SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO [SBD] SLOVENIAN BIOCHEMICAL SOCIETY

TERMINOLOŠKA KOMISIJAThis page is devoted to discussions about Slovenian biochemical terminology and is thus written in Slovenian language. For any information, you can contact the president of the Terminology Committee, Prof. Dr. Marija Zakelj Mavric.

Ta stran je namenjena izmenjavanju mnenj in soočanju predlogov o biokemijskih izrazih v slovenskem jeziku. Slovensko biokemijsko društvo se je jeseni 1998 odločilo, da ustanovi Terminološko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje srečujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.
Izraze, za katere iščete slovenske besede in predloge za prevode izrazov, ki so že navedeni na tej strani, pošljite predsednici terminološke komisije, prof. dr. Mariji Žakelj Mavrič ali na naslov urednika te strani. 

NOVI IZRAZI, KI RABIJO SLOVENSKI PREVOD
 

CHAPERON
V živih celicah, pa tudi in vitro, pri tvorbi končne trodimenzionalne zgradbe proteinov sodelujejo neki drugi proteini, ki se v angleščini imenujejo chaperoni (beseda pa izhaja iz francoščine). Slovenski izraz bi bil lahko:
čaperon
spremljevalec (pomislek: SPREMLJEVALEC bi lahko bil tudi prevod za SATELIT)FOLDING
Proteini v procesu biosinteze pridobijo sebi lastno trodimenzionalno strukturo. Ta proces imenujemo:
zvijanje
Izpeljanka: folded - zvit (pomislek: ZVIT lahko pomeni tudi PREMETEN)
(glej tudi unfolded)

LOADING BUFFER
Pri elektroforeznih analizah vzorec pred nanosom na gel uravnotežimo s pufrom, ki vsebuje tudi snov z veliko gostoto (da vzorec pade na gel) in pogosto tudi barvila, ki omogočajo spremljanje ločevanja med elektroforezo.
nanašalni pufer


MOLTEN GLOBULE
V procesu zvijanja (FOLDING) nekaterih proteinov nastaja intermediat s dobro določenimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Opišemo ga lahko z izrazom "kompaktna struktura z neurejeno hidrofobno sredico" (Eva Žerovnik), nekateri pa izraz prevajajo z "odtajana kroglica". T. Creighton v svojem preglednem članku (Biochem. J. 270, 1-16, 1990) namesto izraza 'molten globule' predlaga termin "kompaktni intermediat".

Novi predlogi:

zabuhli protein (volumen molten globule je nekoli večji kot pri urejeni strukturi)
 RANDOM COIL
Pri prehodu iz neurejene strukture (denaturirani protein) v urejeno strukturo nastopa več intermediatov. Za random coil je značilno, da je prostorska struktura omejena izključno zaradi lastnosti peptidne vezi, ki onemogoča nekatere prostorske odnose med posameznimi aminokislinami, druge pa omogoča. Ne gre za eno samo strukturo nekega proteina, pač pa za veliko naključnih struktur.
naključni klopčičRESOLVING GEL
Pri elektroforezi na poliakrilamidu pogosto uporabljamo dvofazni gelski sistem z dvema vrstama gelov. Zgornji (glede na mesto nanosa vzorca) stacking gel je namenjen koncentriranju proteinov, spodnji resolving gel pa ločevanju proteinov med seboj, zato ta gel lahko imenujemo
ločevalni gel

STACKING GEL
Pri elektroforezi na poliakrilamidnem gelu pogosto uporabljamo dvofazni gelski sistem z dvema vrstama gelov. Spodnji (glede na mesto nanosa vzorca) resolving gel je namenjen ločevanju proteinov med seboj, zgornji stacking gel pa nanašanju vzorca in predhodnemu koncetriranju proteinov. Smiselni izrazi bi bili:
nanašalni gel
koncentrirni gel
zgoščevalni gel


UNFOLDED
Proteini ob dodatku koncentriranih denaturantov (in po potrebi reducentov) preidejo iz nativne strukture v strukturo, ki ni urejena. Tak protein je v nasprotju s pravilno zvitim (glej tudi "folding")
razvit (pomislek: RAZVIT lahko pomeni tudi razvojno stopnjo, čeprav se ta zveza za makromolekule običajno ne uporablja)
odvit (pomislek: ODVIT je nasprotje od ZAVIT, proteini pa so ZVITI) 
 

Izrazi z angleškim izvorom:
CROSS-LINKING
CUTOFF (pri dializni ali filtrirni membrani) izključitvena velikost (?)
HELPER PHAGE
KARAKTERIZACIJA
LARGE-SCALE v večjem (velikem) merilu (obsegu)
MEMBRANA opna (?)
SUPERCOILED  superzvit
WILD-TYPE
 

Izrazi z latinskim ali grškim izvorom, ki se uporabljajo splošno:
AGREGAT skupek
AMILOID
ANALIZA, ANALIZATOR
BAKTERIOFAG
DUPLIKACIJA podvojevanje, podvajanje
ELEKTROFOREZA
GAMETA
HOMOLOG
INDUKCIJA, INDUKTOR
INTERAKCIJA, INTERAGIRATI
INTERMEDIAT
KROMOSOM
LOKUS
MEDIJ, rastni medij = gojišče
OPERATOR
PROMOTOR
REPRESOR
SATELITNA DNA
SEKVENCA = zaporedje, SEKVENATOR
SPEKTER, SPEKTROFOTOMETER, SPEKTROSKOPIJA
STRUKTURA = zgradba
SUBSTRAT
TRANSFEKCIJA
TRANSFORMACIJA
TRANSKRIPCIJA
TRANSLACIJA
 

Drugi izrazi, ki se splošno uporabljajo:
KOZMID
PLAZMID
FAGMID
 
 

Pogosto uporabljane kratice:

HPLC (high performance liquid chromatography) visokozmogljiva tekočinska kromatografija (VZTK)
FPLC (fast protein liquid chromatography) hitra proteinska tekočinska kromatografija
PCR (polymerase chain reaction) verižna reakcija s polimerazo
RP-HPLC (reversed phase HPLC) VZTK z obrnjeno fazo
 

Vprašanje končnic:

lizosomalni ali lizosomski
periplazmatski ali periplazemski
elektroforetsko ali elektroforezno


Predlogi, pripombe, komentarji

Pošljite jih na naslov Marko.Dolinar@IJS.SI.

Stran obnovljena 26. aprila 1999.  Število dostopov: