SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO - TERMINOLOŠKA KOMISIJA

ANGLEŠKO-SLOVENSKI STROKOVNI SLOVAR S PODROČJA BIOKEMIJE IN MOLEKULARNE BIOLOGIJE

izdaja 1.0, marec 2002

 

Terminološka komisija SBD je začela z delom jeseni 1999. V dveh letih delovanja je pod vodstvom prof. dr. Marije Žakelj Mavrič komisija obravnavala več sto angleških strokovnih izrazov s področja biokemije in molekularne biologije in predlagala ustrezne slovenske prevode. Predloge izrazov in prevodov, trenutna in končna mnenja si lahko ogledate na spletnem naslovu http://bio.ijs.si/sbd/terminologija.html. V tej verziji, pripravljeni za natis, so samo izrazi, glede katerih smo se uspeli dogovoriti in jih lahko imamo za končne predloge.

Zavedamo se, da je terminološki slovar smiseln samo, če je v stroki uporabljan, zato si želimo, da bi raba predlaganih izrazov zaživela v vseh slovenskih strokovnih besedilih s tega področja. Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete pri delu terminološke komisije in s tem pripomorete k hitrejšemu dopolnjevanju slovarja.

Pri pripravi te izdaje slovarja so z delom v komisiji sodelovali:

doc. dr. Marko Dolinar, prof. dr. Peter Dovč, doc. dr. Blagajana Herzog-Velikonja, doc. dr. Roman Jerala, prof. dr. Radovan Komel, prof. dr. Jože Pungerčar, dr. Tomaž Sajovic, prof. dr. Milan Sterle, prof. dr. Tom Turk, prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič

SEZNAM IZRAZOV

3
#3D STRUCTURE 3D-zgradba, 3D-struktura

A
#ACQUIRED pridobljen
#ADAPTER adapter
#ADAPTER PROTEIN (npr. vinkulin, talin) prilagojevalni protein, adapterski protein
#ADENOSINE 5'-TRIPHOSPHATE adenozin-5'-trifosfat*
#ADENOSINE TRIPHOSPHATE adenozin-trifosfat (medicinski terminol. slovar priporoča pisanje skupaj)
#AFFINITY afiniteta, afiniteten; affinity ligand afinitetni ligand
#AGENT  povzročitelj, sredstvo (glede na pomen)
#ALIGNMENT poravnava, vzporejanje; 3D alignment: prostorska poravnava
#ALPHA HELIX alfa vijačnica (če pišemo alfa z grško črko pred besedo 'vijačnica', pišemo z vezajem)
#AMINO ACID aminokislina
#AMPLIFICATION  pomnoževanje (DNA amplification );ojačevanje (npr. signala)
#AMYLOID amiloid
#AMYLOIDOSIS
amiloidoza
#ANAPLEROTIC REACTIONS
anaplerotične reakcije

#ANNEALING prileganje
#ANTIGENE antigen; antigene-presenting cell antigen-predstavitvene celice
#ANTISENSE
protismiseln; protismeren

#APOPTOSIS apoptoza
#APOPTOTIC apoptozen (npr.apoptozna celica, telo)
#APPARATUS naprava, aparatura
#ASSAY  test, preizkus
#ATOMIC FORCE MICROSCSOPY mikroskopija z atomsko silo
#ATTENUATION atenuacija
#ATTENUATOR atenuator

B
#BAND lisa (pri elektroferogramih), sloj (pri gradientem centrifugiranju); bandwidth (pri NMR) ?
#BATCH (npr. batch culture, batch adsorption) šarža (šaržna kultura, šaržna adsorpcija)
BETA BARREL
beta sodček
(če pišemo beta z grško črko pred besedo 'sodček', pišemo z vezajem)
#BETA SHEET
ploskev beta; beta ploskev
(če pišemo beta z grško črko pred besedo 'ploskev', pišemo z vezajem)
#BINARY dvojni, binarni (npr. binarna nomenklatura)
BINDING vezava; vezalni,  vezavni [izbor je odvisen od tega, ali je pomembnejši samostalnik ali glagol - "vezava" ali "vezanje"; če je pomemben samostalnik, uporabljamo obliko "vezaven" (npr. vezavna konstanta, vezavni pufer), če je pomemben glagol, pa "vezalen" - razlaga Igor Štern na osnovi Pravopisa] (27.12.)
#BIOASSAY
biološki test
#BIOCHIP biočip
#BIOLYSTIC biolistika
#BLOT prenos (metoda); odtis (membrana) : odtis northern, odtis western, odtis po Southernu; Southern blot (metoda) Southernov prenos ali prenos po Southernu; Northern blot northern prenos (brez vezaja) ali prenos northern,    Western blot western prenos ali prenos western; dot blot točkovni prenos
#BLOTTING prenašanje (postopek)
#BLUNT END topikonec
BOOTSTRAPPING (metoda ocenjevanja kvalitete filogenetskih dreves) metoda vezanja
#BOTTLE-TOP FILTER presesalni filter
#BOX glej TATA box
#BRANCHING ENZYME vejitveni encim

