervoar (genetic pool genski rezervoar)
#PORINE porin
#POSITION MATRIX
pozicijska matrika
PPAR glej peroxisome proliferator-activated receptor
#PRECARCINOGEN prekarcinogen
#PRECIPITATION obarjanje
#PRECIPITATE
oborina
#PRECURSOR izhodna spojina, prekurzor
#PRENYLATION preniliranje, prenilacija
#PRE-PRIMING COMPLEX
predzačetni kompleks
#PREY plen (pri dvohibridnem sistemu kvasovk)
PRIBNOW BOX  Pribnowovo zaporedje (prim. TATA box)
#PRIME črtica-; prime site
črtica-mesto (3'- pri ribozi; P'- pri encimih), prime end črtica-konec (5'-konec DNA)
#PRIMER začetni oligonukleotid; začetni oligosaharid (pri glikogenu); primer walking pomikanje začetnih oligonukleotidov
#PROBE (gene, RNA, DNA, oligonucleotide probe) sonda (ne: lovka, tipalo = senzor)
PROBING preizkušanje; reprobing ponovno preizkušanje
PROCEDURE postopek
#PROCESS 1) proces, postopek; 2) dodelati, zoreti, procesirati
(krajšati s proteolitično cepitvijo); processed pseudogenes procesirani psevdogeni
#PROCESSING
zorenje, dodelava, procesiranje (krajšanje s proteolitično cepitvijo)
PROCESSIVE procesiven
#PROCESSIVITY procesivnost

#PROCEDURE postopek
PROCHIRALITY prokiralnost
#PROGENITOR CELL predniška celica (ne: starševska); glej razlago vrst pluripotentnih celic na koncu slovarja
#PROKARYOTIC
prokariontski (ne prokariotski)
#PROFILE profil
#PROLIFERATION proliferacija , množitev, namnoževanje
#PROMOTE pospešiti, olajšati (metal ions promote catalysis)
#PROMOTER promotor
PROMOTING FACTOR spodbujevalni dejavnik
#PROOFREADING kontrolno branje
#PROPENSITY nagnjenost k (nečemu)
#PROTEASOME
proteasom
#PROTEIN
protein, beljakovina
#PROTEOLYSIS proteoliza; limited proteolysis delna proteoliza, omejena proteoliza
#PROTEOLYTIC proteolitični
#PROTEOME
proteom
#PROTEOMICS
proteomika
PROTON TRAP protonska past
PULL-DOWN ASSAY test "pull down" (računalništvo: pull-down menu = padajoči meni)
#PULSE pulz, utrip
#PULSE-CHASE LABELLING
pulzno označevanje; pulse-chase experiment poskus s pulznim označevanjem

PULSE-FIELD ELECTROPHORESIS pulzna elektroforeza; pulse-field gel electrophoresis (PFGE) gelska elektroforeza v pulzirajočem električnem polju (PFGE), gelska elektroforeza v izmenjujočem se elektročnem polju (PFGE)
PULSE HYDROGEN EXCHANGE NMR
NMR s pulzno protonsko izmenjavo

#PURIFICATION čiščenje, očiščenje
PYROLYSIS piroliza; pyrolysis mass spectroscopy masna spektroskopija pirolitičnih produktov, pirolitična masna spektroskopija

#PYRUVATE DEHYDROGENASE COMPLEX  kompleks piruvat-dehidrogenaze

Q
Q-TOF glej quadrupole time of flight
QUADRUPOLE TIME OF FLIGHT masni analizator na čas preleta ionov (TOF) s kvadrupolnim predanalizatorjem (Q) (*DŽ)
#QUALITY CONTROL nadzor kakovosti (sintetiziranih proteinov)
#QUARTARY
kvartaren (Slovar tujk dopušča tudi izraz kvarteren; pogosto se uporablja v primeru nekaterih soli, npr. kvarterne amonijeve soli)
#QUASISPECIES  kvazivrsta
#QUENCHER
dušilec
#QUENCHING dušenje

R
RACE glej rapid cloning of cDNA ends
#RADICAL radikal; novofree radical prosti radikal (v resnici obstaja?)
#RADICAL SCAVENGER lovilec radikalov
RAMAN SPECTROSCOPY Ramanova spektroskopija; UV resonance Raman spectroscopy resonančna Ramanova spektroskopija v UV-območju
#RANDOM COIL
naključni klobčič
#RANDOMIZE naključno spremeniti (baze/aminokisline pri pripravi knjižnic)
#RAPID CLONING OF cDNA ENDS (RACE) hitro kloniranje koncev cDNA
RATE hitrost (npr. pri encimskih reakcijah); rate-limiting step stopnja, ki omejuje hitrost; rate-determining step stopnja, ki določa hitrost; absolute rate theory teorija absolutne hitrosti
#READ (sequence read) odčitek
novoREADER čitalnik; ELISA reader čitalnik ELISA (ne: čitalec) (20.4.)
#REAL-TIME PCR PCR v realnem času
#REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)  reaktivne kisikove zvrsti (ROS)
#REARRANGEMENT preurejanje, preureditev, prerazporeditev
#RECEPTOR receptor; receptor clustering zbiranje receptorjev v gručo, grupiranje receptorjev (glej tudi clustering); remnant receptor receptor za preostanke
RECESSIVE recesiven
#RECIPIENT prejemnik
#
RECOGNITION prepoznavanje; cell-cell recognition prepoznavanje med celicami
#RECOMBINANT DNA TEHNOLOGY
tehnologija rekombinantne DNA (ne rekombinantna DNA tehnologija)
#RECOMBINATION rekombinacija; recombinational repair popravljanje z rekombinacijo (ne: rekombinacijsko popravljanje)
#RECOVERY
izplen
REDUCTION redukcija (npr. redukcija intermediata v produkt; ne: reduckcija do produkta)
#REDUNDANCY preobilnost, presežnost, prebitnost, redundanca; redundant/non-redundant presežen/nepresežen (ki ni presežen), redundanten/neredundanten
#REFOLDING ponovno zvitje, ponovno zvijanje
#REGION območje, regija
#REGULATION uravnavanje, regulacija; up-regulation / down-regulation zvišanje / znižanje (ravni ...)
#REGULATORY uravnalni, regulatoren (npr. regulatorni encim)
#RELAXED PLASMID
sproščen plazmid (a) brez dodatnega zvitja, b) plazmidi s sproščenim podvojevanjem )
#RELEASE sproščanje, sprostitev; release factor (RF) sprostitveni dejavnik; protein release factor sprostitveni dejavnik proteinov
~ RELEASING HORMONE sproščajoči hormon [MTS]; gonadotropin releasing hormone gonadotropin sproščajoči hormon [MTS]
#REMNANT PARTICLES
preostanki delcev (npr.chylomicron remnant preostanek hilomikrona )
#REMODELLING preoblikovanje; remodelling reactions preoblikovalne reakcije
#RENATURATION renaturacija
REPAIR popravljanje; base-excision repair popravljanje z izrezom baze;
double strand break repair  popravljanje prekinitve obeh verig, popravljanje dvojnega preloma
#REPEAT ponovitev ;
inverted repeat obrnjena ponovitev
#REPEATING UNIT ponavljajoča se enota
#REPERFUSION reperfuzija, ponovna vzpostavitev obtoka
#REPETITIVE ponavljajoč (se);
repetitive elements ponavljajoči se elementi
#REPLACEMENT MATRIX (=substitution matrix)
matrika zamenjav
#REPLACEMENT VECTOR nadomestni vektor
#REPLICA PLATING odtisovanje
#REPLICATION
podvojevanje, replikacija (DNA); replication fork podvojevalne vilice, replikacijske vilice
#REPORTER GENE poročevalski gen
#REPRESS reprimirati
#REPRESSIBLE represibilen
#REPRESSION represija
#REPRESSOR
represor
#RESHAPING preoblikovanje (molekule)
novoRESIDUAL preostali, ostali, rezidualni (20.3.)
#RESIDUE ostanek
#RESISTANCE odpornost, rezistenca proti (ne rezistenca NA ...)
#RESISTANT
odporen proti (ne: odporen NA ...)
#RESOLVING GEL
ločevalni gel
#RESPONSE odgovor, odziv; inflammatory response vnetni odgovor; response element odzivni element (steroid hormone response element odzivni element za steroidne hormone, iron response element odzivni element za železo); response protein odzivni protein (iron responsive protein protein, ki se odziva na železo)
#RESTRICT rezati, cepiti (ne restringirati) ; glej tudi DNA restriction
#RESTRICTASE restriktaza
#RESTRICTION rezanje, restrikcija, cepitev
RESTRICTION ANALYSIS restrikcijska analiza
RESTRICTION DIGEST restrikcijska cepitev, razcep z restriktazo/-ami, produkt rezanja z restriktazo
RESTRICTION ENDONUCLEASE
restrikcijska endonukleaza
RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (RFLP) polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov (RFLP); glej tudi AmpFLP
RESTRICTION MAP restrikcijska karta
RESURFACING prilagajanje površine (vezavnih mest na protitelesih), ponovna dostopnost (vezavnih mest)
RESUSCITATION PROMOTING FACTOR 
dejavnik oživljanja celic
#RESUSPEND ponovno suspendirati
#RETENTION TIME
zadrževalni čas, retencijski čas
#REVERSE TRANSCRIPTASE reverzna transkriptaza, obratna transkriptaza
#REVERSE TRANSCRIPTION
obratno prepisovanje, obratna transkripcija; RT-PCR obratna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo
RFLP glej restriction fragment length polymorphism
#RIBBON trak
RIBOSWITCH  RNA-stikalo
#RIBOZYME
ribocim
#RNA; mRNA, tRNA, rRNA kratic ne slovenimo; v besedilu pa prevajamo: messenger RNA informacijska RNA, (ne: obveščevalna RNA) - kot RNK prevedemo samo v poljudnih besedilih; transfer RNA prenašalna RNA, ribosomal RNA ribosomska RNA; micro RNA (miRNA) mikro RNA, (small) interfering RNA ((s)iRNA) (mala) interferenčna RNA; small nuclear RNA (snRNA) mala jedrna RNA; small nucleolar RNA (snuRNA) mala nukleolarna RNA
#RNA INTERFERENCE (RNAi) RNA-interferenca
#RNA TRANSCRIPTION
prepisovanje RNA, transkripcija RNA
#ROLLING CIRCLE REPLICATION podvojevanje na način kotalečega se kroga
RP-HPLC glej high performance liquid chromatography
rRNA glej RNA

S
SALT BRIDGE solni mostiček (pri pH-metrih - zastarel izraz; se ne uporablja več)
#SALVAGE PATHWAY
pot ponovne uporabe, reciklažna pot; salvage synthesis of nucleotides reciklažna sinteza nukleotidov
#SAMPLE vzorec; sample buffer (=loading buffer) nanašalni pufer
#SATELLITE satelit, satelitski
(ne sateliten)
#SATURATION
nasičenje (vezi, raztopine)
#SCAFFOLD ogrodje; scaffold proteins ogrodni proteini, proteinsko ogrodje; genome scaffold ogrodje genoma; scaffold associated regions  z ogrodjem povezane regije (struktura kromosoma)
#SCAVENGER
odstranjevalec
#SCAVENGER RECEPTOR odstranjevalni receptor
#SCALE DOWN zmanjševanje obsega
#SCALE UP povečevanje obsega
SCID glej severe combined immune defficiency
#SCISSILE BOND 
(za cepitev) občutljiva vez
#SCORE (bioinform.) rezultat, seštevek, zadetek (=hit !)
SCORING FUNCTION rezultatska funkcija
SCORING MATRIX
ocenjevalna matrika, utežna matrika
#SCREEN, SCREENING (genetic screening, gene screens, screen tests) pregledovanje, iskanje , presejanje*; presejalni test
#SECONDARY MESSENGER sekundarni obveščevalec
#SECRETAGOGUE spodbujevalec izločanja (sekrecije) , sekretagog
#SECRETION izločanje, sekrecija
novoSEEDING dodajanje nukleacijskih jeder, sejanje (?) (20.5.) (pri induukciji polimerizacije ali zvitja)
#SEGMENT
odsek
SEGREGATION porazdelitev
SEGREGATION DISTORTER spreminjevalec delitve (prof. Peterlin, MF); prikrojevalec delitve, spreminjevalec porazdelitve, delitveni favorit, gen za mejozni odklon, gen za delitveno prednost
SEGREGATION DISTORTION spreminjanje porazdelitve
#SELECTIVE PLATING razmaz na selektivno gojišče; selective plating test test na osnovi selektivnih gojišč
#SELF-ASSEMBLY samozdruževanje, samosestavljanje (glej tudi assembly)
#SELF CLONING SYSTEM
homologni sistem za kloniranje (redko upor.)
SELF PROBING samosondirni (posebne sonde za pomnoževanje s PCR in hkratno detekcijo specifičnih produktov)
#SELF-REPLICATING (plasmid) (plazmidi,) ki se samostojno podvojujejo
#SELF-SPLICING RNA INTRONS samoizrezujoči introni RNA
#SELFISH DNA
sebična DNA
SEMINESTED PCR polvgnezedena PCR
# -SENSE -smiseln;-smeren ; sense primer smiselni ali smerni začetni oligonukleotid
#SENSITIVE (e.g. ABA-sensitive) občutljiv za ( ne občutljiv NA ...)
#SEPARATION ločevanje, ločitev (ne ločba - ni v pravopisu)
#SEQUENCE
zaporedje; (glagol) določanje zaporedjasequence motif motiv (nukleotidnega ali aminokislinskega) zaporedja; sequence specific priming [SSP]  prileganje specifičnega zaporedja; sequence specific modulation modulacija, odvisna od določenega zaporedja; sequence specific probe sonda za določeno zaporedje
#SEQUENCER naprava za določanje zaporedja
#SEQUENCING določanje zaporedja, sekvenciranje; sequencing reaction reakcija za določanje zaporedja, sequencing primer začetni oligonukleotid za določanje nukleotidnega zaporedja (ne sekvenčni začetni oligonukleotid)
#SEQUENTIAL zaporedni; sequential model zaporedni model (Voet)
SEVERE COMBINED IMMUNO-DEFICIENCY (SCID)
huda kombinirana imunska pomanjkljivost (SCID)
#SEVERING PROTEIN (npr.gelsolin) - prekinitveni protein
#SHAKING CULTURE stresana kultura
#SHAKING FLASK stresalna steklenica
#SHIELDING zakrivanje; charge shielding zakrivanje naboja
SHORT INTERSPERSED NUCLEAR ELEMENT (SINE) kratki razpršeni jedrni element
#SHORT TANDEM REPEAT (STR)
kratka tandemska ponovitev

SHOTGUN hitri postopek, hitri pristop, hitro, skrajšano (metoda)
#SHUFFLING premeščanje, premetavanje;
exon shuffling premeščanje eksonov; gene shuffling premeščanje genov;
DNA shuffling premeščanje DNA
#SHUTTLE prenosnik; shuttle system
prenašalni sistem ; shuttle vector prenosljivi vektor
SIGNAL RECOGNITION PARTICLE (SRP) delec, ki prepozna signal (SRP)
#SIGNALLING signaliziranje, sporočanje
#SILENCER
utiševalec, utiševalno zaporedje
#SILENCING RNA utiševalna RNA
#SIMILARITY podobnost
SINE glej short interspersed nuclear element
SINGLE-PASS TRANSMEMBRANE PROTEIN transmembranski protein z enim prehodom verige

#SINGLE STRANDED enoverižen (ne enovijačen)
#SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM (SNP) polimorfizem posameznih nukleotidov
siRNA glej RNA
#SITE mesto
#SITE-SPECIFIC MUTAGENESIS (=site-directed mutagenesis) usmerjena mutageneza
#SIZE-EXCLUSION CHROMATOGRAPHY kromatografija z ločevanjem po velikosti
SLIDING CLAMP drseča objemka, drsna vponka
#SLIDING WINDOW
drseče okno
#SLIPPERY SEQUENCES spolzka zaporedja
#SLOT BLOT črtovni nanos
#SMALL SCALE
v manjšem obsegu
#SMEAR rep, sled (na elektroforezni sliki)
snRNA glej RNA
snuRNA glej RNA
#SOLID PHASE EXTRACTION ekstrakcija s trdno fazo
#SONICATE (=sonify) (obdelati, razbijati, čistiti, emulgirati...) z ultrazvokom
#SONICATOR ultrazvočni razbijalec , ultrazvočna naprava
#SORTING sortiranje, razvrščanje, razmeščanje (protein sorting - sortiranje proteinov)
#SPACER
vmesnik; razmičnik*
#SPECIFIC VELOCITY PLOT diagram specifične hitrosti
SPECIFICITY FACTOR dejavnik specifičnosti; cleavage and polyadenylation specificity factor dejavnik specifičnosti cepitve in poliadenilacije
#SPEEDVAC
vakuumski koncentrator
#SPIN CONCENTRATOR centrifugalni koncentrator
#SPINNER FLASK mešalna steklenica
SPLICE SITE spojitveno mesto, izrezovalno mesto (uporabimo smiselno varianto)
#SPLICE VARIANT  spojitvena varianta;
alternative splice variant alternativna spojitvena varianta
#SPLICEOSOM
spajalno telesce*; izrezovalno-povezovalni kompleks (nespletalnik - povezovanje je drugačno kot pri vrvi, izraz ne vsebuje faze cepitve)
SPLICING izrezovanje (npr. intronov), spajanje (eksonov), povezovanje (nespletanje); novosplicing form spojitvena oblika   
#SPOTTING točkovno nanašanje (DNA) (nanašanje DNA pri mikromrežah)
SRP
glej signal recognition particle
SSP
glej sequence specific primig
#STACKING nalaganje  stacking gel
zbiralni gel; base stacking nalaganje baz (pri DNA)
#STEADY STATE dinamično ravnotežje
#STEM steblo (v sekundarni zgradbi DNA); stem-loop oligonucleotide oligonukleotid steblo-zanka
STEM CELL izvorna celica, matična celica
(NE zarodna celica);
adult stem cell tkivna izvorna/matična celica - glej razlago v splošnih določbah (spodaj)
#STEROSPECIFICITY steroespecifičnost
#STICKY ENDS
lepljivi konci
STIMULATING FACTOR  stimulacijski faktor, spodbujajoči dejavnik; immune cell stimulating factor stimulacijski faktor imunskih celic (prim. 'stimulation factor')
STIMULATION FACTOR stimulacijski dejavnik; cleavage stimulation factor stimulacijski dejavnik cepitve, stimulacijski dejavnik za cepitev (prim. 'stimulating factor')
#STOCK
zaloga, založni; stock solution založna raztopina, koncentrat
#STRAND trak, pramen (pri proteinu), veriga (pri DNA)
#STRESS stres; stress fiber stresno vlakno (nitka); stress protein stresni protein
#STRINGENT PLASMIDS
plazmidi z omejenim podvojevanjem
#STRINGENT RESPONSE odziv na težavne razmere
novoSTRIP  trak, vrstica (del mikrotitrske ali podobne plošče)
#STRUCTURE
zgradba, struktura
SUBSTITUTION MATRIX glej replacement matrix
SUBTRACTIVE odvzemen, odšteven; subtractive hybridization, s. library odvzemna hibridizacija, o. knjižnica
#SUBUNIT podenota
#SUICIDE SUBSTRATE
samomorilski substrat (=mechanism-based inhibitor)
#SUPERCOILING dodatno zvitje; supercoiled DNA dodatno zvita DNA
#SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY superkritična tekočinska kromatografija
#SUPERHELIX dodatno zvita vijačnica
SUPERIMPOSITION nalaganje (npr. 3D struktur; na osnovi nalaganja iščejo prekrivanje)
SUPERSECONDARY STRUCTURE nadsekundarna zgradba
(proteinov)
SUPRAMOLECULAR nadmolekularen, supramolekularen (po analogiji s 'supraprevodnik'); supramolecular structure nadmolekularna zgradba, supramolekularna zgradba; supramolecular assembly nadmolekularni združki, supramolekularni združki
novoSUPERSHIFT (?) (znatni premik pri testu EMSA; tudi kot posledica vezave protiteles v proteomiki) (18.3.)
#SUPRESSOR
supresor, supresorski
SUPRESSION SUBTRACTIVE HYBRIDIZATION ?
SURFACE PLASMON RESONANCE resonanca površinskih plazmonov
SV40 large T-antigen veliki T-antigen virusa SV40
#SWING-OUT ROTOR rotor s spremenljivim nagibom
SYMMETRY simetrija; dihedral symmetry dihedralna simetrija; isohedral symmetry izohedralna/izohedrična (?) simetrija (redko)
SYNGENEIC singenski (ne:singeni), sinonim: izogenski
#SYNAPTOSOME sinaptosom
SYNPORT sinport
#SYNTENIC GROUP
sintenična skupina

T
#TAG oznaka, označevalec
#TAIL rep, poly-A tail poli-A-rep, rep poli-A
#TANDEM MASS SPECTROMETRY (MS/MS) tandemska masna spektrometrija (*DŽ)
(MS/MS označuje lahko tudi tandemski masni spektrometer)