C
#CAPPING PROTEIN (npr. capZ, tropomodulin) pokrovni protein
#CASPASE kaspaza
CASSETTE kaseta, kaseten (kasetna mutageneza) (27.12.)
#CELL-FREE brezcelični
#CELL STREAMING celično strujanje
#CHANNEL kanal
#CHANELLING usmerjanje (npr. substrata)
#CHELATOR helator
#CHIMERE himera
#CHROMATOFOCUSING kromatofokusiranje
#CHROMOSOME
kromosom
#CHROMOSOME JUMPING
skakanje po kromosomu
metoda morda ni več v uporabi
#CHROMOSOME WALKING hoja po kromosomu
#CHAPERONE šaperon, molekulski spremljevalec
#CHAPERONIN šaperonin
CHEMICAL kemičen (nanaša se na snov), kemijski (nanaša se na stroko) (18.2.)
#CISTRON
cistron

CLEARANCE očistek (farm.)
#CLONING VECTOR
klonirni vektor, vektor za kloniranje

#CLUSTER skupek
#CLUSTERING zbiranje (v skupke)
COATED PIT prevlečena jamica
#CODE FOR, ENCODE kodirati (npr.gen kodira beljakovino)
COIL klobčič; coiled coil obvita, ?ovita vijačnica
#COLONY kolonija, colony forming unit (CFU) kolonijska enota; colony-stimulating factor kolonije-stimulirajoči faktor
#COMPARTMENT razdelek
COMPARTMENTALIZATION (prevajamo opisno) (prostorsko) ločevanje, ločevanje v razdelke, organiziranje v razdelke
#CONFORMATION konformacija; conformational disease konformacijska bolezen
#CONJUGATION
konjugacija

#CONSENSUS SEQUENCE skupno zaporedje
#CONTIG (=contiguous sequence) soseska
CONTROL
nadzor(ovanje), kontrola (18.2.)
#CONVERSION
pretvorba
#CONVERT pretvoriti; preoblikovati (prim.: turnover) ...-converting enzyme encim, ki pretvarja ... (27.11.)
#COUPLING sklopitev; coupling agent sklopitveni dejavnik, coupling reactions sklopljene reakcije
#CROSSLINKER prečni povezovalec, mrežni povezovalec (kadar gre v resnici za nastanek mreže)
#CROSSLINKING zamreženje (v smislu imobilizacije) , povezovanje (kovalentno)
#CROSS TALK
medsebojni vpliv (npr. signalnih poti), (medsebojno) sporazumevanje

D
#DATABASE podatkovna zbirka
DEBRANCHING ENZYME klestitveni encim SL
#DEFICIENCY pomanjkljivost, pomanjkanje
#DEFICIENT pomanjkljiv, okvarjen, brez (npr. ABA-deficient brez ABA)
#DELETION izpad, delecija
#DENATURATION denaturacija
#DEPENDENT (od...) odvisen (...); (npr. caspase-dependent-DNAse od kaspaze odvisna DNAza)
#DESATURATION uvedba dvojne vezi, desaturacija
#DETECT  zaznati, opaziti, odkriti
#DETECTION zaznava, odkritje
#DIFFERENTIAL CENTRIFUGATION diferencialno centrifugiranje
#DIFFERENTIAL DISPLAY diferencialni prikaz
#DISPOSABLE za enkratno uporabo (npr. disposable pipette: pipeta za enkratno uporabo)
#DNA DNA (deoksiribonukleinska kislina - ne dezoksi...); DNK (uporabljamo samo v poljudnih besedilih, ne v strokovnih prispevkih ali učbenikih)
#DNA FINGERPRINT prstni odtis DNA
#DNA FINGERPRINTING iskanje prstnih odtisov DNA
DNA MICROARRAYS glej MICROARRAYS
#DNA REPLICATION - glej REPLICATION
#DNA RESTRICTION restrikcija, rezanje, cepitev DNA; glej tudi restrict
#DNAse I FOOTPRINTING  sledenje z DNAzo I
  DOCKING naleganje ? (18.2.)
#DOMAIN
domena

#DOT BLOT HYBRIDISATION hibridizacija točkovnega odtisa
#DOT MATRIX točkovna matrika
#DOUBLE STRANDED dvoverižen (ne dvovijačen)
#DOWNSTREAM navzdol (pri DNA)
#DOWNSTREAM PROCESSING zaključni postopki

E
 ELECTRO-SPRAY IONISATION MS  MS z elektro-razpršilno ionizacijo
#ELECTRON ACCEPTOR
  prejemnik elektronov

#ELECTRON DONOR  dajalec elektronov
#ELONGATION podaljševanje
#ELONGATION FACTOR podaljševalni dejavnik
#ELUTION elucija, izpiranje; elution profile elucijski diagram; elution time elucijski čas, čas izpiranja (ne: izpiralni čas)
#ELUATE eluat, izpirek
EMBRIONAL embrijski (ne embrionalni) (27.12.)
#ENCODE, CODE FOR
kodirati
(npr.gen kodira beljakovino)
#ENHANCER ojačevalec, ojačevalno zaporedje
#ENZYME encim
#ERROR-PRONE REPAIR popravljanje, podvrženo napakam
#EUKARYOTIC evkariontski (ne evkariotski)
#EXCISION REPAIR popravljanje z izrezovanjem
#EXPERIMENT poskus
#EXPRESS izraziti, izražati
#EXPRESSION izražanje, ekspresija; expression vector; e. system - vektor, sistem za izražanje (genov); protein expression: pridobivanje proteinov (strokovni žargon; v resnici gre za izražanje genov, ne proteinov)

F
#FACTOR dejavnik, faktor
  FATTY ACID maščobna kislina (18.2.)
FEEDBACK
povratna informacija; feedback inhibition povratna inhibicija (18.2.)
#FIBER
vlakno; fibers vlakna, vlaknine
(v hrani)
FIBRIL  vlakence [npr. amiloidno, mišično vlakence; ne: nitka] , fibrila [mišična fibrila] - glej tudi pravilo spodaj glede tvorbe spola pri tujkah!
FIBRILARY  
vlaknast, fibrilaren (16.11.)
#FILAMENT
nit, filament; filamentous nitast
#FIXED-ANGLE ROTOR
rotor s stalnim nagibom

FOLD zvitje
#FOLDING
zvitje, zvijanje
(proces); izpeljanka: folded- zvit (glej tudi unfolded)
#FPLC (fast protein liquid chromatography) FPLC (tekočinska kromatografija za hitro ločevanje proteinov) - gre za komercialno ime
#FRACTION frakcija
FRAMESHIFT premik (bralnega) okvira

G
#GAP vrzel; presledek (v cel. biol.); gap penalty teža vrzeli (bioinform.)gap junction votli stik (cel. biol.)
#GAS - LIQUID CHROMATOGRAPHY plinsko-tekočinska kromatografija
#GAS - SOLID CHROMATOGRAPHY plinsko-trdninska kromatografija
#GAUGE velikost (brez enote; npr. 20-gauge needle igla velikosti 20); merilec (npr. 10 bar gauge merilec s skalo do 10 barov)
#GEL SHIFT ASSAY metoda elektroforeznega zamika
#GENE gen
#GENE BANK
genska knjižnica (= gene library)

#GENE CLUSTER gruča genov
#GENE LIBRARY genska knjižnica (= gene bank)
#GENE LINKAGE  genska povezanost; glej tudi linkage analysis
#GENE MAPPING gensko kartiranje; kartiranje genov
#GENE SHIFT genski premik
GENE SHUFFLING
? (16.11.)

#GENE SILENCING utišanje genov
#GENE TARGETING ciljanje genov
#GENE THERAPY gensko zdravljenje
#GENETIC ANALYSIS genetska preiskava
#GENETIC DRIFT genetski zdrs, genetski drift
#GENETIC ENGINEERING
genetsko inženirstvo; gensko inženirstvo
(ožje)
#GENETIC IMPRINTING  genetsko vtisnjenje
#GENOME genom
#GENOMICS
genomika;
structural genomics strukturna genomika
GERM CELL
klična celica (27.12.)
#GLICEROL 2,3-BIPHOSPHATE
glicerol-2,3-bifosfat

#GLIDING WINDOW (=sliding window) drseče okno
#GLOBULE kroglica
#GLOBULAR krogličast, globularen
#GLUCOSE 6-PHOSPHATE glukoza-6-fosfat (2. sklon: glukoza-6-fosfata)*
#GLYCOCALYX glikokaliks, sladkorni plašč
#GRADIENT gradient, gradienten
#GREEK KEY TOPOLOGY topologija grškega ključa
#GROOVE (major, minor)
žleb (veliki, mali)

#GROUP skupina

H
#HAIRPIN lasnica; hairpinloop lasnična zanka
#HELICAL WHEEL vijačno kolo
#HELIX BUNDLE sveženj vijačnic
HELPER PHAGE pomožni fag, pomočniški fag (27.12.)
#HETEROLOGOUS heterologen, tujeroden
#HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC)
#HIV virus imunske pomanjkljivosti (HIV)
#HOMEO... homeo... npr. homeo domena
#HOMEOBOX homeo zaporedje
#HOMOLOGOUS homologen, lastni; sorodni (proteini)
#HOMOLOGY homologija
#HPLC glej high performance liquid chromatography
#HYBRIDISATION hibridizacija; Northern blot hybridisation: hibridizacija odtisa northern, Western blot hibridisation: hibridizacija odtisa western