#TARGET tarča, ciljni
#TARGETING
ciljanje, usmerjanje; targeted genomic differential display (TGDD) usmerjeni genomski diferencialni prikaz
#TATA BOX zaporedje TATA, TATA-zaporedjeTATA box binding protein (TBP)  - glej binding
#TELOMERE telomer
#TEMPLATE matrica; template DNA matrična DNA
#TERMINAL TRANSFERASE terminalna transferaza, končna transferaza
#TERMINATOR
zaključevalno zaporedje, terminator
#TERNARY trojen, trojni
#TERTIARY terciaren, terciarni
#TEST test, preizkus (prim. assay ); test assembly, test set-up (nem. Versuchsanordnung) poskusno okolje, eksperimentalni sistem, postavitev poskusa, (nem. Vorgabe) dani pogoji, določene eksperimentalne razmere, v danih pogojih poskusa
TETANUS TOXIN toksin tetanusa*, tetanustoksin
#TIGHT JUNCTION
tesni stik
#THEORETICAL PLATE teoretična plošča; theoretical plate number število teoretičnih plošč
(pri kromatografiji)
#THERMO-CYCLER
ciklični termostat
#THREE DIMENSIONAL STRUCTURE tridimenzionalna zgradba (struktura) (ne: trodimenzionalna)
THYROID-STIMULATING HORMONE (TSK) hormon, ki stimulira ščitnico; tiroideo-stimulirajoči hormon (Med. slovar)
TOUCHDOWN PCR PCR s padajočo temperaturo prileganja (začetnih oligonukleotidov)
#TRACER sledilo
(npr. radioactive tracers radioaktivna sledila)
TRACKING sledenje (primerjaj: FOOTPRINTING), zasledovanje
#TRAFFICKING razmeščanje (npr. protein trafficking in the cell razmeščanje proteinov v celici)
#TRANSCRIPTION
prepisovanje, transkripcija
#TRANSCRIPTION ACTIVATOR transkripcijski aktivator, aktivator transkripcije, aktivator prepisovanja
TRANSCRIPTION BUBBLE transkripcijski mehurček
#TRANSCRIPTION FACTOR
prepisovalni dejavnik , transkripcijski dejavnik (faktor)
#TRANSCRIPTOME transkriptom
#TRANSDUCTION transdukcija, signal transduction prenos signala,novotransducing unit (6.3.)
#TRANSFECTION transfekcija
#TRANSFER prenos (npr. electron transfer across the membrane prenos elektronov skozi membrano); precep (kulture)
TRANSFORMATION transformacija (bakterij; človeških celic v nesmrtne), pretvorba (strukture, oblike ali funkcije); transformation event transformacijski dogodek
#TRANSGENE transgen
(gen, ki je pri transgenskem organizmu spremenjen ali dodan)
#TRANSGENIC
transgenski (transgenska tehnologija, transgenski organizmi)
TRANSMISSION COEFFICIENT transmisijski količnik
#TRANSITION STATE
prehodno stanje
#TRANSIENT EXPRESSION prehodno izražanje (genov)
#TRANSFORMATION transformacija
#TRANSLATION translacija, prevajanje (genske informacije)
#TRANSLOCATION
translokacija, premestitev
#TRANSLOCATOR translokator, translokacijski aparat
#TRANSLOCON translokon, translokacijski (premestitveni) kompleks
#TRANSMEMBRANE SEGMENT transmembranski odsek
#TRANSPORT prenos; transport protein transportni protein, prenašalni protein
#TRANSPORTER prenašalec
#TRANSPOSABLE ELEMENT transpozicijski element
#TRANSPOSITION transpozicija
#TRANSPOSON transpozon
#TREAT obdelati
#TREATMENT obdelava, zdravljenje
novoTRESHOLD CYCLE pražni cikel (pri PCR v realnem času)
#TRIGGER sprožilec; triggering event sprožitev

tRNA glej RNA
TROPHIC trofičen [MTS]; trophic effect trofični učinek,
prehranski učinek (?) [nanaša se na razpoložljivo prehrano]
TUMOR NECROSIS FACTOR (TNF) 
tumorje-nekrotizirajoči faktor *
; dejavnik nekroze tumorjev, dejavnik tumorske nekroze
TUMOR SUPPRESSOR GENE gen, ki zavira rast tumorja, tumor-supresorski gen; tumor suppresor gene p53 gen p53, ki zavira rast tumorja [učinkuje protein, zapisan s tem genom, ne sam gen]
#TURN zavoj (v poteku polipeptidne verige)
TURNOVER pretvorba; kroženje (membran), obračanje ?, recikliranje
TURNOVER NUMBER pretvorbeno število [kcat=?]
TWISTING (dodatno zvita DNA) ovijanje; twisting number ovijalno število
TWO-DIMENSIONAL DIFFERENCE (~tial) GEL ELECTROPHORESIS (= 2D-DIGE)
dvodimenzionalna diferenčna gelska elektroforeza
#TWO-DIMENSIONAL ELECTROPHORESIS dvodimenzionalna elektroforeza
TWO-DIMENSIONAL GEL ELECTROPHORESIS (=2DGE, 2D-GE) dvodimenzionalna gelska elektroforezaU
#UBIQUITIN ubikvitin
#UBIQUITINATION ubikvitinacija , označevanje z ubikvitinom
#ULTRASONIC DISINTEGRATOR
naprava za razbijanje z ultrazvokom; glej tudi sonicator
#UNCOMPETITIVE INHIBITION akompetitivna inhibicija - glej pojme v zvezi z vrstami inhibiocije v dodatku
#UNCOUPLER razklopnik
#UNCOUPLING razklop; uncoupling agent razklopnik; uncoupling protein razklopni protein
#UNFOLDED razvit, nezvit (ne odvit - ker ni zavit, pač pa zvit); unfolded protein response odziv na nezvite proteine
UNFOLDING razvitje, razvijanje (ker gre za proces)
UNIMOLECULAR unimolekularen, enomolekularen, enomolekulski [SL]; unimolecular reaction unimolekularna reakcija
UNIPORT uniport
#UNIQUE
enkraten, poseben, edinstven;
unique restriction site enkratno restrikcijsko mesto
#UNSATURATED nenasičen; mono/polyunsaturated  enkrat / večkrat neneasičen (npr. maščobne kisline) glej tudi omega3
UNTRANSLATED neprevedljiv; untranslated region neprevedljiva regija
#UPREGULATION povečevanje, zvišanje (ravni izražanja)
#UPSCALING povečanje obsega (proizvodnje)
UPSTREAM navzgor; upstream processing pripravljalni procesi; upstream activation sequence zgornje aktivacijsko zaporedje; upstream (control) element zgornji (nadzorni) element, element (v smeri) proti 5'-koncu; upstream binding factor faktor, ki se veže zgoraj na zaporedju
#UPTAKE vnos, privzem
UTEROTROPIC uterotropni
(ne: uterotropičen, utrerotropski)

V
#VARIABLE NUMBER TANDEM REPEAT (VNTR) spremenljivo število tandemskih ponovitev
#VECTOR
vektor
#VIABILITY živost, viabilnost
novoVIAL (ne: viala) (5.3.)
#VIRION virion
#VOID VOLUME
prosti volumen
VORTEX vibracijski mešalnik (ne: stresalec za epruvete (Mikro+Polo));vrtinčnik; glagol: vrtinčiti (?)
VOUCHER SPECIMEN
izvorni  vzorec

W
novoWASHER izpiralnik, spiralnik (ne: izpiralec)
#WELL vdolbinica, jamica
(prim. coated pit); žepek (pri elektroforezi) (ne: luknjica, vodnjaček); 6-well plate plošča s 6 vdolbinicami (glej tudi: microtiter plate well)
#WILD-TYPE
divji tip (sev), nemutiran (protein)
#WOBBLE ohlapen, ohlapnost, npr. wobble base, position ohlapna baza, mesto
WRITHING (scDNA) ?; writhing number število dodatnih zavojev (DNA pri dodatno zviti obliki)

X
#X-ray rentgenski; rentgenski žarek; žarek X
#XYLENE CYANOL ksilencianol

Y
YAC glej yeast artificial chromosome
#YEAST ARTIFICIAL CHROMOSOME umetni kromosom kvasovke
#YIELD
izkoristek
YEAST TWO HYBRID SYSTEM dvohibridni sistem kvasovke

Z
#ZINC-FINGER cinkov prst
ZWITTERION
ion dvojček; zwitterionic v obliki ionov dvojčkov KEM; zwitterionski
#ZYMOGEN cimogen (prim. enzyme, ribozyme)
#ZYMOGRAM cimogram (ne: zimogram)

2
2D-GE glej two-dimensional gel electrophoresis
2D-DIGE glej two-dimensional difference gel electrophoresis

3
#3' SPLICE ACCEPTOR  3'-konec introna; 3'-akceptor pri spajanju eksonov
#3D STRUCTURE
3D-zgradba, 3D-struktura

5
#5' SPLICE DONOR  5'-konec introna; 5'-donor pri spajanju eksonov

________________

SPLOŠNE DOLOČBE:

Encimatika: imena encimov, izvedena iz njihove aktivnosti: pišemo substrat, vezaj, encim, kot npr. LACTATE DEHYDROGENASE laktat-dehidrogenaza (z vezajem)** ; ne laktat dehidrogenaza (brez vezaja), ne laktatna dehidrogenaza
DNA polymerase DNA-polimeraza
glucose synthase glukoza-sintaza
RNase, DNase RNaza, DNaza; tako kot v angleščini je končnica -aza izpisana z malimi črkami (ne: RNAza, DNAza, niti RNA-za, DNA-za)
aminoacyl tRNA synthetase aminoacil-tRNA-sintetaza

Pri dvojnih substratih (encim uporabi kateregakoli od obeh) uporabimo poševnico: SERINE-THREONINE KINASE serin/treonin-kinaza.
Specifičnost v substratih pišemo z dodatnim vezajem: PROTEIN TYROSIN KINASE protein-tirozin-kinaza.
Encime, ki prenašajo skupino z donorja na akceptor, zapisujemo kot donor:akceptor-encim (GLUTAMATE-PYRUVATE AMINOTRANSFERASE glutamat:piruvat-aminotransferaza).
Encime, ki imajo v imenu namesto substrata samo skupino, ki jo prenašajo, pišemo kot eno besedo (aciltransferaza); 
enako velja za liaze (karboksiliaza, hidroliaza, aldehidliaza, diacilglicerolliaza), pri čemer so poseben primer imena liaz, ki natančneje določajo vir substratne skupine (npr. histidin-aminoliaza).
Encime, ki imajo substratni del imena iz dveh oznak, pišemo z vezajem med drugim delom substatnega imena in aktivnostjo: cytochrome c oxidase citokrom c-oksidaza; prostaglandin D synthase prostaglandin D-sintaza. [MTS v tem primeru predlaga, da bi vezaj pisali tudi med prvima dvema besedama v imenu (torej znotraj substratnega dela imena encima): citokrom-c-oksidaza, prostaglandin-D-sintaza. S tem je mogoče pregibati samo encimski del izraza, ne da bi bilo treba pregibati tudi substratni del; npr. po nomenklaturi, ki jo predlaga MTS je 2. sklon prostaglandin-D-sintaze, zgolj pravopisno pa bi bilo po nomeklaturi naše komisije prav prostagladina D-sintaze.] 
Pri kinazah, ki fosforilirajo encimske substrate, imena lahko pišemo po pravilu ali opisno, npr. glycogen phosphorylase kinase glikogen-fosforilaza-kinaza ali kinaza glikogen-fosforilaze; MAP kinase kinase MAP-kinaza-kinaza ali kinaza MAP-kinaze.
NITRIC OXIDE SYNTHASE NO-sintaza, sintaza dušikovega oksida (ne: dušikovooksidna sintaza, dušikovoksid-sintaza)

[V primerih, ko bi zaradi sklanjanja lahko prišlo do težav pri razumevanju, lahko izjemoma vezaje izpustimo.]
Če smo v dvomih, kako zapisati ime encima, lahko izvedemo opisno slovenjenje imena, npr. oksidaza citokroma c.

Način zapisa encimov, pri katerih se ime encima nanaša na substrat (in sta substrat in aktivnost ločena z vezajem), velja tudi za encime, pri katerih je v imenu naveden ligand, kofaktor ali ime skupine, ki se prenaša (npr. diacilglicerol-aciltransferaza pri sintezi fosfolipidov na diacilglicerol dodaja tretjo maščobno kislino, ki vstopa v reakcijo kot CoA-derivat).

#Pogosto uporabljane kratice:
predlagamo, da kratic ne slovenimo [kot na primer DNA: možna prevoda bi bila DNK (deoksiribonukleinska kislina) ali DJK (deoksiribojedrna kislina)] . Izjeme so izrazito poljudna besedila.

Končnice:
# -somal -somski: npr. ribosomski, peroksisomski, lizosomski
# -lytic -litični ali -lizni, npr. proteolitični, proteolizni (razlika je, če rečemo analizni (postopek) ali analitični (znanstvenik); včasih tvorimo končnico tudi na -itski, npr. katalitski mehanizem, encim; toda: katalizna reakcija)
-lic -ni ali -lični (npr. metabolni / metabolični; katabolni) [večinsko mnenje je bilo, da je 'metabolični' manj ustrezen prevod]
-tic -ski
(prim. pravilo za -lytic)
-ible, -lar
(inducible; globular, molecular)
-ilen (inducibilen) oz. -ilni (inducibilni), -laren (globularen) oz.-larni (globularni) ali -ski (molekularen/~larni, molekulski)

Na razpravi 9. novembra 2007 smo člani komisije ugotovili, da pravila glede oblikovanja končnic ni mogoče postaviti. Večinoma je možna več kot ena končnica, ne da bi to pomenilo spremembo pomena. Prav tako ni mogoče reči, da bi bila ena od končnic bolj pravilna od druge. Osnovno pravilo je, da izhajamo iz samostalnika v slovenščini.

#Kvartarna zgradba:
monomer ( ne monomera), homotrimer, oligomer; ne -mera (v skladu s SSKJ)

#K ali H za CH?
glede rabe ni mogoče postaviti natančnega pravila, čeprav kaže, da bi v zvezah, ko CH nastopa pred A ali O, uporabili črko H (holesterol, holin), če pa je CH pred soglasnikom, Y, I ali E pa K (kromosom, dikroizem; kimotripsin, kimaza, kimozin; izjema: hitin).

Uporaba vezaja:

Sestava spojine ni kriterij za uvedbo vezaja, npr. skupaj pišemo izraze, kot so: oligodeoksinukleotid, etilacetat [MTS] - to spojino po IUPAC-ovi sistematiki pišemo v sloveščini kot dve besedi: etil acetat, pri čemer je razlaga ta, da izraz 'etil' v tem primeru pomeni ime radikala in gre torej za dva samostalnika, ne pa za pridevnik (etilni) - pravilo R-5.7.4.2 (str. 118)..
Vezaj uvedemo pri skrajšanem navajanju postopkov (npr.  metilimino-modifikacija, EDTA-konjugirane molekule, sekvenčno-specifična vezava).

Encime (razen tipov transferaz) pišemo z vezajem: laktat-dehidrogenaza, kloramfenikol-acetiltransferaza, protein-kinaza.

Kompleksne molekule pišemo skupaj, dokler je to pregledno, pri zelo zapletenih in dolgih zloženkah pa vstavimo vezaj med dele s po pomenu enakovredno težo.  Pri tem čim bolj upoštevamo nomenklaturo IUPAC in sistematska imena spojin čim bolj natančno poslovenimo.
Pri kompleksnih molekulah uporabljamo vezaj tudi, da si poenostavimo sklanjanje; npr. dietil-pirokarbonat (lahko tudi skupaj: dietilpirokarbonat). Zaradi vezaja nam ni treba sklanjati prve besede - npr. ker ne pišemo "acetil koencim A" ločeno, nam ni treba sklanjati "acetila koencima A, acetilu koencimu A...", pač pa "acetil-koencim A, acetil-koencimu A...".
cianogen bromide cianogenbromid ali cianogen-bromid
Nitro Blue tetrazolium chloride (NBT) nitromodro-tetrazolijev klorid, nitro-tetrazolijevo modro; biotinyl-p-nitrophenyl ester (BNP) biotinil-p-nitrofenil-ester, biotinil-p-nitrofenilni ester, ester biotinil-p-nitrofenola 
IL-1 receptor receptor za IL-1
(ne priporočamo pisanja tipa IL-1-receptor) - priporočamo, da bi imena receptorjev pisali na način 'receptor za XXX'

# Množina pri kraticah:
dNTP -> dNTP-ji, dNTP-jev, ... v skladu s pravopisom

Spol pri samostalnikih, izvedenih iz tujih besed:
Praviloma so izrazi, ki so izvedeni iz tujih besed, moškega spola [fibril, proteosom, kromosom, genom]. Obstajajo tudi izjeme [mišična fibrila], npr. pri besedah, ki pomenijo vedo, stroko, metodo ali pomembno poglavje [imunologija, genomika, proteoliza, elektroforeza]. MTS navaja primer izraza mutant, ~a, pri čemer določa, da za osebek uporablja moško obliko, za fentotip pa žensko.

Imena encimov so praviloma ženskega spola.

#Velik/visok in majhen/nizek
Razlike v smislu ni, raba pa je različna, zato ne moremo določiti, kaj je bolj pravilno. Če gre za neko aktivnost, ki je podprta z vrednostmi, potem je bolje govoriti o nizki/visoki aktivnosti.

Npr. low affinity nizka/majhna afiniteta; high affinity visoka/velika afiniteta; npr. encim ima veliko afiniteto za substrat / visoko afiniteto za substrat (prim. visokoafinitetni substrat).
Enako velja tudi za toksičnost, koncentracijo,... Ko govorimo o množini, uporabimo velik/majhen. Ob vprašanju, ali je bolje reči, da ima encim nižjo ali slabšo aktivnost, smo se odločili, da je bolj prav reči, da je aktivnost nižja.

#V ali NA, V ali PRI
Pri molekulah uporabljamo prevod, ki je bolj smiseln: npr. "inhibitor se veže v vezavno mesto", ker se veže v točno določen žep na površini, vendar pa "inhibitor se veže na encimsko molekulo", kadar ni naš namen, da bi poudarjali, da se veže v notranjost strukture.
V angleščini za navajanje nahajališča (makro)molekul običajno uporabljajo besedo in (npr.: in mice, in prokariotes), kar pa prevajamo s pri (pri miših, pri evkariontih), ne z v. V uporabljamo samo, kadar želimo poudariti, da gre za nahajališče v notranjosti, ne pa na površini nekega organizma, kar pa je le redko potrebno. Drug primer je navajanje rastišča npr. mikrobov, kjer uporabljamo smiselen prevod, tako da vedno rečemo na gojišču, ko gre za trdno gojišče oz. v gojišču, če je to tekoče. Podobno lahko govorimo o ločevanju na gelu oziroma v gelu, če hočemo poudariti, da proces poteka v notranjosti makromolekulskega prepleta, ki sestavlja gel.

PREKO ali SKOZI
Pri obravnavanju membran pogosto srečamo napačno navajanje, da procesi potekajo 'preko membrane'. Pravilno bi bilo 'skozi membrano', tudi v primeru, ko ne gre za prehajanje skozi lipidni dvosloj, pač pa s posredovanjem membrnaskih proteinov.

#Velika začetnica in oznake genov:
Glede na to, da oznake proteinov pišemo z veliko, oznake genov pa z malo in poševno (npr. beta laktamaza: protein Bla in gen bla), stavke pa je treba začeti z veliko začetnico, je vprašanje, kako pisati prvo črko v stavku, ki ga začnemo z oznako gena (npr.: Bla smo zaznali v dveh kopijah ali pa: bla smo zaznali v dveh kopijah).  Dvomom se lahko izognemo, če pred oznako napišemo, da gre za gen (čeprav bi to sicer videli že iz načina pisanja, npr.: Gen bla smo zaznali v dveh kopijah), seveda pa lahko stavek tudi obrnemo (npr.: Zaznali smo dve kopiji bla).

novoČeprav zgornje pravilo glede načina pisanja oznak genov in proteinov lahko imamo za široko uveljavljeno, pa ni absolutno.
Pomembna izjema so kvasovke, pri katerih pišejo imena genov sicer poševno, a z velikimi črkami, če gre za funkcionelen gen, in z malimi črkami, če gre za mutiran oziroma nefunkcionelen gen. Proteine pišejo s pokončnimi črkami. (U. Petrovič, 12.8.08) Posebna je tudi nomenklatura za vinsko mušico, pri kateri so genetske raziskave zelo razširjene.
Viri glede nomenklature: za bakterije (Demerec et al., Genetics, 1966) / za (evkariontsko amebo) Dictyostelium (Kay et al., Trends in Genetics, 2001) / za vinsko mušico (FlyBase) / za človeka (Hugo Gene Nomenclature Centre).

#Tipi inhibitorjev po klasični razdelitvi so:
a: competitive (kompetitivni) inhibitor vpliva samo na Km in jo poveča. Lineweaver-Burkov diagram sestavljajo premice, ki se sekajo na osi 1/v.
b: non-competitive (nekompetitivni) inhibitor vpliva samo na Vmax in jo zmanjša. Lineweaver-Burkov diagram sestavljajo premice, ki se sekajo na osi 1/(S). Nekompetitivni inhibitor je torej posebna oblika mešanega inhibitorja, ki zavira delovanje encima tako, da zmanjša Vmax, ne vpliva pa na Km.
c: mixed (mešani) inhibitor kaže oba zgornja efekta. Lineweaver-Burkov diagram sestavljajo premice, ki se sekajo v drugem kvadrantu med osema 1/v in 1/(S).
d: un-competitive (akompetitivni) inhibitor je posebna oblika mešanega inhibitorja, kjer je vpliv na Km in Vmax proporcionalen, posledica je Lineweaver-Burkov diagram z vzporednimi premicami.
Pri vseh zgornjih tipih je odvisnost 1/v od 1/(S) linearna, zato se večkrat govori o "linearni" inhibiciji. Seveda pa imamo lahko tudi različne kombinacije vplivov in dobimo različne mešane in parcialne inhibicije, ki se praviloma kažejo v nelinearnih odvisnostih 1/v od 1/(S). Segel v svoji knjigi obravnava pet takih (poleg zgornjih klasičnih), pa še vrsto drugih, ki izhajajo iz interakcij inhibitorja s substratom, kontaminacije encima z ireverzibilnim inhibitorjem, prisotnosti več vrst izoencimov itd. Največ zmede je naredil Cornish-Bowden s svojo knjigo Fundamentals of Enzyme Kinetics , ki je "non-competitive inhibition" obravnaval le kot posebno obliko "mixed inhibition", za "competitive inhibition" pa je predlagal izraz "specific inhibition". Ta knjiga je precej razširjena, zato se je tudi zmeda razširila. Nekateri se zavzemajo za opustitev izraza "non-competitive inhibition", ki bi jo naj (po Cornish-Bowdenu) uvrstili v "mixed inhibition".
(Matjaž Zorko in Jure Stojan)

novo Podobno, kot so obdelani tipi inhibitorjev, naj bi v naslednjih mesecih obdelali še nekatera poglavja iz biokemije in molekularne biologije v zaključenih enotah, ki bi zajemale razlage po nekaj 10 izrazov, ključnih za to področje. Taka poglavja so na primer: bioinformatika, zgradba proteinov, encimska kinetika, laboratorijske tehnike, podvojevanje DNA, imunologija...

novo Gojenje mikroorganizmov:
Mikroorganizme vcepimo v tekoče gojišče ali nacepimo na trdno gojišče (agarno ploščo). Uporabimo cepilno zanko (ezo), za razmaz po plošči pa v nekaterih primerih tudi stekleni triangel (spatulo po Drigalskem). Prekonočna kultura je tista, ki jo pustimo rasti le 12 - 18 ur. Da bi dosegli čimboljšo preskrbo s kisikom, tekoče kulture stresamo na stresalniku, ki je običajno termostatiran. Stresalne posode so lahko epruvete (običajno za volumne kultur do 5 ml) ali erlenmajerice (Erlenmeyerjeve steklenice), ki imajo pogosto utore (uporablja se tudi izraz pregrade), ki povzročajo pljuskanje kulture med mešanjem.
Med stresanjem so erlenmajerice vpete v kovinska vpenjala, pritrjena na ploščo, ta pa je s posebnim mehanizmom pričvrščena na gibljivi del stresalnika. Če stresamo pri nižjih hitrostih, so posode na  ploščo lahko tudi prilepljene z za to namenjenim močnim lepilnim trakom. Trdna gojišča pripravimo tako, da sestavine z agarjem avtoklaviramo in tekočino nalijemo v petrijevke, ki jih pokrijemo, in pustimo, da se gojišče v njih strdi. Bakterije ločimo na po Gramu pozitivne (grampozitivne) in po Gramu negativne (gramnegativne).