I
#IDENTITY identičnost, enakost (zaporedij; npr. 60%identity 60-odstotna enakost)
#IMMUNOBLOTTING imuno-prenos
#INCLUSION BODIES inkluzijska telesca
#INDEL indel
#INDUCE inducirati; sprožiti ( npr.izražanje gena)
#INDUCER induktor (npr.genov), povzročitelj (npr. cell response inducer povzročitelj celičnega odgovora)
#INDUCIBILE PROMOTER sprožljiv, inducibilen promotor
#INDUCTION sproženje, indukcija
#INICIACIJSKI FAKTOR začetni dejavnik (prepisovanja, prevajanja)
#INNATE (immunity) prirojen (prirojena imunost)
#INSERT vstavek, vključek (glede na način vstopa: načrtovano ali naključno) , insert
#INSERTION vstavitev, vključitev; insertion sequence vstavitveno zaporedje, insercijsko z.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofag lambda)
INSULIN inzulin (hrv., češ., slov., madž.)
#INTERACT
delovati:sodelovati, delovati na..., vplivati na..., medsebojno vplivati; interagirati

#INTERACTION medsebojno delovanje, medsebojno vplivanje; interakcija
#INTERCALATION vrinjanje, interkalacija; intercalating agents vrinjevalne snovi
#INTERCALATOR vrinjevalec
#INTERFACE vmesna površina
#INTERPHASE interfaza
#INTERMEDIATE intermediat, vmesno stanje (konformacija);vmesna spojina
#ION EXCHANGE CHROMATOGRAPHY   ionsko-izmenjevalna kromatografija
ION-SPRAY (mass spectroscopy) MS z razpršenimi ioni

J
JACKKNIFE (metoda ocenjevanja kvalitete filogenetskih dreves) metoda rezanja
JELLY-ROLL STRUCTURE zgradba "jelly-roll"
#JUNK DNA odvečna DNA

K
#KETONE BODIES ketonska telesca
#KIT komplet
#KNOCK-OUT TECHNOLOGY tehnologija izbijanja genov
KRINGLE "kringle"

L
LADDERING lestvičenje (DNA)
LANE nanos (pri elektroforezah)
#LARGE SCALE
velik
(npr.velika proizvodnja); v večjem obsegu
#LAMINARY FLOW sterilna komora
LEADING COMPOUND spojina vodnica (FARM) (27.12.)
LICENSING FACTOR
licenčni dejavnik, licenčni faktor, dovolitveni dejavnik, dovolitveni faktor
#LIBRARY
knjižnica ( cDNA library knjižnica cDNA, genomic library genomska knjižnica);
genska knjižnica= cDNA ali genomska knjižnica )
#LIGASE ligaza (npr. DNA-ligaza)
#LIGATE ligirati
#LIGATION ligacija ligation chain reaction verižna reakcija zligazo, verižna ligacija
#LINKAGE ANALYSIS analiza (genske) povezanosti
#LINKAGE NUMBER navojno število (pri dodatno zviti DNA)
#LINKER povezovalec, linker
#LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY tekočinsko-tekočinska kromatografija
#LOADING BUFFER nanašalni pufer
#LOCUS mesto (na kromosomu), lokus ( npr. prolinski lokus - vedno gre za eno ali več področij, ki jim lahko pripišemo določeno funkcijo ); množ.: lokusi
#LYSOSOME lizosom
#LYSOZYME lizocim

M
#MAMMALIAN sesalski (ne sesalčji)
#MARKER označevalec; size marker označevalecvelikosti
#MASTER MIX osnovna zmes, izhodiščna zmes
#MASTER PLATE izhodiščna plošča, osnovna plošča
#MATCH MAKER
posrednik, molekularni posrednik

#MATING paritev; mating type paritveni tip
#MATRIX matriks; matrika (matem.)
MAXIMAL LIKELIHOOD največja podobnost (pri evolucijskih drevesih)
MECHANISM BASED INHIBITORS   glej suicide substrate
#MEDIATOR  posrednik
#MEDICAL SUBJECT HEADING (MeSH) medicinski izbrani izraz; medicinsko geslo [izbrano iz več ključnih besed; se uporablja v zbirkah člankov]
MEDIUM gojišče, medij (growth medium : rastno gojišče; Grace's medium: Gracejev medij, Gracejevo gojišče ali medij po Graceju - problem spola: ?Gracejin medij; LB medium : gojišče LB ali LB-gojišče )
#MEIOSIS mejoza
#MEIOTIC mejozni
#MESSENGER obveščevalec
#MICROARRAY mikromreža, mikroraster; DNA-microarray DNA-mikroraster, DNA-mikromreža
#MICROBOMBARDMENT
mikrobombardiranje

#MICROCENTRIFUGE TUBE (Eppendorf tube) mikrocentrifugirka
#MICROINJECTION mikroinjiciranje
#MICROTITER PLATE mikrotitrska ploščica
# MICROTITER PLATE WELL vdolbinica na mikrotitrski ploščici
#MISFOLDING napačno zvijanje; misfolding disease bolezen zaradi napačnega zvitja (proteina)
#MISMATCH
neujemanje