novo  Elektroforezne metode:
Molekule potujejo v električnem polju glede na svoj naboj in velikost proti ustrezno nabiti elektrodi. Skozi mrežo agaroznega gela (predvsem za ločevanje nukleinskih kislin) ali poliakrilamidnega gela (predvsem za ločevanje proteinov in oligonukleotidov) velike in šibkeje nasprotno nabite molekule potujejo počasneje kot male in močneje nasprotno nabite molekule, zato prihaja do ločevanja molekul. Raztopino akrilamida (še preden polimerizira) nalijemo med dve stekleni plošči, med katerima sta ob robovih vmesnika, medtem ko raztopino agaroze nalijemo v na obeh konceh zatesnjen nosilec. Vzorce pred nanosom v žepke (ki smo jih z glavničkom naredili v gel, preden je polimeriziral), obarvamo in obtežimo tako, da jih zmešamo z nanašalnim pufrom.
O nativni elektroforezi govorimo, kadar proteinskim vzorcem ne dodamo denaturanta ali natrijevega dodecilsulfata (NaDS; včasih okrajšamo tudi z SDS). Kontinuirna elektroforeza ima gel z enako zamreženostjo, diskontinuirni pa imajo dve različno zamreženi fazi, v katerih so tudi pufrske razmere različne - zgornji, manj zamreženi gel je zbiralni, spodnji pa ločevalni. Izoelektrično fokusiranje je posebna vrsta elektroforeze, ki poteka na šibko zamreženih horizontalnih gelih, prepojenih z amfoliti, ki v stopnji predfokusiranja ustvarijo gradient pH. Po elektroforezi proteine barvamo z barvili kot so Coomassie Brilliant Blue, srebrov nitrat, amido-črno ali pa jih najprej prenesemo na membrano (prenos Western) in potem detektiramo s pomočjo označenih protiteles.
Nukleinske kisline barvamo lahko med ločevanjem ali po njem. Gel prepojimo z etidijevim bromidom, ki se vriva med bazne pare in povzroči, da DNA fluorescira v oranžnem delu spektra.

Kromatografske metode:

Kloniranje DNA:


Spektrofotometrija:


Homogenizacijske metode:

Encimska kinetika:
Continuous assay
Discontinuous assay
Direct assay
Coupled assay
Counter screen assay
Struktura proteinov:

Organska barvila:
akridinoranžno, bromofenolmodro... pišemo skupaj, brez vezaja.

#Protitelesa in protiserumi
anti-X antibodies protitelesa proti X
anti-X antiserum protiserum proti X

Vrstni red besed:
Smisel mnogih besednih zvez se ne spremeni, če jih napišemo v obrnjenem vrstnem redu, zato jih lahko tudi poljubno uporabljamo, npr. aminokislinska poravnava ali poravnava aminokislin, kalcijeva vezavna zanka ali vezavna zanka za kalcij, bakterijska kultura ali kultura bakterij, kvasovkina DNA ali DNA kvasovke (ne: kvasna DNA), ravnotežna konstanta ali konstanta ravnotežja.
Čeprav naj bi večinoma uporabljali leve prilastke (desne pa pisali z vezajem), ni povsem jasno, ali naj to velja tudi v primerih, ko gre za kratice ali oznake, ki jih lahko razumemo kot pridevnike, npr. encimi s PL (fosfolipazno) aktivnostjo / encimi z aktivnostjo PL (fosfolipaze); za aktivnost rabimo Ca2+ (kalcijeve) ione / rabimo ione Ca2+ (kalcija). V razpravi na sestanku novembra 2007 smo menili, da je najprimernejše namesto okrajšave pridevnik izpisati: npr. "encimi s fosfolipazno aktivnostjo"; "rabimo kalcijeve ione".

Di, bi in bis:
Predpon, ki pomenijo dva, dve, med seboj ne smemo enačiti in zamenjevati. Pomembno je, ali je več skupin vezanih na isti ali različne atome v molekuli. Angl. pozna bis- in bi-, ne pa di-.
Sklep: di- lahko uporabljamo za anorganske stranske skupine (dihidrat, dihidroksi-, -difosfat (ADP)).

Tipi pluripotentnih celic:
Izvorne=matične (stem), se delijo ali delno diferencirajo v predniške (progenitor), ki se spet delijo ali diferencirajo do končne celice enega tipa. Pluripotentnih celic ne smemo zamenjevati z zarodnimi=kličnimi (germ). Občasno v poljudnih sestavkih, ki govorijo o izvornih celicah, še srečamo izraz 'zarodne', kar je po našem mnenju napačno.

Splošno o oblikovanju izrazov:
Pristopov k tvorbi izrazov je več, raba izrazov pa je lahko razpršena. Čeprav je nek izraz glede tvorbe ustrezen, ni nujno, da mu sledi tudi raba. Izrazi, ki so uveljavljeni, so lahko včasih v osnovi ne povsem logični, a jih v tej stopnji nima smisla spreminjati, ker bi vnesli samo dodatno zmedo.

Pravopisna določila

napačno priporočeno razlaga
5 min inkubacija 5-minutna inkubacija 5 min pomeni 5 minut, ne pa 5 minuten
0.15 mM 0,15 mM slovenščina uporablja decimalno vejico, ne pike
10% glicerol 10-odstotni glicerol 10% pomeni 10 odstotkov, ne 10-odstotno
obr/min vrt./min vrt. je okrajšava za vrtljaje in ni enota v merskem sistemu
gama žarki žarki gama, g -žarki za gr. črko g je vezaj; sicer pišemo najprej samostalnik, potem določilo
10 ml steklenička 10 ml-steklenička ali steklenička (10 ml) brez vezaja pomeni '10 mililitrov steklenička'

Nomenklatura organskih kislin s primeri ***:

angl. končnica slov. končnica primeri izjeme
-lic -lna adenylic, salicylic, cholic, oxalic, linolic=linoleic malic: jabolčna
-ric -rna fumaric, hippuric: hipurna stearic: stearinska, tartaric: vinska, citric: citronska, butyric: maslena; uric: sečna, lauric: lavrinska
-dic -dna phosphatidic: fosfatidna
-nic -nska linolenic, arrachidonic, malonic succinic: jantarna
-mic -mska carbamic formic: mravljinčna; glutamic: glutaminska
-eic -einska maleic, oleic linoleic=linolic: linolna
-sic -zinska homogentisic
-bic -binska ascorbic: askorbinska
-oic -ojska benzoic, lipoic
-gic -gična lysergic tudi: lizerška FARM
-vic -vična pyruvic
-tic -inska phytic: fitinska, myristic: miristinska, palmitic orotic: orotska, aspartic: asparaginska, lactic: mlečna, acetic: ocetna, acetoacetic: acetocetna, aconitic: akonitna
_______
* izraz, ki ga predlaga Medicinski terminološki slovar (MTS)
** predlog prof. Pavliča za Medicinski terminološki slovar
*DŽ predlog Dušana Žigona iz laboratorja za masno spektrometrijo IJS
*** uredila prof. Marija Žakelj-Mavrič


POGOSTI SPLOŠNI IZRAZI S ŠIRŠEGA PODROČJA MOLEKULARNE BIOLOGIJE, KI NE SODIJO V STROKOVNI SLOVAR:

ABUNDANT (pre)obilen
ADMINISTRATION drug administration dajanje zdravila (ne: jemanje zdravila)
ALKYLATION alkiliranje,
alkilacija (SL)
AMMONIA amonijak
ANTIOXIDATIVE  antioksidativen,  antioksidacijski
(neantoksidanten,antioksidantski)
APE človeku podobna opica
ARM roka (npr. pri tRNA) (ne: ročica)
#AVIAN ptičji
BABOON pavijan
#BABY HAMSTER KIDNEY CELLS
ledvične celice mladiča hrčka

#BARRIER pregrada (ne: ovira); activation barrier aktivacijska pregrada, kinetic barrier kinetiča pregrada
BHK
glej baby hamster kidney cells

BIFUNCTIONAL bifunkcionalen, z dvojno vlogo
#BIOREMEDIATION bioremediacija
#BIOTYNILATED CAPTURE PROBE
biotinilirana sonda

BOTTLENECK ozko grlo
BOVINE goveji
(ne bovini)
novoBULK CHEMICALS osnovne kemikalije, običajne kemikalije (prim. fine chemicals) (30.5.)
#CASCADE kaskada (cascade of cleavage events kaskada cepitev)
CHO cells - glej chinese hamster ovary cells
#CHINESE HAMSTER OVARY CELLS ovarijske celice kitajskega hrčka
COGNITIVE kognitiven; cognitive function kognitivne funkcije
DECLINE slabšanje, pešanje; cognitive decline pešanje (zmanjšanje, slabitev) kognitivnih sposobnosti
 DESIGN načrtovati, oblikovati (npr. oligonukleotide)
DIETARY prehranski; diatary fructose intolerance prehranska preobčutljivost za fruktozo
#DIETING
prehranjevanje, dieta (odvisno od smisla)
DIMORPHIC dimorfen
DYSREGULATION sprememba uravnavanja
#EICOSANOID eikozanoid
(ne: ikozanoidi; primerjava ikozaeder, ker je eiko~ že uveljavljeno)
ENDOTHELIAL endotelijski (ne: endotelni)
ENDOTHELIUM endotelij (ne: endotel)
#ENERGY BALANCE SHEET energijska bilanca (ne energetska bilanca)
#ENERGY METABOLISM energijski metabolizem (ne energetski metabolizem)
EPITHEL epitelij, povrhnjica (ne: epitel)
EPITHELIAL epitelen, vrhnjičen
EQUINE konjski
(ne ekvini)
FELINE mačji
novoFINE CHEMICALS fine kemikalije, ?visokokvalitetne kemikalije? (prim. bulk chemicals) (30.5.)
novoFITNESS (biol.) fitnes - sposobnost posameznika ali dol. genotipa da širi svoje gene
FLUIDITY fluidnost (membrane fluidity fluidnost membrane), ne: tekočnost
FLUORESCENT fluorescenčen
(fluorescent dye fluorescenčno barvilo)
FOAM CELL penasta celica [makrofag po razgradnji]
GERBIL gerbil, mongolska puščavska podgana
HANDOUTS izročki (v programu Powerpoint)
HARE zajec (včasih uporabljajo ta izraz tudi za kunca - prim. rabbit); zajčji
HETEROGENEITY heterogenost; microheterogeneity mikroheterogenost
HUMAN človeški, humani;
human cell culture U937 kultura človeških celic U937, humana celična kultura U937; human genome genom človeka, človekov genom (ne človeški genom)
HUMANIZED humaniziran (humanized antibodies)
IMPAIRMENT okvara
INSECT žuželka; insekten, žuželčji
#INTRAPERITONEAL intraperitonealen
#LOCALIZATION lokalizacija, določitev položaja, umestitev
#LOCALIZE določiti mesto; biti (na določenem mestu) (ne: nahajati se)
LOCATION mesto
(ne: nahajališče)
#LUMINISCENCE luminiscenca
#LOCK-AND-KEY ključ in ključavnica
#MAMMALIAN sesalski (ne sesalčji)
#MOBILITY PROTEINS gibalni proteini
#MODEL ORGANISM modelni organizem
MONKEY opica (prim. APE)
#MULTIFUNCTIONAL večfunkcijski (ne: večfunkcionalen)
#MULTISTEP REACTION večstopenjska reakcija
#MURINE mišji

#NET REACTION neto reakcija
NITRATIVE STRESS, NITROSATIVE STRESS - ali sta termina identična (prenos NO na iomakromolekule), kako bi prevedli?
#NUCLEUS
jedro
#NUCLEOLUS jedrce
#PAINKILLER sredstvo proti bolečinam

PERIPLASM periplazma; periplasmic periplazemski
#PERMEABLE prepusten; brain-permeable krvno-možganska pregrada, prepustna za snov X; cerebralno prepusten (žargonsko)
#PITCH (pri DNA)  višina enega zavoja
PLASMA plazma
#PORCINE
prašičji
PREFERENCE preferenca; preference for small amino acid residues preferenca za male aminokislinske ostanke (7.8.)
#PREFERENTIAL BINDING prednostna vezava
#PROTRUSION štrlina, protruzija
QUALITY CONTROL nadzor kakovosti
(endoplasmic reticulum quality control mechanism mehanizem za nadzor kakovosti proteinov v ER)
#QUANTIZED levels of 
kvantizirane ravni
#QUINQUEGINSIN kvinkveginsin - protein z antimikotičnim delovanjem iz ameriškega ginsenga Panax quinquefolium
RABBIT kunec (ne zajec - prim. haze)
novoRATIOMETRIC razmerjemetričen (ne razmerometričen) (15.6.)
SAPONIFICATION 
saponifikacija, umiljenje
SCANNING MECHANISM mehanizem iskanja, iskalni mehanizem, način iskanja (ne presejalni mehanizem - prim. screening)
#SIMIAN
opičji
SLIDE diapozitiv (tudi v programu Powerpoint); novo(mikroskopski) preparat
STEP stopnja, korak; protein refolding steps stopnje pri ponovnem zvijanju proteina
STRAIN sev
SURVIVAL preživetje; cell survival genes geni, povezani s celičnim preživetjem
#SYSTEMS BIOLOGY biologija sistemov
(ne:
sistemska biologija)
TEV glej tobacco etch virus
#TOBACCO ETCH VIRUS (TEV) virus jedkanja tobaka [tobak Nicotiniana tabacum, tobakovec N. glauca]
#TOTAL skupen, celokupen (npr. RNA); popoln (npr. total extinction popolno izumrtje); celoten (npr. total sequence celotno zaporedje)
UMBILICAL (blood) popkovnični (~a kri)
VARIANT različica;novovariant CJD
#VEHICLE vektor; cloning vehicle klonirni vektor

genetic material dednina


ZAPLETENI PREVODI - primeri

# XX is internalized by clathrin-mediated endocytosis XX vstopa z endocitozo, posredovano s klatrinom

Ac-DEVD-CHO (N-acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-CHO, acetyl-aspartyl-glutamyl-valyl-aspartly-ketone) Ac-DEVD-CHO; acetil-aspartil-glutamil-valil-aspartil-aldehid (?), acetilaspartil-glutamil-valil-aspartilaldehid (končne skupine pišemo skupaj, med posameznimi deli so pomišljaji)

# APAF-1 (apoptotic protease activating factor 1) aktivacijski faktor 1 apoptozne proteaze

#FADD (Fas-associating protein with death domain) protein, ki se veže na Fas in vsebuje domeno smrti


Predlogi, pripombe, komentarji

Pošljite jih na naslov Marko.Dolinar@fkkt.uni-lj.si .Stran je bila obnovljena 30. junija 2010. Skupno število dostopov (od 22.1.07):