#MISMATCH REPAIR popravljanje neujemanja; mismatch repair gene gen za popravljanje neujemanja
#MISSENSE drugačnosmiseln / drugačnopomenski
MIXED INHIBITION (=non-competitive inhib. ?) mešana inhibicija
#MOLECULAR molekulski (kloniranje), molekularen (biologija). Molekulski uporabljamo, kadar so neposredno udeležene molekule; molekularen pa, kadar je pomen širši (npr. veda).
#MOLTEN GLOBULE  razrahljani klobčič
 #MONOCLONAL monoklonski (ne monoklonalen)
#mRNA
informacijska RNA, mRNA (kratice ne prevajamo); ne sporočilna RNA
MULTI-DRUG RESISTANCE ? (21.1.) MED?
#MULTICOPY v več kopijah (npr. plazmid, gen)
#MULTIPLE CLONING SITE multiplo mesto za kloniranje
#MULTIPLE SEQUENCE ALIGNMENT poravnava več zaporedij
MUTAGENIC
mutageni (oligonukleotid), mutagena (snov)
#MUTAGENESIS
mutageneza;
mutagenesis by overlap extension mutageneza s prekrivajočim podaljškom; mutageneza iz sredine navzven
#MUTANT mutant (organizem), mutanta (celica, bakterija, organizem, ki je ž. sp.); mutanten; mutantni protein
 

N
#NECROSIS nekroza
NEIGHBOUR JOINING metoda povezovanja sosedov
#NICK  zareza
#NICK TRANSLATION pomikanje zareze
 NON-COMPETITIVE (=mixed) INHIBITION mešana inhibicija (15.11)
, primerj. uncompetitive inhib. (angl. izraz non-competitive i. se nadomešča z mixed i. ?)
#NONSENSE nesmiseln; nepomenski
#NUCLEATION ojedritev, nastanek jedra (npr. kristalizacijskega, mineralizacijskega)

O
#OLIGOMER oligomer
#OLIGOMYCIN SENSITIVITY CONFERRING PROTEIN opisni prevod
#OOCYTE oocit (m.sp.)
#ORGANELLE organel (m.sp.)
#ORIGIN OF REPLICATION (ORI) izhodišče podvojevanja, izhodišče replikacije
OVERAL FOLD ? (18.2.)
#OVEREXPRESSION
  prekomerno izražanje;
prekomerna ekspresija
#OVERHANG (pri DNA) štrleči konec
#OVERNIGHT CULTURE prekonočna kultura

P
PACKAGING (extract, signal) pakirni (ekstrakt, signal) pri bakteriofagih (27.12.)
PARSIMONY
metoda varčnosti

PATHWAY pot (npr. metabolic pathway) (18.2.)
PCR
-glej polymerase chain reaction; PCR CYCLER naprava za PCR, aparatura za PCR
#PEAK vrh
#PELLET usedlina
PENALTY glej GAP penalty (ali obstaja 'penalty' še kje drugje?)
PFU glej PLAQUE
#PHAGE DISPLAY predstavitev na fagu; phage display library  fagna predstavitvena knjižnica (15.11.)
#PHYLOGENY filogenija, rodoslovje
#PLAQUE plak; PFU (plaque-forming unit) plakovna enota, plak-formirajoča enota (PFU)
POOL zbir ? (27.12.)
#POLYLINKER
polilinker
#POLYMER polimer
#POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) verižna reakcija s polimerazo ( ne polimerazna verižna reakcija) , verižna polimerizacija
POSITION MATRIX pozicijska matrika (20.1.)
#PRECIPITATE oborina
#PRECURSOR izhodna spojina, prekurzor
#PRE-PRIMING COMPLEX predzačetni kompleks
#PRIME SITE črtica-mesto (5'-, 3'- pri DNA; P'- pri encimih)
#PRIMER začetni oligonukleotid; začetni oligosaharid (pri glikogenu)
#PROBE (gene, RNA, DNA, oligonucleotide probe) sonda
PROCESSING zorenje, procesiranje, dodelava
PROCEDURE
postopek
#PROKARYOTIC
prokarion tski
(ne prokariotski)
#PROFILE profil
PROLIFERATION proliferacija, množitev; [namnoževanje ]
#PROMOTER promotor
#PROOFREADING kontrolno branje
#PROTEASOME proteasom
#PROTEIN
protein, beljakovina

#PROTEOME proteom
#PROTEOMICS
proteomika

 

Q
#QUARTARY kvartaren
QUENCHER dušilec
QUENCHING dušenje
 

R
#RANDOM COIL naključni klobčič
RANDOMIZE randomizirati - naključno spreminajnje baz/aminokislin pri pripravi knjižnic (27.12.)
#READ
(sequence read) odčitek
REAL-TIME PCR
PCR v realnem času (27.12.)
#RECEPTOR CLUSTERING
zbiranje receptorjev v gručo, grupiranje receptorjev 
(glej tudi clustering)
REGULATION uravnavanje, regulacija (18.2.)
#RELAXED PLASMID 
sproščen plazmid (a)
brez dodatnega zvitja, b) plazmidi s sproščenim podvojevanjem )
#RECOMBINANT DNA TEHNOLOGY tehnologija rekombinantne DNA (ne rekombinantna DNA tehnologija)
RECOVERY izplen
#REGION
območje, regija

#REMNANT PARTICLES preostanki delcev (npr.chylomicron remnant preostanek hilomikrona)
#REMODELLING REACTIONS preoblikovalne reakcije
#REPLACEMENT MATRIX (=substitution matrix) matrika zamenjav
#REPLACEMENT VECTOR nadomestni vektor
#REPLICATION podvojevanje, replikacija (DNA)
#REPORTER GENE poročevalski gen
#REPRESSOR represor
#RESIDUE ostanek
#RESISTANT odporen proti (ne: odporen NA ...)
#RESOLVING GEL
ločevalni gel

#RESTRICT rezati, cepiti (ne restringirati) ; glej tudi DNA restriction
#RESTRICTASE restriktaza
#RESTRICTION rezanje, restrikcija, cepitev; restriction analysis restrikcijska analiza; restriction endonuclease restrikcijska endonukleaza; restriction fragment length polymorphism (RFLP) polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov; restriction map restrikcijska karta
#RETENTION TIME zadrževalni čas, retenzijski čas
#RIBOZYME ribocim
#RNA; mRNA, tRNA, rRNA kratic ne slovenimo; v besedilu pa prevajamo: messenger RNA informacijska RNA, transfer RNA prenašalna RNA, ribosomal RNA ribosomska RNA; kot RNK prevedemo samo v poljudnih besedilih
#RNA TRANSCRIPTION
prepisovanje, transkripcija RNA

#ROLLING CIRCLE REPLICATION  podvojevanje na način kotalečega se kroga
#REVERSE TRANSCRIPTION  obratno prepisovanje, obratna transkripcija; RT-PCR obratna transkripcija in verižna reakcija s polimerazo

S
#SALVAGE PATHWAY reciklažna pot
#SATURATION nasičenje (vezi, raztopine)
SCAFFOLD ogrodje; scaffold proteins ogrodni proteini, proteinsko ogrodje; genome scaffold ogrodje genoma (15.11.)
#SCAVENGER
 odstranjevalec
#SCAVENGER RECEPTOR odstranjevalni receptor; receptor za spremenjene delce
#SCALE DOWN zmanjševanje obsega
#SCALE UP povečevanje obsega
SCORE rezultat, zadetek (bioinform.)
SCORING MATRIX ocenjevalna matrika
#SCREEN, SCREENING (genetic screening, gene screens, screen tests) pregledovanje, iskanje , presejanje*; presejalni test
#SECONDARY MESSENGER sekundarni obveščevalec
#SECRETAGOGUE  spodbujevalec izločanja (sekrecije) , sekretagog
#SECRETION  izločanje, sekrecija
#SEGMENT odsek
SELF CLONING SYSTEM ? (navesti primer)
#SELFISH DNA sebična DNA
# -SENSE -smiseln;-smeren
SENSITIVE (e.g. ABA-sensitive) občutljiv za (ne občutljiv NA ...)
#SEQUENCE zaporedje; (glagol) določanje zaporedja
#SEQUENCER naprava za določanje zaporedja
#SEQUENCING določanje zaporedja; sequencing reaction reakcija za določanje zaporedja
#SEVERING PROTEIN (npr.gelsolin) - prekinitveni protein
SHUTTLE prenosnik (18.2.)
#SHUTTLE SYSTEM
prenašalni sistem

SHUTTLE VECTOR prenosljivi vektor
#SILENCER utiševalec, utiševalno zaporedje
#SIMILARITY podobnost
#SINGLE STRANDED enoverižen (ne enovijačen)
#SITE mesto
#SITE-SPECIFIC MUTAGENESIS (=site-directed mutagenesis) usmerjena mutageneza
#SIZE-EXCLUSION CHROMATOGRAPHY kromatografija z ločevanjem po velikosti
SLIDING WINDOW  glej gliding window
#SLIPPERY SEQUENCES spolzka zaporedja
#SMALL SCALE
v manjšem obsegu

#SOLID PHASE EXTRACTION ekstrakcija s trdno fazo
#SONICATE (=sonify) sonicirati, sonificirati; (razbijati, čistiti, emulgirati...) z ultrazvokom
#SONICATOR ultrazvočni razbijalec, ultrazvočna naprava
#SPACER  vmesnik; razmičnik*
#SPEEDVAC vakuumski koncentrator
#SPIN CONCENTRATOR centrifugalni koncentrator
#SPINNER FLASK mešalna steklenica
#SPLICING izrezovanje (npr. intronov)
#SPLICEOSOM izrezovalno telesce; spajalno telesce*
#STACKING GEL zbiralni gel
#STEADY STATE dinamično ravnotežje
STEM CELL izvorna celica, zarodna celica (27.12.)
#STICKY ENDS
  lepljivi konci

#STOCK zaloga, založni; stock solution založna raztopina, koncentrat
#STRAND trak (pri proteinu), veriga (pri DNA)
#STRESS FIBER stresno vlakno (nitka)
#STRUCTURE zgradba, struktura
#STRINGENT PLASMIDS plazmidi z omejenim podvojevanjem
#STRINGENT RESPONSE odziv na težavne razmere
SUBSTITUTION MATRIX glej replacement matrix
SUBTRACTIVE LIBRARY ? (cDNA subtractive library) (16.11.)
#SUICIDE SUBSTRATE samomorilski substrat (=mechanism-based inhibitor)
#SUPERCOILING dodatno zvitje; supercoiled DNA: dodatno zvita DNA
#SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY superkritična tekočinska kromatografija
#SUPPRESSOR supresor
SUPPRESSION SUBTRACTIVE HYBRIDIZATION ?
#SWING-OUT ROTOR rotor s spremenljivim nagibom
#SYNTENIC GROUP sintenična skupina

T
#TARGETING ciljanje, usmerjanje
#TATA BOX  zaporedje TATA, TATA-zaporedje
#TELOMERE telomera * (spol?)
#TEMPLATE matrica; template DNA matrična DNA
#TERMINATOR zaključevalno zaporedje, terminator
#TERNARY trojen, trojni
#TERTIARY terciaren, terciarni
#TEST test, preizkus (prim. assay )
#TIGHT JUNCTION tesni stik
#THERMO-CYCLER
ciklični termostat

#THREE DIMENSIONAL STRUCTURE tridimenzionalna zgradba (struktura) (ne: trodimenzionalna)
#TRANSCRIPTION prepisovanje, transkripcija
#TRANSCRIPTION FACTOR prepisovalni dejavnik, transkripcijski dejavnik (faktor)
#TRANSDUCTION transdukcija
#TRANSFECTION transfekcija
TRANSFER prenos (npr. electron transfer across the membrane) (18.2.)
TRANSGENIC transgeni (organizmi), transgenski (t. tehnologija)
#TRANSITION STATE
prehodno stanje

#TRANSIENT EXPRESSION prehodno izražanje (genov)
#TRANSFORMATION transformacija
#TRANSLOCATION translokacija, premestitev
TRANSLOCATOR translokator, translokacijski aparat
TRANSLOCON translokon, premestitveni kompleks
#TRANSMEMBRANE SEGMENT transmembranski odsek
#TRANSPORT prenos; transport protein transportni protein, prenašalni protein
#TRANSPORTER prenašalec
#TRANSPOSABLE ELEMENT transpozicijski element
#TRANSPOSITION transpozicija
#TRANSPOSON transpozon
TREAT obdelati, obravnavati? (18.2.)
#TUMOR SUPPRESSOR GENES
geni, ki zavirajo rast tumorja

#TURNOVER pretvorba; kroženje (membran)
TURNOVER NUMBER pretvorbeno število
TWISTING (dodatno zvita DNA) ovijanje;
twisting number ovijalno število

U
#ULTRASONIC DISINTEGRATOR naprava za razbijanje z ultrazvokom; glej tudi sonicator
UNCOMPETITIVE INHIBITION nekompetitivna inhibicija; primerj. noncompetitive inh.
#UNCOUPLER razklopnik
#UNCOUPLING razklop; uncoupling agent razklopnik; uncoupling protein razklopni protein
#UNEQUAL CROSSINGOVER neenako prekrižanje
#UNFOLDED razvit; (ne odvit - ker ni zavit, pač pa zvit)
UNFOLDING razvitje, razvijanje (ker gre za proces)
UNSATURATION - glej desaturation ? (18.2.)
#UPSCALING povečanje obsega (proizvodnje)
#UPSTREAM  navzgor; upstream processing pripravljalni procesi

V
#VECTOR vektor
VOID VOLUME prosti volumen

W
#WILD-TYPE divji tip (sev), nemutiran (protein)
#WOBBLE  ohlapen, ohlapnost, npr. wobble base, position ohlapna baza, mesto
WRITHING (scDNA) ?; writhing number število dodatnih zavojev (DNA pri dodatno zviti obliki)

X
#X-ray rentgenski; rentgenski žarek; žarek X

Y
 YIELD izkoristek

Z
#ZINC-FINGER cinkov prst
ZWITTERION
ion dvojček; zwitterionic v obliki ionov dvojčkov
KEM
ZYMOGEN cimogen (prim. enzyme, ribozyme)

________________
 

SPLOŠNE DOLOČBE:

Encimatika: imena encimov, izvedena iz njihove aktivnosti:
npr. LACTATE DEHYDROGENASE laktat-dehidrogenaza (z vezajem)** ; ne laktat dehidrogenaza (brez vezaja), ne laktatna dehidrogenaza
DNA POLYMERASE DNA-polimeraza
  glucose synthase glukoza-sintaza ? (27.12.)

#Pogosto uporabljane kratice:
predlagamo, da kratic ne slovenimo [kot na primer DNA: možna prevoda bi bila DNK (deoksiribonukleinska kislina) ali DJK (deoksiribojedrna kislina)]
 

Končnice:
# -somal -somski: npr. ribosomski, peroksisomski, lizosomski
# -lytic -lizni; npr. proteolizni ( če je potrebno, lahko uporabimo končnico -litični; tako je npr. razlika, če rečemo analizni (postopek) ali analitični (znanstvenik); včasih tvorimo končnico tudi na -itski, npr. katalitski mehanizem, encim; toda: katalizna reakcija)

-ible, -lar (inducible; globular, molecular) -ilen (inducibilen)    oz. -ilni (inducibilni) ,-laren (globularen) oz.-larni (globularni) ali -ski (molekularen/~larni, molekulski)

#Kvartarna zgradba:
monomer (ne monomera) , homotrimer, oligomer; ne -mera (v skladu s SSKJ) (izjema?: telomera)

#K ali H za CH?
glede rabe ni mogoče postaviti pravila, čeprav kaže, da bi v zvezah, ko
CH nastopa pred samoglasnikom, uporabili črko H (holesterol, holin, hitin),če pa je CH pred soglasnikom, pa K (kromosom, dikroizem); to ne velja vedno: npr. kemija (chemistry), kimotripsin (chymotrypsin)

Kompleksne strukture: KEM
bi-/di-/bis- (npr. bisphosphoglycerate, bisacrylamide) ; pomembno je, ali je več skupin vezanih na isti ali različne atome v molekuli. Angl. pozna bis- in bi-, ne pa di-.
Sklep: di- lahko uporabljamo za anorganske stranske skupine (dihidrat, dihidroksi-, -difosfat (ADP))

Uporaba vezaja: SL
primeri: oligodeoksi-nukleotidi, metilimino-modifikacija, kloramfenikol-acetil-transferaza, sekvenčno-specifična vezava, protein-kinaza, EDTA-konjugirane molekule.
Pri oznaki encimov vedno u
porabljamo vezaj. Ostala pravila še niso dodelana. Pri kompleksnih molekulah uporabljamo vezaj, da si poenostavimo sklanjanje; npr. etil-acetat (lahko tudi skupaj: etilacetat). Zaradi vezaja nam ni treba sklanjati prve besede - npr. ker ne pišemo "etil acetat" ločeno, nam ni treba sklanjati "etila acetata, etilu acetatu...", pač pa "etil-acetata, etil-acetatu..." oz. "etilacetata, etilacetatu..."
cianogen bromide cianogen bromid (brez vezaja - tako kot: natrijev klorid) ?

# Množina pri kraticah:
dNTP -> dNTP-ji, dNTP-jev, ... v skladu s pravopisom

Spol pri samostalnikih, izvedenih iz tujih besed:
Praviloma so izrazi, ki so izvedeni iz tujih besed, moškega spola [fibril, proteosom, kromosom, genom]. Obstajajo tudi izjeme [mišična fibrila?
SL], npr. pri besedah, ki pomenijo vedo, stroko, metodo ali pomembno poglavje [imunologija, genomika, proteoliza, elektroforeza].

 

Pravopisna določila
 

napačno

priporočeno

razlaga

5 min inkubacija

5-minutna inkubacija

5 min pomeni 5 minut, ne pa 5 minuten

0.15 mM

0,15 mM

slovenščina uporablja decimalno vejico, ne pike

10% glicerol

10-odstotni glicerol

10% pomeni 10 odstotkov, ne 10-odstotno

obr/min

vrt./min

vrt. je okrajšava za vrtljaje in ni enota v merskem sistemu

gama žarki

žarki gama, g-žarki

za gr. črko g je vezaj; sicer pišemo najprej samostalnik, potem določilo

10 ml steklenička

10 ml-steklenička ali steklenička (10 ml)

brez vezaja pomeni '10 mililitrov steklenička'

 

Nomenklatura organskih kislin s primeri (prof. dr. Marija Žakelj-Mavrič):

angl. končnica

slov. končnica

primeri

izjeme

-lic

-lna

adenylic, salicylic, cholic, oxalic, linolic=linoleic

malic: jabolčna

-ric

-rna

fumaric, hippuric: hipurna

stearic: stearinska, tartaric: vinska, citric: citronska, butyric: maslena

-dic

-dna

phosphatidic: fosfatidna

 

-nic

-nska

linolenic, arachidonic, malonic

succinic: jantarna

-mic

-mska

 

formic: mravljinčna

-amic

-inska

carbamic, glutamic

 

-eic

-einska

maleic, oleic

linoleic=linolic: linolna

-sic

-zinska

homogentisic: homogentinska

 

-bic

-binska

ascorbic: askorbinska

 

-oic

-ojska

benzoic, lipoic

 

-gic

-gična

lysergic

? lizerška KEM

-vic

-vična

pyruvic

 

-tic

-inska

phytic: fitinska, myristic: miristinska, palmitic

orotic: orotska, aspartic: asparaginska, lactic: mlečna, acetic: ocetna, acetoacetic: acetocetna, aconitic: akonitna

 

 

 

 

lauric acid: laurna ? lavrna; lavrična kislina (27.12.)
_______
* izraz, ki ga predlaga Medicinski terminološki slovar (MTS)
** predlog prof. Pavliča za Medicinski terminološki slovar


Predlogi, pripombe, komentarji

Pošljite jih na naslov Marko.Dolinar@IJS.SI .Stran je bila obnovljena 18. februarja 2002.  Skupno število dostopov (od  20.9.99):